Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 558/001 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2018. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 31. 12. 2017.

Výklad (komentář) k položce

Účet 558/001 je určen k tvorbě a zúčtování (změně stavu) zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení.

Tato tvorba opravných položek je podle § 55 Vyhlášky účtována na vrub nákladů. Ke snížení či zrušení opravných položek dochází jejich proúčtováním ve prospěch nákladů.

Věřitel je podle § 8 ZoR oprávněn k pohledávkám za svými dlužníky, kteří se ocitli v insolvenčním řízení, vytvářet zákonné opravné položky, a to až do výše neuhrazené rozvahové hodnoty svých pohledávek.

Oprávnění k tvorbě tohoto typu ZOP však nemají všichni věřitelé. Z tvorby této ZOP jsou vyloučeny pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami, tj. osobami kapitálově či jinak spojenými ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP. Tvorbu opravných položek k pohledávkám vzniklým za těmito spojenými osobami § 8 odst. 1 ZoR zakazuje. Otázka spřízněnosti věřitele a dlužníka je přitom z hlediska posouzení možnosti tvorby ZOP omezující u všech typů ZOP a je pro všechny typy ZOP nastavena jednotně. Ve všech případech je rozhodující, jaký byl mezi věřitelem a dlužníkem vztah v okamžiku vzniku pohledávky.

Respektována musí být i veškerá další omezení platná všeobecně pro všechny typy ZOP - viz účet 558.

Základní podmínkou úspěšné a daňově relevantní tvorby opravných položek podle § 8 ZoR je (prokazatelná) existence nepromlčené pohledávky a její včasné přihlášení u soudu v časovém období od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, pokud soud s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Rozhodnutí o úpadku vydává podle § 136 insolvenčního zákona insolvenční soud, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Odstavec druhý téhož § 136 pak stanoví náležitosti tohoto rozhodnutí, přičemž jednou z nich je i výzva, aby věřitelé, kteří dosud své pohledávky nepřihlásili, tak učinili ve stanovené lhůtě. Tato lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí činí 2 měsíce. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů. Byla-li povolena reorganizace, postačí namísto přihlášky pohledávky, aby dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků (i v tomto případě však lze jen a pouze doporučit aktivní přístup věřitele, tj. aktivní přihlášení pohledávky).

K přihláškám, které jsou podány později, tj. po stanovené lhůtě, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nejsou v insolvenčním řízení uspokojovány (§ 173 odst. 1 insolvenčního zákona).

Tvorba ZOP je realizována v tom období, v němž byla pohledávka přihlášena. Včasné přihlášení pohledávky přitom musí být poplatníkem jednoznačně prokázáno, neboť na pohledávky přihlášené až po uplynutí soudem stanovené lhůty nelze brát zřetel a tento typ opravné položky k nim vytvářet nelze.

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si vše zdarma vyzkoušet,
nebo předplatné rovnou zakoupit.

Vyzkoušejte zdarma průvodce MáDáti

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 405 Kč
bez 21% DPH
(490 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 570 Kč
bez 21% DPH
(1 900 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 2 810 Kč
bez 21% DPH
(3 400 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.