Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 512 - Cestovné

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2019.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují náklady vynaložené na pracovní cesty, tj. vynaložené na ubytování, dopravu hromadnými dopravními prostředky, stravné, náhrady za spotřebované pohonné hmoty, jakož i základní náhrady při použití silničního motorového vozidla nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka a další nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši.

Pro poskytování cestovních náhrad je zásadní, aby úprava obsažená v právních předpisech byla dále zpřesněna ve vnitřní směrnici účetní jednotky k pracovním cestám - např. je nutné určit výši poskytovaného stravného, co patří do částky kapesného, co jsou prokázané nutné výdaje spojené s pracovní cestou, jakou formou a do jakého termínu podat vyúčtování pracovní cesty apod.

Cestovní náhrady upravuje § 151 až 189 ZPr (viz i heslo Cestovní náhrady).

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen do deseti pracovních dnů po skončení pracovní cesty předložit písemné doklady k vyúčtování a vrátit nevyčerpanou zálohu. Zaměstnavatel je povinen do deseti dnů od předložení dokladů provést vyúčtování a uspokojit nároky zaměstnance. Uvedené lhůty platí, nedohodnou-li se účastníci jinak.

O záloze na cestovní náhrady a jejím vyúčtování se účtuje jako o pohledávce nebo závazku vůči zaměstnanci na účtech 333-Ostatní dluhy vůči zaměstnancům a 335-Pohledávky za zaměstnanci.

Poskytnutí zálohy upravuje § 183 ZPr.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.

Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu:

a) v příslušné cizí měně, ve které je stanovena základní sazba zahraničního stravného vyhláškou MF ČR,
b) v jiné dohodnuté cizí měně (pouze v případě zálohy na zahraniční stravné),
c) v české měně (pouze v případě zálohy na zahraniční stravné),
d) její část též cestovním šekem,
e) zapůjčením platební karty zaměstnavatele.

Při určení výše zahraničního stravného v jiné dohodnuté cizí měně se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a částky zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den vyplacení zálohy. Není-li poskytnuta záloha, použijí se kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty.

Uskutečnění pracovní cesty je možné i prostřednictvím cestovní kanceláře, ale k vyúčtování je nutné mít podrobný rozpis výdajů, který bude součástí vyúčtování.

V případě zajištění pracovní cesty zprostředkovatelskou firmou, cestovní kanceláří, zamluvením noclehu, jízdenek apod. může účetní jednotka poskytnout zálohu zprostředkovatelské firmě. Při neuskutečnění pracovní cesty nebude obvykle vrácena celá částka. Rozdíl bude obvykle ve smlouvě upraven jako smluvní pokuta a vyúčtován na účet 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení. Smluvní pokuta, je-li zaplacena, je daňovým nákladem [viz § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP].

Účtování

  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 512) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje narůstajícím způsobem cestovné od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1

Nesprávnosti v účtování

...
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.