Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Finanční leasing z hlediska DPH

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Převod práva užívat najaté zboží, tedy poskytnutí služby, může být za přesně daných okolností z pohledu ZDPH dodáním zboží, a to za podmínek daných ustanovením § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH. Dle citovaného ustanovení se za dodání zboží pro účely ZDPH považuje přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé , že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele. V podstatě se jedná o nájem zboží, kdy v průběhu či po ukončení jeho užívání dochází k převodu vlastnictví zboží z pronajímatele na nájemce.

Předmětné ustanovení tuzemského zákona odpovídá ustanovení článku 14 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES, dle kterého se za dodání zboží považuje skutečné předání zboží na základě smlouvy o nájmu zboží na dobu určitou nebo smlouvy o prodeji zboží s odložením platby, v níž je stanoveno, že za obvyklých okolností bude vlastnické právo převedeno nejpozději k okamžiku zaplacení poslední splátky. Skutečnost, zda tomuto ustanovení odpovídá konkrétní smluvní ujednání v případě konkrétního obchodně-závazkového vztahu, byla předmětem několika soudních sporů. Na základě závěrů judikátů Soudního dvora EU pak lze v případě nejasností dovozovat, zda smluvní ujednání plnění typu dodání zboží odpovídá. Významným v dané oblasti je judikát Soudního dvora EU C-164/16 Mercedes-Benz, dle kterého článek 14 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na typovou smlouvu o nájmu s opcí odkupu, pokud lze z finančních smluvních podmínek vyvodit, že využití opce se jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba, kterou bude moci nájemce v daném okamžiku učinit, pokud bude smlouva plněna až do konce. V podstatě tedy za situace, kdy součet splátek bude odpovídat prodejní ceně zboží včetně nákladů na financování.

Pokud dané podmínky naplněny nejsou, je převod práva užívat najaté zboží posuzován jako poskytnutí služby dle ustanovení § 14 ZDPH a hovoří se o leasingu operativním. Užívaný majetek je v daném případě po skončení nájemního vztahu navrácen zpět pronajímateli.

Z daňového hlediska skutečnost, že se přenechání zboží k užití za daných okolností považuje za dodání zboží, v podstatě znamená, že k povinnosti přiznat daň dochází již ke dni přenechání zboží nájemci, a to z celkové hodnoty plnění. Naopak, pokud se přenechání zboží k užití považuje za poskytnutí služby, k povinnosti přiznat daň dochází až na základě uskutečnění jednotlivých dílčích plnění, v praxi většinou dle splátkového kalendáře.

Uskutečnění zdanitelného plnění a daňový doklad

Ustanovením, ze kterého se vychází při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nájem zboží ve smyslu výše uvedeného vyhodnocen jako dodání zboží, je § 21 odst. 1 písm. c) ZDPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem přenechání zboží k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH. Je-li příjemcem plnění osoba povinná k dani nebo právnická osoba, musí poskytovatel plnění na celou hodnotu plnění vystavit daňový doklad obsahující náležitosti dle § 29 ZDPH.

Pro úplnost uveďme, že pokud je nájem zboží poskytnutím ...

Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.