Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

V ZDPH jsou opravy základu daně řešeny v těchto ustanoveních:

- oprava základu daně v § 42 ZDPH,
- oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky v § 46 až 46g ZDPH.

Oprava příslušné výše daně pak z opravy základu daně vyplývá a navazuje na ni.

Současně ZDPH obsahuje také ustanovení § 43 ZDPH upravující opravu výše daně, které řeší výhradně jen opravu výše daně bez dopadu do základu daně.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Oprava základu daně je v případě nedobytných pohledávek řešena v několika ustanoveních ZDPH, a to § 46 až 46g ZDPH. ZDPH ve znění do 31. 3. 2019 obsahoval ustanovení § 44 upravující postup při opravě základu daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V tomto případě se jednalo výhradně o situaci, kdy insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Cílem ZDPH účinného od 1. 4. 2019 je rozšíření situací, kdy poskytovatel plnění v případě nezaplacení ceny za toto plnění jeho odběratelem může s určitým časovým odstupem a za splnění stanovených podmínek provést snížení základu daně a výše již přiznané daně na výstupu.

Podle ustanovení § 46 až § 46g ZDPH však lze postupovat pouze tehdy, pokud skutečnosti rozhodné pro provedení opravy vymezené dále uvedeným ustanovením § 46 odst. 1 ZDPH nastaly až od 1. 4. 2019. Původní zdanitelné plnění, kterého se oprava týká, však mohlo být uskutečněno před 1. 4. 2019.

V ustanovení § 46 odst. 1 ZDPH jsou přesně vymezeny i jiné situace řešení úpadku u dlužníků v insolvenčním řízení než konkurs, a také další situace, na základě kterých dochází k možnosti provedení opravy základu daně u nedobytných pohledávek.

Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud:

a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním řízení vedeném proti dlužníkovi podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně nelze provést, pokud exekuci není možné provést z důvodu stanoveného právním předpisem upravujícím jiné řízení než exekuční řízení podle exekučního řádu,
b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v exekučním řízení vedeném proti dlužníkovi podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,
c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku ze zdanitelného plnění nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna, v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční soud
1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs,
2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena, nebo
3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, neschválení oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení, pokud je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,
d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena; v případě likvidace pozůstalosti musí být pohledávka ze zdanitelného plnění uvedena v seznamu pohledávek a pokud jde o pohledávku, která se zjišťuje, musí se jednat o pohledávku ze zdanitelného plnění, která je zjištěna,
e)

bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Společným rysem uvedených situací je skutečnost, že plnění lze považovat s vysokou mírou pravděpodobnosti za definitivně nezaplacené. Zároveň je předpokládána existence řízení vedeného z pohledu věřitele za účelem zaplacení jeho pohledávky, ke kterému aktivně přistoupil.

Příklad

Plátce A dodal zboží plátci B a v příslušném zdaňovacím období z tohoto plnění přiznal daň na výstupu. Za situace, kdy plátce B za dodané zboží ve stanovené lhůtě plátci A nezaplatil, ve věci zaplacení dané pohledávky je vedeno exekuční řízení a od vydání prvního exekučního příkazu ve věci této pohledávky uplynuly již dva roky, je plátce A oprávněn (při splnění dále uvedených podmínek) provést opravu základu daně. To znamená, že v přiznání k DPH v aktuálním zdaňovacím období uvede základ daně a daň na výstupu z daného plnění se záporným znaménkem.

V případě, že od uskutečnění zdanitelného plnění již uplynulo 5 let a shora vymezené vedené řízení není dosud ukončeno, a zároveň ještě nenastaly podmínky pro možnost provedení opravy, je umožněno opravu ve všech výše uvedených případech provést bez ohledu na nastavené podmínky. V tomto případě se oprava dle § 46a odst. 1 písm. f) ZDPH provede ve výši základu daně stanoveného z neobdržené úplaty za zdanitelné plnění určené kvalifikovaným odhadem na základě dosavadního výsledku a průběhu řízení. Pokud následně nastanou podmínky dané ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) až d) ZDPH pro provedení opravy základu daně a skutečná výše základu daně z neobdržené úplaty se v absolutní hodnotě liší o 1 000 Kč a více, je plátce povinen změnit výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem (§ 46b ZDPH).

Příklad

Plátce A dodal zboží plátci B (základ daně 20 000 Kč, daň se sazbou 21 % ve výši 4 200 Kč) a v příslušném zdaňovacím období z tohoto plnění přiznal daň na výstupu. Plátce B za dodané zboží ve stanovené lhůtě plátci A nezaplatil, nachází se v insolvenčním řízení, soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a plátce A svou pohledávku přihlásil. Za situace, kdy v rámci přezkumného řízení výše pohledávky plátce A nebyla dosud zjištěna, avšak uplynulo již 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, je plátce A oprávněn (při splnění ostatních podmínek) provést opravu základu daně. Výši částky opravy základu daně stanoví na základě svého odhadu v hodnotě celého původního uskutečněného plnění. To znamená, že v přiznání k DPH v aktuálním zdaňovacím období uvede základ daně a daň na výstupu z daného plnění v řádku 1 se záporným znaménkem, tedy – 20 000 a – 4 200. Pokud následně nastanou podmínky pro možnost provedení opravy dle § 46 odst. 1 písm. a) ZDPH, tzn., že dojde v rámci přezkumného řízení ke zjištění výše pohledávky z daného plnění, avšak dle insolvenčního soudu je zjištěna pohledávka pouze ve výši 18 200 Kč (tzn. o 6 000 Kč nižší, než z jaké plátce A provedl opravu základu daně), je plátce A povinen změnit výši opravy základu daně. Na řádek 1 přiznání k DPH uvede základ daně 4 959 a daň ve výši 1 041.

V ustanovení § 46 odst. 2 ZDPH je řešeno provedení opravy základu daně v případě, kdy nastanou po provedení opravy dle § 46 odst. 1 ZDPH skutečnosti zakládající provedení další opravy základu ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.