Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Daňové přiznání

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2019.

Obecně a daňově

Daňové přiznání je vedle vyúčtování podkladem podávaným daňovým subjektem, který slouží k vyměření daně. Daňové přiznání je daňovým tvrzení, které je podle § 135 DŘ povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

Daňové tvrzení se podle § 72 DŘ podává jen na úředně vydaných tiskopisech nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem. Daňové tvrzení je možné podat též elektronicky, a to datovou zprávou ve formátu a struktuře .XML vyhovující definici odpovídajících XSD schémat zveřejněné správcem daně. K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře .XML pro odeslání do datové schránky správce daně lze využít službu Elektronická podání pro daňovou správu (EPO), která umožňuje vytvořit a uložit soubor v předepsaném formátu a struktuře pro následné odeslání správci daně prostřednictvím datové schránky. Daňové tvrzení vytvoření prostřednictvím EPO lze pomocí této služby přímo odeslat správci daně - takové podání je nutné opatřit:

  uznávaným elektronickým podpisem,
ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (podání se potvrdí heslem shodným s heslem, kterým se dotyčná osoba přihlašuje do datové schránky).

Prostřednictvím aplikace EPO lze daňové přiznání na základě § 71 odst. 3 DŘ podat i nepotvrzené (bez podpisu resp. bez ověření heslem pro přihlašování do datové schránky), ale takové podání je nutné následně do 5 dnů potvrdit způsobem dle § 71 odst. 1 DŘ - typicky by se jednalo o písemné potvrzení. Aplikace EPO se potom použije tak, že se přiznání odešle nepodepsané a při tomto odeslání aplikace vygeneruje potvrzení o tomto podání v pdf podobě (tzv. e-tiskopis), které lze např. vytisknout, podepsat příslušnou osobou a do 5 dnů podat správci daně.

Podle § 72 odst. 4 DŘ se podání vyjmenovaná v § 72 odst. 1 DŘ v tam vyjmenovaných případech podávají způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ, tj. „elektronicky“. Povinnost „elektronické“ formy podání se vztahuje na tato podání (podání uvedená v § 71 odst. 1 DŘ):

  přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů (viz heslo Registrace k daním),
řádná či dodatečná daňová tvrzení, tj. (viz § 1 odst. 3 DŘ):
- daňová přiznání,
- hlášení (např. hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmů vyplácených daňovým nerezidentům dle § 38d odst. 3 ZDP nebo hlášení o provedení srážky zajištěné daně dle § 38e odst. 6 ZDP),
- vyúčtování (např. vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob podávané dle § 38d ZDP v tříměsíční lhůtě po uplynutí roku dle § 137 DŘ).

Povinnost „elektronické“ formy podání se vztahuje na daňové subjekty, které:

  mají zpřístupněnu datovou schránku, nebo
mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Povinnost „elektronické“ formy podání se vztahuje také na daňové subjekty, jejichž zástupce má zpřístupněnu datovou schránku.

Pokud daňový subjekt nepodá příslušné podání „elektronicky“, byť se na něho tato povinnost podle § 72 odst 4 DŘ vztahuje, bude mu uložena pokuta podle § 247a DŘ, ve výši 2 tis. Kč. Pokud nemá takto učiněné podání jinou vadu, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 74 odst. 4 DŘ). Např. se jedná o přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Povinná elektronická forma se nevztahuje na podání, pro která nebyla zveřejněna struktura příslušného elektronického podání resp. která nejsou dostupná v aplikaci EPO – např. dílčí přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Jak je výše popsáno, podání z aplikace EPO lze podat pomocí tzv. e-tiskopisu – toto podání se stává platně podaným až následným potvrzením podaným do 5 dnů. Tento způsob podání však není daňovou správou považován za dodržení formy předepsané v § 72 odst. 4 DŘ, tedy subjekty s povinností podávat daňové přiznání elektronicky jej nemohou využívat.

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob má (až na výjimky) každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Daňové přiznání je povinen podat také ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Pokud tedy např. fyzická osoba za daný kalendářní rok pobírala pouze starobní důchod do výše osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a k tomu dosáhla např. příjmu z pachtu pole 15 000 Kč, nemá povinnost podat daňové přiznání a pachtovné tak v tomto případě zůstane nezdaněno; pokud by však pachtovné činilo více než 15 000 Kč, např. 16 000 Kč, vznikla by povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm jako zdanitelný příjem pachtovné v celé výši 16 000 Kč.

Povinnost podat daňové přiznání nemá z důvodu překročení hranice příjmu 15 000 Kč za kalendářní rok ten, kdo má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, a to při splnění těchto podmínek:

...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.