Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Stanovení místa plnění při poskytování služeb

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Při stanovení místa plnění u poskytování služeb je vždy potřeba přesně specifikovat danou službu a také osobu, které je služba poskytována. Pro stanovení místa plnění při poskytování služeb existuje spousta speciálních pravidel pro vymezené služby (§ 9a až § 10i ZDPH). Pokud se místo plnění neřídí žádnou z těchto výjimek, pak je místo plnění určeno základním pravidlem vymezeným v § 9 ZDPH.

Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby (§ 9 ZDPH)

Pro stanovení místa plnění je potřeba rozlišit, zda je služba poskytována osobě povinné k dani nebo osobě nepovinné k dani.

Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která jedná jako taková, je místo, kde má tato osoba sídlo [§ 4 odst. 1 písm. i) ZDPH]. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. Za tuto provozovnu se považuje organizační složka této osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje (§ 9 odst. 1 ZDPH). Sousloví „jedná jako taková“ znamená, že příjemce služby jedná při přijetí služby jako osoba povinná k dani v rámci výkonu ekonomické činnosti. Pokud tedy např. fyzická osoba, plátce, službu přijímá pro soukromé účely, nejedná pro účely vyhodnocení místa plnění jako osoba povinná k dani, ale jako osoba nepovinná k dani.

Příklad

Plátce poskytuje reklamní službu osobě registrované k dani se sídlem v Německu. Místo plnění této služby se nachází v místě sídla příjemce služby, tj. v Německu. Pokud by příjemce služby měl provozovnu v Rakousku, a reklamní služba by byla poskytnuta této provozovně, místo plnění by se nacházelo v Rakousku. V obou případech plátce plnění uvede na řádku 21 přiznání a v souhrnném hlášení s kódem „3“.

Příklad

Osoba povinná k dani ze Švýcarska poskytne tuzemskému plátci právní službu – zastoupení u soudního jednání, které se koná ve Švýcarsku. Místo plnění se bude řídit sídlem příjemce služby – bude tedy v tuzemsku. Plátci tak vznikne z přijaté právní služby povinnost přiznat daň. Plnění uvede na řádku 12 přiznání, pokud má nárok na odpočet daně, tento uvede na řádku 43 přiznání. Přijatou službu rovněž uvede do kontrolního hlášení do oddílu A.2.

Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má sídlo osoba poskytující službu. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než v místě jejího sídla, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna (§ 9 odst. 2 ZDPH).

Příklad

Plátce, veterinář, poskytuje veterinární služby osobám nepovinným k dani. Vzhledem k tomu, že bydlí blízko státní hranice se Slovenskem, zřídil si kromě provozovny v tuzemsku i provozovnu na Slovensku. Místo plnění u služeb poskytovaných v tuzemsku bude v tuzemsku (ř. 1 přiznání, oddíl A.5. kontrolního hlášení) a místo plnění u služeb poskytovaných na Slovensku bude na Slovensku – plátce splní daňové povinnosti na Slovensku, v tuzemském přiznání plnění uvede na řádek 26 přiznání.

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi a je plátcem v tuzemsku a k využití služby dochází v tuzemsku (§ 9a ZDPH)

Za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi (tj. mimo území EU) a která je plátcem v tuzemsku, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně, se považuje tuzemsko, pokud je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ZDPH ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

Příklad

Tuzemský plátce poskytuje  reklamní službu osobě povinné k dani se sídlem v USA, která je současně v tuzemsku registrována jako plátce. Reklamní panel je umístěn v obchodním centru, které se nachází v Praze. Vzhledem k tomu, že ke skutečnému užití služby dochází v tuzemsku a příjemce služby má registraci k DPH v tuzemsku, uplatní se speciální pravidlo pro určení místa plnění dle § 9a ZDPH a místo plnění se bude nacházet v tuzemsku. Plátce plnění uvede na řádek 1 přiznání a rovněž do kontrolního hlášení do oddílu A.4., pokud bude hodnota plnění nad 10 000 Kč, v opačném případě do oddílu A.5.

V případě, že by příjemce reklamní služby v tuzemsku registrován k dani z přidané hodnoty nebyl, místo plnění by se vyhodnotilo dle obecného pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH) a bylo by tedy v závislosti na usídlení příjemce služby v USA.

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci (§ 10 ZDPH)

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází. Spadá zde široká škála dalších služeb, jako jsou např. stavební práce, zemědělské a lesnické práce, ubytovací služby apod.

Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby (viz § 1240 až 1256 ObčZ) je místo, kde se pozemek zatížený právem stavby nachází.

Příklad

Tuzemský plátce, architekt, zpracoval projekt stavby výrobní haly, která bude postavena v Rakousku. Příjemcem plnění je osoba registrovaná k dani v Rakousku. Místo plnění se nachází v Rakousku (podle umístění nemovitosti), plátce plnění uvede na řádek 26 přiznání.

Příklad

Osoba povinná k dani z Ukrajiny opravila tuzemskému plátci střechu skladovací haly nacházející se v tuzemsku. Místo plnění bude v tuzemsku, plátce přizná daň na řádku 12 přiznání; pokud má nárok na odpočet daně, uplatní jej na řádku 43 přiznání. Plnění rovněž uvede v oddíle A.2. kontrolního hlášení.

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob (§ 10a ZDPH)

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

Příklad

Plátce poskytne pro osobu registrovanou k dani v Německu přepravní službu spočívající v přepravě jejích zaměstnanců z Prahy do Brna. Místo plnění se bude nacházet v tuzemsku. Plátce plnění zatíží tuzemskou daní a uvede jej na řádek 1 přiznání a do kontrolního hlášení do oddílu A.5. (pokud by měl příjemce tuzemské DIČ, plnění nad 10 000 Kč by bylo uvedeno v oddílu A.4. kontrolního hlášení).

Příklad

Plátce poskytne pro osobu registrovanou k dani v Polsku přepravní službu spočívající v přepravě osob z Polska přes Českou republiku do Rakouska. Místo plnění se bude nacházet na území všech třech států, a to v poměrné výši odpovídající počtu kilometrů ujetých na daném území. Vzhledem k tomu, že přeprava osob mezi členskými státy je dle ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.