Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Rejstřík podle struktury zákona o DPH

Režim přenesení daňové povinnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je jedním z prostředků boje proti daňovým únikům. Má zabránit tomu, aby plátce – odběratel nárokoval odpočet daně na vstupu, zatímco plátce – dodavatel by z daného plnění daň neodvedl. Režim přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že namísto dodavatele přizná daň z plnění odběratel. Režim přenesení daňové povinnosti lze aplikovat pouze v situaci, kdy dodavatel i odběratel jsou plátci a je mezi nimi poskytnuto plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.


Co podléhá režimu přenesení daňové povinnosti

Která plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhají, vymezuje jednak ZDPH, a také nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Jde o plnění, jejichž předmětem jsou:

1) zlato vymezené v § 92b ZDPH,
2) zboží uvedené v příloze č. 5 ZDPH (odpady) (§ 92c ZDPH),
3) dodání nemovité věci v případě dobrovolného zdanění jinak osvobozeného převodu nemovité věci nebo v nuceném prodeji (§ 92d ZDPH),
4) poskytnutí stavebních a montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (§ 92e ZDPH),
5) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky a dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem (§ 92ea ZDPH),
6) převod povolenek na emise skleníkových plynů [§ 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
7) dodání certifikátů elektřiny [§ 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
8) dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 ZDPH; za obchodníka se považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem [§ 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
9) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb [§ 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
10) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12 [§ 3 písm. a) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
11) kovy, včetně drahých kovů, vymezené v § 3 písm. b) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (§ 92f ZDPH),
12) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 13 00, 8517 14 00 nebo 8517 18 00 [§ 3 písm. c) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
13) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31, a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele [§ 3 písm. d) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
14) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00 [§ 3 písm. e) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH],
15) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku  9504 50 00 [§ 3 písm. f) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a § 92f ZDPH].

U zboží uvedeného pod body 10) až 15) se režim přenesení daňové povinnosti použije, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Pro stanovení celkové částky základu daně je přitom rozhodná celková částka základu daně za zdanitelné plnění uvedená na daňovém dokladu, a to v souhrnu za veškeré dodávané zboží uvedené pod body 10) až 15). Pokud je na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů daného zboží, základy daně se sečtou.

Existuje však možnost, aby se dodavatel s odběratelem písemně dohodli, že u daného zboží režim přenesení daňové povinnosti použijí, i když je dodáno zboží za částku základu daně menší než 100 000 Kč (§ 2 odst. 5 nařízení vlády č. 361/2014 Sb.).

Den vzniku povinnosti přiznat daň u režimu přenesení daňové povinnosti

Plátci, kterému bylo poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, vzniká povinnost přiznat daň k datu uskutečnění zdanitelného plnění (§ 92a odst. 1 ZDPH). Ke stejnému dni uskutečněné plnění přizná i poskytovatel plnění. U režimu přenesení daňové povinnosti tak neplatí povinnost dané plnění přiznat již ke dni přijetí úplaty přede dnem uskutečnění plnění (ke dni přijetí zálohy).

Daňový doklad u režimu přenesení daňové povinnosti

Na daňovém dokladu u režimu přenesení daňové povinnosti se uvádí běžné náležitosti dle § 29 ZDPH (viz heslo Daňové doklady). Je však zapotřebí navíc uvést text „daň odvede zákazník“ [§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH]. Vzhledem k tomu, že za správnost vypočtené daně odpovídá příjemce plnění (§ 92a odst. 4 ZDPH), dodavatel na daňovém dokladu neuvádí sazbu a výši daně. Příjemce plnění nedoplňuje sazbu a daň na daňovém dokladu, výše daně se uvede až v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty (§ 92a odst. 4 ZDPH).

Vazba na daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení

Jak bylo uvedeno již výše, plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se vykazuje pouze k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Dodavatel plnění uvede v přiznání na řádku 25 a současně plnění rozepíše dle jednotlivých daňových dokladů do oddílu A.1. kontrolního hlášení. Odběratel dopočte daň dle příslušné sazby daně tzv. zdola [§ 37 písm. a) ZDPH], plnění uvede na řádek 10 (pokud plnění podléhá základní sazbě daně) nebo na řádek 11 (pokud plnění podléhá snížené sazbě daně), a současně plnění dle jednotlivých daňových dokladů uvede do oddílu B.1. kontrolního hlášení. Pokud má nárok na odpočet daně, uvede jej na řádku 43 nebo 44 přiznání. Do souhrnného hlášení se tato plnění neuvádí.

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.