Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 552/001 - Tvorba a zúčtování rezerv na opravy hmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2019. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2019.

Výklad (komentář) k položce

Tento účet slouží k zachycení operací souvisejících s tvorbou a zúčtováním (tj. změnou stavu) rezerv upravených § 7 ZoR.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 552/001) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje tvorba rezerv na opravy hmotného majetku,
na straně D účtu se zachycuje čerpání, použití nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1 - Tvorba zákonné rezervy na opravu, která se v zákonem stanoveném termínu neuskutečnila

>  Příklad č. 2 - Prodej majetku, na jehož opravu byla tvořena rezerva

>  Příklad č. 3 - Tvorba zákonné rezervy na opravy a změna plánované ceny opravy

>  Příklad č. 4 - Tvorba zákonné rezervy na opravy a zahájení opravy před plánovaným termínem

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 552/001 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle interní doklady.

Daňové aspekty

Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) ZDP jsou za výdaj (náklad) daňově účinný považovány pouze rezervy tvořené v souladu se ZoR. V případě rezerv na opravy vymezuje ZoR podmínky pouze pro rezervy na opravy hmotného majetku definovaného § 26 ZDP s dobou odpisování 5 a více let. Tyto zákonné rezervy tedy nemohou být tvořeny na opravy majetku jiných kategorií a nemohou být tvořeny ani na zásahy jiného charakteru, než charakteru oprav (nelze tedy tvořit rezervy na technické zhodnocení majetku, jeho údržbu či pořízení).

Jak je uvedeno výše, hmotný majetek, na jehož opravy lze daňově relevantní rezervy tvořit, musí být majetkem s dobou odpisování 5 a více let. Z hlediska zatřídění majetku do jednotlivých odpisových skupin podle přílohy č. 1 ZDP se tedy musí jednat o majetek spadající do odpisové skupiny 2 a vyšší. V této souvislosti a v návaznosti na dočasné zavedení techniky mimořádných odpisů (§ 30a ZDP), bylo nutno řešit otázku, zda k majetku, který byť do 2. odpisové skupiny spadá, avšak který bylo možno zmíněnou technikou odepsat již během 24 měsíců, lze rezervy podle § 7 ZoR tvořit. Vzhledem ke skutečnosti, že daná technika odpisů mimořádných pouze umožnila majetek, který by jinak byl odpisován 5 let, odepsat za dobu kratší, aniž by však bylo cokoli změněno v rámci § 30 odst. 1 ZDP vymezujícího základní doby odpisování majetku, lze uzavřít, že i k majetku 2. odpisové skupiny odpisovaného technikou mimořádných odpisů lze daňově relevantní rezervy na jeho opravy vytvářet.

Kromě podmínek definovaných obecně pro veškerou tvorbu rezerv zákonných (viz účet 552) je při tvorbě a následném nakládání s rezervami nutno respektovat i další omezující podmínky vyplývající z ustanovení § 7 ZoR.

Rezervy na opravy hmotného majetku nesmí být tvořeny pouze jedno zdaňovací období. Tvorba musí být nejméně dvouletá.

Rezervy na opravy hmotného majetku nelze tvořit v případech hmotného majetku: ...

Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.