Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2018.

Obecně

Goodwill je nadhodnota, která může být zaplacena při koupi obchodního závodu a jejímž prostřednictvím jsou oceněny nehmotné položky jako je např. dobrá pověst, bonita zákazníků, kvalita personálu, výhoda polohy nebo odbytové sítě či úroveň organizace. Goodwill se může vztahovat k výrobku, obchodnímu závodu, k poskytovaným službám apod. Ocenění nehmotných hodnot obsažených v goodwillu je velmi obtížné. Opakem je badwill (záporný goodwill), který vzniká jestliže je zaplacená částka po odečtení dluhů nižší než je hodnota majetku obchodního závodu.

Rozlišuje se goodwill původní a odvozený. Původní goodwill je vytvořen v průběhu času, je obtížně ocenitelný a nesmí být aktivován, odvozený vzniká při získání obchodního závodu za úplatu. Prostřednictvím koupě či vkladu obchodního závodu, popř. v rámci přeměny obchodní korporace, může být hodnota odvozeného goodwillu zjištěna a může být aktivována do rozvahy.

Goodwill patří v ČR z hlediska vykazování mezi dlouhodobý nehmotný majetek.

Účetně

Z ustanovení § 24 odst. 3 ZoÚ vyplývá, že při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle § 25 ZoÚ, ocení účetní jednotka jednotlivé složky majetku:

1. při nabytí obchodního závodu či jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a to i při přeměně obchodní korporace:
  a) oceněním jednotlivých složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které bylo právo k obchodnímu závodu převedeno nebo přešlo, nebo
  b) oceněním jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu,
2. v ostatních případech poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny.

Při nabytí obchodního závodu či jeho části tvořící samostatnou organizační složku a při přeměně obchodní korporace může vzniknout rozdíl mezi hodnotou nabytého majetku zaváděnou do účetnictví a pasívem vzniklým v souvislosti s nabytím tohoto obchodního závodu či jeho části (závazkem vzniklým z titulu kupní ceny za prodaný obchodní závod, částkou zvýšení základního kapitálu při vkladu obchodního závodu apod.). V závislosti na zvoleném způsobu ocenění nabytého majetku [zda účetní jednotka zvolí způsob 1a), anebo 1b) - § 24 odst. 3 ZoÚ] se tento rozdíl v účetnictví označuje:

o buď jako oceňovací rozdíl k nabytému majetku, anebo
o jako goodwill.

Goodwillem se podle § 6 Vyhlášky rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Kladný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny.  O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování. Pokud dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Goodwill  (účet 015-Goodwill) bývá někdy nesprávně zaměňován s oceňovacím rozdílem k nabytému majetku (účet 097-Oceňovací rozdíl k nabytému ...

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.