Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dary

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 05. 2019.

Obecně

Darování je právní úkon, kterým dárce bezplatně (tj. bez jakéhokoli protiplnění) převádí vlastnické právo k věci, nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Dar může mít podobu peněz, věcí movitých, věcí nemovitých, práv apod. Předmět daru není právními předpisy striktně vymezen.

Darovací smlouva

Darování je prováděno darovací smlouvou. Režim darování je (z právního pohledu) upraven § 2055 až 2078 ObčZ. 

Samotné náležitosti smlouvy darovací zákon přímo nestanoví. Darovací smlouva může být i ústní.  Pouze v případech, kdy předmětem daru je věc zapsaná do veřejného seznamu (např. věc nemovitá), vyžaduje smlouva písemnou formu. Forma písemná je vyžadována i tehdy, nedojde-li k předání darované věci současně s projevem vůle darovat a dar přijmout, tj. má-li být dar odevzdán až po uzavření smlouvy. 

Písemnou formu darovací smlouvy obsahující minimálně identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu daru a účel daru však lze jen a pouze doporučit i v jiných případech, než zákonem vymezených, zejména pak má-li být hodnota daru zohledněna při stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů na straně poskytovatele daru.  

Základní znaky darovací smlouvy:

•  dobrovolnost; dárce dar dobrovolně dává, obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá,
bezplatnost; v souvislosti s poskytnutím daru nedochází k protiplnění ze strany obdarovaného,
přenechání nebo slib něčeho; jak je uvedeno již výše, předmětem daru může být věc hmotná či nehmotná, popř. např. i poskytnutí služby apod.,
příjem daru nebo slibu obdarovaným.

Forma darovací smlouvy:

•  povinně písemná jen tehdy, je-li předmětem daru věc zapsaná do veřejného seznamu (např. věc nemovitá) nebo nedojde-li k odevzdání věci při darování, tj. má-li být dar odevzdán až po uzavření smlouvy,
v ostatních případech i ústní.

Dělení darů

Dary mohou být členěny dle různých kritérií, volených pro různé účely. Mezi nejčastější patří dělení:

1.  podle předmětu daru
•  peněžitý dar,
nepeněžitý dar,
2. podle vztahu k daru
•  přijatý dar,
poskytnutý dar,
3. z hlediska příjemce daru
•  dary poskytnuté tuzemskému subjektu,
dary poskytnuté zahraničnímu subjektu.
4. z hlediska zákona o daních z příjmů
přijaté dary osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. např. vybrané dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti - viz § 6 odst. 9 písm. g) ZDP nebo dary přijaté od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle § 10 odst. 1 písm. n) a odst. 3 písm. c) ZDP,
přijaté dary, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, tj. dary, které nesplňují podmínky stanovené ZDP pro jejich osvobození od daně z příjmů,
dary přijaté právnickou osobou, které jsou od daně z příjmů osvobozeny dle § 19b odst. 2 a 3 ZDP,
dary přijaté právnickou osobou, nesplňující podmínky osvobození od daně z příjmů,
peněžní dary přijaté fyzickými či právnickými osobami, které byly účelově poskytnuty na pořízení hmotného či nehmotného majetku či jeho technické zhodnocení a snižující vstupní cenu tohoto majetku (§ 29 odst. 1 ZDP),
dary, jejichž poskytnutí je nákladem daňově účinným
a) bezúplatně poskytnuté reklamní nebo propagační předměty opatřené obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jejichž hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a které zároveň nejsou předmětem spotřební daně, s výjimkou tichého vína - viz § 25 odst. 1 písm. t) ZDP,
b) nepeněžní pomoc poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom [§ 24 odst. 2 písm. zp) ZDP],
poskytnuté dary, které nejsou daňovým nákladem (tj. ostatní dary v předcházející položce nevymezené),
dary, jejichž poskytnutí umožňuje uplatnit nezdanitelnou část základu daně (§ 15 odst. 1 a 2 ZDP) nebo položku snižující základ daně (§ 20 odst. 8 až 12 ZDP), tj. dary splňující kritéria stanovená ZDP, za nichž lze poskytnutý dar zohlednit při stanovení výše základu daně z příjmů (příjemce daru, účel daru a hodnota daru - viz i účet 543-Dary),
poskytnuté dary, neumožňující uplatnění nezdanitelné částky základu daně či položky snižující základ daně (tj. dary v předcházející položce nevymezené),
5. z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty
  poskytnuté dary, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – dárek poskytnutý v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč [dárky malé hodnoty – viz § 13 odst. 9 písm. c) ZDPH],
poskytnuté dary, u nichž nelze uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – dary, které nelze podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP považovat za náklad daňově účinný, s výjimkou výše uvedených dárků malé hodnoty poskytnutých v rámci ekonomické činnosti s pořizovací cenou nepřevyšující 500 Kč bez DPH (viz § 72 odst. 4 ZDPH); za dary, u nichž nelze nárok na odpočet DPH uplatnit, jsou tedy považovány dary s pořizovací cenou převyšující částku 500 Kč bez DPH (nejedná-li se obchodní vzorky) a dary s pořizovací cenou sice nepřevyšující 500 Kč, avšak poskytnuté nikoli v rámci ekonomické činnosti,
poskytnuté dary podléhající dani z přidané hodnoty na výstupu; hmotný majetek pořízený původně za jiným účelem (než jeho darování), u něhož byl uplatněn (i pouze částečně) nárok na odpočet daně (viz § 13 odst. 5 ZDPH), darované vlastní výrobky, popř. darované služby, pokud u přijatých plnění přímo souvisejících s darovanou službou byl uplatněn odpočet daně [viz § 14 odst. 4 písm. b) ZDPH],
poskytnuté dary nepodléhající dani z přidané hodnoty (např. peněžitý dar či dar poskytnutý neplátcem DPH).

Účetně

Z účetního pohledu je zásadní dělení darů na přijaté a poskytnuté.

Přijaté dary jsou účtovány jako přírůstek aktiv či jako náklad, a to souvztažně s příslušným výnosovým účtem účtové skupiny 64 (přijaté dary v provozní oblasti) či účtové skupiny 66 (přijaté dary ve finanční oblasti).

Poskytnuté dary se účtují jako úbytek aktiv souvztažně s příslušným  nákladovým účtem (viz účet nákladů).

V účetnictví se přijaté dary oceňují reprodukční pořizovací cenou.

Daňově

Problematiku darů z hlediska jejich „daňového řešení“ lze považovat za velmi obsáhlou.  

Jejich problematika zasahuje jak do daní z příjmů, tak i do daně z přidané hodnoty.   

Daně z příjmů:

a) z pohledu nabyvatele (příjemce daru)

 Dary přijaté právnickými osobami lze z hlediska otázky jejich zdanění rozdělit do 3 základních skupin.

dary od daně z příjmů osvobozené; osvobození od daně z příjmů je však přiznáno pouze v případě darů (a jiných bezúplatných příjmů): ...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.