Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 09. 2017.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují smluvní sankce ze závazkových vztahů. Účet má vyjadřovat náklady na smluvní pokuty, úroky z prodlení, či jiné sankce smluvního charakteru ze závazkových vztahů dle ObčZ v případě jejich neplnění.

Účtují se zde částky smluvních sankcí bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to

•  smluvní pokuty a úroky z prodlení (vč. případné požadované úhrady minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky věřitele) ve smyslu příslušných ustanovení ObčZ, s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se účtují na účet 562-Úroky,
jiné sankce (smluvního charakteru)ze závazkových vztahů, za které je považováno např. vrácení dvojnásobku závdavku podle § 1808 odst. 2 ObčZ,
postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
odstupné podle § 1992 ObčZ.

Snad nejčastěji v praxi se vyskytující je předpis sankce z titulu prodlení dlužníka se splněním peněžitého dluhu, tj. smluvních úroků z prodlení dle § 1970 ObčZ. 

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, tak může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

Výše těchto úroků může být mezi smluvními stranami ujednána. Neujednají-li smluvní strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše úroku z prodlení stanovená nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Výše úroku z prodlení tak nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

Toto nařízení vlády je však závazným až pro případy prodlení, ke kterým došlo počínaje nabytím jeho účinnosti, tj. počínaje 1. lednem 2014. Výše úroků z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 351/2013 Sb., se řídí nařízením vlády předešlým, tj. nařízením vlády č. 142/1994 Sb. (viz § 19 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

Vedle úroků z prodlení má věřitel nárok i na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky. Podmínky a jejich výši přitom opět stanoví již zmíněné nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve svém § 3.

Pro úplnost dodejme, že obvyklou délku doby splatnosti dluhu stanoví ObčZ ve svém § 1963.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 544) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis pokut, úroků a poplatků z prodlení narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Základní souvztažnosti

Příklad č. 1

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.