Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 343 - Daň z přidané hodnoty

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 09. 2017.

Výklad (komentář) k účtu

Charakter tohoto účtu se mění v závislosti na jeho zůstatku ke konci rozvahového dne. Pokud má účet ke konci rozvahového dne aktivní zůstatek, tj. zůstatek na straně MD, nabývá charakteru aktivního (viz účet aktivní, účet pasivní) a vykazuje se v aktivech. Pokud má účet ke konci rozvahového dne pasivní zůstatek, tj. zůstatek na straně D, nabývá charakteru pasivního účtu a vykazuje se v pasivech.

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o dani z přidané hodnoty (viz daňový systém ČR). Účtuje se zde daňová povinnost ze splatné daně z přidané hodnoty a její placení, nároky na odpočet daně z přidané hodnoty nároky na vracení daně při nadměrném odpočtu a její vracení. Dále se zde účtují opravné daňové doklady při opravě základu daně z přidané hodnoty.

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o veškerých operacích s daní z přidané hodnoty jak na vstupu, tj. nároky na odpočet, tak i na výstupu, tj. daňová povinnost. Dále se zde účtuje o placení daně z přidané hodnoty a o vracení daně v případě nadměrného odpočtu. Na tomto účtu se také účtuje o doměrcích daně z přidané hodnoty a o pokutách a penále, které souvisí s daní z přidané hodnoty.

Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně, s výjimkou přepočtu cizí měny na českou měnu pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů nebo pro účely osvobození od daně podle § 71b a 71e ZDPH, kdy se použije kurz platný první pracovní den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží, zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie. Takto přepočítaná hodnota zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoruny.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) odpovídá zůstatek účtu skutečnému stavu dluhu nebo pohledávky k finančnímu orgánu z titulu daně z přidané hodnoty k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období (doloženému inventarizačním zápisem);
V průběhu účetního období
na stranu MD účtu se účtuje úhrada daňové povinnosti ze splatné daně z přidané hodnoty, nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, úhrada pokut a penále, úhrada doměrků daně z přidané hodnoty, opravný daňový doklad při snížení ceny za zdanitelné plnění k vydaným fakturám nebo při zvýšení ceny za zdanitelné plnění k přijatým fakturám,
na stranu D účtu je účtována daňová povinnost ze splatné daně z přidané hodnoty (daň z přidané hodnoty na výstupu), vrácení nadměrného odpočtu, doměrky daně a předpisy pokut a penále, opravný daňový doklad při snížení ceny za zdanitelné plnění k přijatým fakturám nebo při zvýšení ceny za zdanitelné plnění k vydaným fakturám;
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav dluhu nebo pohledávky k finančnímu orgánu z titulu daně z přidané hodnoty ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace).

Schéma č. 1

Příklad č. 1

Příklad č. 2

Příklad č. 3

Příklad č. 4

Příklad č. 5

Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Mnoho chyb se objevuje při výkaznictví, kde často není brán ohled na charakter výsledného salda účtu a stav účtu s aktivním výsledným saldem je vykazován v pasivech se zápornou hodnotou.

Častou chybou je neproúčtování zaokrouhlovacích rozdílů na konci účetního období do nákladů nebo výnosů, takže zůstatek účtu ke konci rozvahového dne neodpovídá skutečnému celkovému stavu dluhu nebo pohledávky k finančnímu orgánu z titulu daně z přidané hodnoty ke konci rozvahového dne.

Další chybou bývá nedostatečné analytické členění účtu, které nesplňuje požadavky průkaznosti vůči finančním orgánům.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Pokud je výsledné saldo syntetického účtu 343-Daň z přidané hodnoty (ke dni uvedenému v záhlaví výkazu) aktivní (zůstatek na straně MD), je vykazován:

v rozvaze sestavené v plném rozsahu v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu – „rozšířené“ (mohou sestavit malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) - v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený C.II.2. Krátkodobé pohledávky,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený C. Oběžná aktiva.

Pokud je výsledné saldo syntetického účtu 343-Daň z přidané hodnoty (ke dni uvedenému v záhlaví výkazu) pasivní (zůstatek na straně D), je vykazován: ...

Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.