Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Dodání zboží do jiného členského státu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2020.

Obecně

Dodáním zboží do jiného členského státu se rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu (§ 13 odst. 2 ZDPH).

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (§ 7 odst. 2 ZDPH).

Dle § 64 ZDPH dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.

Od 1. 1. 2020 jsou z pohledu evropského práva zpřísněny podmínky pro možnost uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, a to v článku 138 směrnice Rady 2006/112/ES. Související novela ZDPH je zatím ve schvalovacím procesu (viz sněmovní tisk 572), plátci však mohou (ale nemusí) již od 1. 1. 2020 postupovat dle platného evropského práva. Zpřísnění podmínek pro osvobození se však příliš tuzemských plátců nedotkne, neboť z pohledu evropského práva nové, avšak z pohledu tuzemského práva již obvyklé podmínky pro osvobození, jsou, že zboží musí být dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě (s platným DIČ pro účely DPH) a dodání zboží musí být vykázáno v souhrnném hlášení. Evropské právo dosud osvobození připouštělo i u dodání zboží osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k DPH. Osvobození od daně dosud rovněž nebylo vázáno na vykazování v souhrnném hlášení, avšak plátci toto dodání v souhrnném hlášení běžně vykazovali. 

Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky (§ 64 odst. 5 ZDPH).

Od 1. 1. 2020 je účinný článek 45a přímo použitelného prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kde jsou specifikovány skutečnosti, za kterých lze zboží považovat za odeslané nebo přepravené do jiného členského státu. Jsou zde jmenovány důkazy, které, pokud je má prodávají k dispozici, způsobí, že se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do druhého. Je zde rovněž uvedeno, jaké údaje má obsahovat písemné potvrzení od pořizovatele zboží. Nařízení neřeší situaci, kdy zboží přepravuje prodávající vlastními dopravními prostředky. Nařízení sice jmenuje důkazy prokazující přepravu zboží do jiného členského státu, nicméně nic nebrání plátci prokázat skutečné dodání zboží do jiného členského státu i jinými důkazními prostředky.  

Bližší informace lze nalézt ve „Vysvětlivkách ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně“.

Dle § 22 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání již ke dni vystavení daňového dokladu.

Daňový doklad se při dodání zboží do jiného členského státu vystaví v souladu s pravidly uvedenými v § 28 a 29 ZDPH.

Při dodání zboží do jiného členského státu vzniká plátci povinnost podat souhrnné hlášení (viz § 102 ZDPH a heslo DPH ...

Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.