Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zaměstnanec

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2018.

Obecně

Zaměstnanec je osoba, která na základě pracovněprávního vztahu plní funkci nebo vykonává práci pro zaměstnavatele za odměnu. Zaměstnavatel je plátcem daní, pojistného, sociálních nákladů z hrubého příjmu zaměstnance a zároveň poplatníkem i plátcem sociálního pojištění, zdravotního pojištění a zákonného pojištění za zaměstnance a ostatních srážek z příjmů.

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy.

Náhrada mzdy přísluší za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy (pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského). Náhrada mzdy nepřísluší za první 3 takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku od 4. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Obdobně řeší zákoník práce v § 192 i náhradu platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě).

Malí zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají méně než 26 zaměstnanců, se mohou přihlásit do zvláštního systému placení pojistného. Sazba pojistného pak činí 26 % namísto sazby 25 % u ostatních zaměstnavatelů, zaměstnavatel ale může využít výhody odpočtu poloviny náhrady mzdy od pojistného. Zaměstnavatel odečte z částky pojistného placeného za kalendářní měsíce roku polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a je-li částka pojistného vyšší než odečítaná náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Podle informace Ministerstva financí se při stanovení základu daně u zaměstnance tzv. malého zaměstnavatele za součást povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na sociální zabezpečení pro daňové účely považuje jen pojistné vypočtené z příjmů zaměstnance sazbou 25 % (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění) a k případnému rozhodnutí zaměstnavatele, kterým si sám zvolí vyšší sazbu pro úhradu tohoto pojistného ve výši 26 % (z toho 3,3 % na nemocenské pojištění) se vzhledem k tomu, že půjde o svobodnou volbu zaměstnavatele a nikoliv o jeho zákonnou povinnost, nepřihlíží. S přihlédnutím k zásadě „v pochybnostech mírněji“ a podle zásady rovnosti před zákonem je tedy třeba příjem zaměstnance tzv. malého zaměstnavatele při stanovení základu daně podle § 6 odst. 12 ZDP, i přesto, že bude pro placení pojistného na sociální zabezpečení použita sazba ve výši 26 %, zvýšit pouze o povinné pojistné odpovídající částce vypočtené z příjmů zaměstnance sazbou ve výši 25 %.

Z hlediska daňových výdajů na straně zaměstnavatele je i toto vyšší pojistné na sociální zabezpečení v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. f) ZDP výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců nebo se nepřihlásil do zvláštního systému placení pojistného nemůže odečítat polovinu zúčtované částky náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Příklad:

Operace Částka (v Kč)
MD
D
Pracovní neschopnost od 1. do 3. dne:
Bez zákonného nároku na nemocenské dávky a náhradu mzdy
-
-
-
Náhrada mzdy (4. až 14. den) 10 000
521.005
331
Výplata zaměstnanci 10 000
 331
221 
Refundace poloviny vyplacené náhrady mzdy
v případě, že zaměstnavatel se přihlásil do zvláštního
systému platby pojistného (méně než 26 zaměstnanců)
5 000 336 521.005

Účetně

Odměna, mzda, resp. příjem zaměstnance může být vyplacen formou zálohy a doplatku. Kromě odměny za práci zaměstnanec přijímá i různé zálohy na provozní, služební výdaje, které vyúčtovává.

Celkové zúčtovací vztahy zaměstnavatele se zaměstnancem zahrnují kromě odměn, mezd i odvod daně z příjmů fyzických osob, platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, případně další zúčtování.

U společníků a členů družstva platí při účtování o příjmech obdobná pravidla jako u zaměstnanců s tím rozdílem, že se používají zvláštní účty pro příjmy ze závislé činnosti společníků a členů družstva.

Daňově

V § 6 ZDP se dále uvádí, že k příjmům ze závislé činnosti (určitá forma pracovně právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele) patří mj. i příjmy členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností (a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby) a odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Daň z příjmů ze závislé činnosti se platí zálohově (viz § 38h ZDP).

...
Zbývajících 55 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.