Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Společnost s ručením omezeným

Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2018.

Obecně

Společnost s ručením omezeným je typem kapitálové obchodní společnosti, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Spolu s dalšími typy obchodních společností a družstvem je řazena mezi obchodní korporace.

Firma společnosti obsahuje označení "společnost s ručením omezeným", které může být nahrazeno zkratkou "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".

Přestože korporace je ve své podstatě společenstvím osob (viz § 210 ObčZ), může mít s.r.o. i jen jediného společníka (§ 11 ZOK).

Společníci za dluhy společnosti s ručením omezeným ručí společně a nerozdílně, avšak pouze do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti.

Minimální výše vkladu do společnosti s ručením omezeným vyžadovaná ZOK činí 1 Kč. Je-li základní kapitál obchodní korporace definován jako souhrn vkladů (§ 30 ZOK) a může-li mít společnost s ručením omezením i jen jediného společníka, vyplývá z této skutečnosti, že minimální požadovaná výše jejího základního kapitálu činí právě tuto 1 Kč.
Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu, připadající na tento podíl, k výši základního kapitálu.

Podíl společníka může být představován i kmenovým listem (§ 137 ZOK), který je cenným papírem na řad a nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír.

Statutárním orgánem s.r.o. je jeden nebo více jednatelů, kteří mohou (avšak nemusí) tvořit kolektivní orgán. Společnost s r.o. může zřídit i dozorčí radu.

Účetně

Na společnost s ručením omezeným jako právnickou osobu se plně vztahují ustanovení ZoÚ, dále se řídí prováděcí vyhláškou k ZoÚ (vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které podle této vyhlášky č. 500/2002 Sb. účtují.

Otevírání účetních knih a zahajovací rozvaha

1.  Společnost s ručením omezeným vede účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku, dle § 4 odst. 1 ZoÚ. Znamená to, že otevírá účetní knihy a sestavuje zahajovací rozvahu ke dni zápisu do obchodního rejstříku a uzavírá účetní knihy k poslednímu dni účetního období a dále v případech vymezených § 17 a 19 ZoÚ.
2. V zahajovací rozvaze musí být uvedeny minimálně údaje o zapisovaném základním kapitálu, výši splaceného peněžitého vkladu a hodnota předaného nepeněžního vkladu. Dále může být v případě nesplacení vkladu vedena pohledávka za upsaný a nesplacený základní kapitál. Analytické účty je nutno vést podle jednotlivých společníků i podle druhů vkladu, tj. v členění na peněžitý nebo nepeněžitý vklad.

Uzavírání účetních knih se řídí § 17 ZoÚ.

Daňově

Na s.r.o. se v plném rozsahu vztahuje ZDP a ZDPH.

Při výplatě vypořádacího podílu společníka s.r.o. musí společnost s.r.o. vyplácený podíl zdanit srážkovou daní podle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP. Základem daně je přitom hodnota vypořádacího podílu snížená o nabývací cenu podílu na společnosti s.r.o. (viz § 24 odst. 7 ZDP). Obdobně je postupováno i při vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo obdobných plnění.

Podíl společníka s.r.o. na likvidačním zůstatku je zdaňován zvláštní sazbou daně podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. f) ZDP. Základ daně z likvidačního zůstatku v případě likvidace společnosti s.r.o. se snižuje o nabývací cenu podílu na této společnosti (viz § 24 odst. 7 ZDP).

Poněkud komplikovanější situace, z hlediska zdanění (alespoň ve srovnání s výplatou vypořádacího podílu či podílu na likvidačním zůstatku peněžní formou) nastává v případech, kdy tyto podíly jsou vypořádávány v nepeněžní formě.

Je-li příjemcem tohoto podílu právnická osoba, níže popsané doplnění způsobu zdanění nemá vliv na jednání společnosti s.r.o., která vypořádání realizuje (systém zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP zůstává zachován), požadováno je však případné další "dodanění" na straně příjemce podílu.
Ve smyslu ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 10 ZDP je nutno do základu daně poplatníka (příjemce vypořádacího podílu či podílu na likvidačním zůstatku) zahrnout i kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle zvláštního právního předpisu a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní společnosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním předpisem. Pokud společníkovi obchodní společnosti nebo členovi družstva (obchodní korporace) při zániku jeho účasti v obchodní společnosti nebo družstvu vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě současně i závazek vůči obchodní společnosti nebo družstvu, sníží se tento kladný rozdíl o částku závazku.
Znamená to tedy, že část hodnoty podílu je i nadále podrobena tzv. srážkové dani dle § 36 ZDP, další jeho případná část (tj. rozdíl mezi jeho "skutečnou hodnotou" a účetní hodnotou) je zdaňována v běžném základu daně jeho příjemce.

Je-li příjemcem vypořádacího podílu, či podílu na likvidačním zůstatku osoba fyzická, je uplatňován postup dle § 10 odst. 8 ZDP. Kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle zákona o oceňování a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace při zániku členství v obchodní korporaci, pokud je podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl vypořádáván v nepeněžní formě, je součástí základu daně pro zvláštní sazbu dle § 36 ZDP. Vypořádání daňové povinnosti spočívá v tomto případě tedy na obchodní korporaci podíl vydávající, tj. na plátci daně. Pokud společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho účasti v obchodní společnosti nebo družstvu vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě současně i dluh vůči obchodní společnosti nebo družstvu, sníží se tento kladný rozdíl o částku dluhu.

Při výplatě vypořádacího podílu či podílu na likvidačním zůstatku v naturální formě, tj. v podobě dlouhodobého majetku, materiálu nebo zboží, se jedná o uskutečněné zdanitelné plnění a obchodní korporace je povinna odvést daň z přidané hodnoty.

Příjmy z podílů na zisku vyplácené dceřinou společností (rezidentem ČR) mateřské společnosti (rezidentu ČR či jiného členského státu Evropské unie, popř. Švýcarské konfederace, Norska a Islandu), jakož i příjmy z podílů na zisku u mateřské společnosti (rezidenta ČR), plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem ČR či jiného členského státu Evropské unie, popř. jiného tzv. smluvního státu (státu s nímž má ČR uzavřenu účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění), jsou od daně z příjmů osvobozeny (další podrobnosti o režimu osvobození a jeho podmínkách - viz heslo podíl na zisku, tantiema). Uvedené osvobození se však nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, resp. na vypořádací podíly. Podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, jsou od zdanění osvobozeny pouze tehdy, pokud je jejich výplata realizována ve prospěch mateřské společnosti se sídlem v jiném členském státu EU. Obdobným způsobem jsou posuzovány i: ...

Zbývajících 46 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.