Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 543 - Dary

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 09. 2019.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet slouží k zachycení hodnoty darů poskytnutých jiným subjektům v podobě peněžní či nepeněžní. Pro zachycení darů peněžních lze přitom alternativně použít, v souladu s § 34 Vyhlášky, účet účtové skupiny 56-Finanční náklady (např. analytický účet účtu 568-Ostatní finanční náklady).

V uvedené souvislosti je však vhodné připojit poznámku. Vyhláška při svém vymezení vykazování darů (dary v provozní vs. dary ve finanční oblasti – viz níže část „Vztah k účetní závěrce“) je, dle názoru autora, poněkud nekonkrétní. Svým ustanovením § 28 vyžaduje, aby dary byly vykazovány v rámci položky F.5. – Jiné provozní náklady, a při jejich poskytnutí je tedy vhodné užití právě účtu 543. Ustanovením § 34 však stanoví, že dary ve finanční oblasti mají být vykazovány v položce K – Ostatní finanční náklady (v daném případě by pak bylo možné i užití účtu účtové skupiny 56; zavrhnout však není nutno ani jejich zachycení na analytický účet účtu 543, jak je uvedeno v tomto Průvodci – viz účet 543/001).

Bližší vymezení těchto pojmů však Vyhláška neobsahuje. Danou úpravu lze tedy vyložit přinejmenším dvojím způsobem:

Určení příslušné oblasti (provozní vs. finanční) je odvislé od:

a) účelu poskytnutí daru, tj. zda dar je poskytnut na provozní či finanční potřeby (např. na úhradu úroků) příjemce,
b) povahy daru (např. darované věci, služby apod., jejichž poskytnutí by spadalo do oblasti provozní, darované peníze, cenné papíry apod., jejichž poskytnutí by spadalo do oblasti finanční).

Vzhledem ke skutečnosti, že k předmětnému „vymezení oblastí“ nejsou zveřejněny žádné výklady či jakékoli bližší informace, je na zvážení každé jednotlivé účetní jednotky, k jaké formě výkladu se připojí.

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota poskytnutého daru je považována za náklad daňově neúčinný (s výjimkou případů nepeněžní pomoci poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom upravené § 24 odst. 2 písm. zp) ZDP - viz část Daňové aspekty), je nutno tomuto účtu věnovat pozornost zejména v souvislosti s transformací výsledku hospodaření na základ daně, kdy veškeré náklady na tomto účtu zachycené je nutno ze základu daně vyloučit.

Za podmínek stanovených § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8 ZDP však lze hodnotu darů poskytnutých fyzickými osobami uplatnit, jakožto nezdanitelnou část základu, či položku snižující základ daně, byl-li poskytnut osobou právnickou (viz část Daňové aspekty).

Na účtu 543 je účtováno pouze o hodnotě darů poskytnutých podle § 2055 až 2078 ObčZ, tj. darů přenechaných obdarovanému bezplatně (bez poskytnutého protiplnění).

Za dary lze svým způsobem považovat i poskytnuté reklamní a propagační předměty, které však plní zcela jinou úlohu (jak již sám jejich název napovídá reklamní a propagační) a jako takové nejsou na účtu 543 účtovány. Z věcného hlediska však hodnota těchto předmětů spadá do náplně účtu 501–Spotřeba materiálu (viz účet 501/005).

Obdobně takto jiné postavení mají i ceny poskytnuté do veřejných soutěží a reklamního slosování (která mají opět v převážné míře reklamně – propagační poslání). O těchto cenách a výhrách je pak účtováno podle druhu předmětu (popř. služby), které byly jako výhra poskytnuty (zejména na účtech 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, 513-Náklady na reprezentaci, 518-Ostatní služby, 548-Ostatní provozní náklady).

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 543) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují poskytnuté dary narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.

Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Poskytnuté dary bývají mnohdy chybně zachyceny na jiný účet (např. 501, 504). Toto pochybení s sebou nese zejména riziko daňové, spočívající v následném opomenutí vyloučení hodnoty daru ze základu daně.

V případě darů poskytnutých v podobě nepeněžní plátcem DPH bývá mnohdy opomíjeno i proúčtování částky daně na výstupu (na vrub účtu 543), je-li předmětem daru hmotný majetek, který byl původně pořízen za jiným účelem, než účelem jeho darování, či v případech darování vlastních výrobků či realizovaných služeb (viz heslo Dary).

Pochybením inverzním je naopak zachycení hodnoty reklamních a propagačních předmětů na účet 543, kam věcně nenáleží.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 543 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Jedná-li se o dar, který svou povahou spadá do finanční oblasti (např. dar peněžní, cenné papíry), jsou údaje vykazovány takto:

...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.