Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Kontrolní hlášení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Obecná pravidla pro podávání kontrolních hlášení jsou obsažena jak v ZDPH, tak v daňovém řádu. Kontrolní hlášení podává dle § 101c a násl. ZDPH výhradně jen plátce.

Obecná úprava podávání kontrolních hlášení dle daňového řádu

Kontrolní hlášení je dle § 1 odst. 4 řádným daňovým tvrzením. Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo který je k tomu správcem daně vyzván (§ 135 odst. 1 DŘ).  

Obecná úprava podávání kontrolních hlášení dle ZDPH

Plátce je povinen dle § 101c ZDPH podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal přede dnem uskutečnění takového plnění úplatu, ze které vznikla povinnost přiznat daň (tzn. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 přiznání k DPH),
b) ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl, vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) ZDPH (tzn. vyplňuje řádky 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 přiznání k DPH), nebo uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce (tzn. vyplňuje řádky 40 a 41 přiznání k DPH),
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7 ZDPH.

Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal v daném období žádné z uvedených plnění (ani neuplatňuje nárok na odpočet daně z dříve přijatých plnění) kontrolní hlášení v tomto období nepodává.

V kontrolním hlášení je plátce povinen dle § 101d ZDPH kromě obecných náležitostí podání uvést

a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení jsou v § 101e ZDPH stanoveny rozdílně pro právnické a fyzické osoby.

Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Tyto lhůty nelze prodloužit.

Druhy kontrolního hlášení

Mimo řádné kontrolní hlášení, kterým je vždy první podání za dané období, je v ustanovení § 101f ZDPH upraveno podávání opravného a následného kontrolního hlášení.

Opravné kontrolní hlášení plátce podává za situace, kdy před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení napravuje údaje v řádném kontrolním hlášení uvedené. Opravným kontrolním hlášením je nahrazeno již podané kontrolní hlášení, přičemž k předchozímu kontrolnímu hlášení se již následně nepřihlíží.

Následné kontrolní hlášení plátce podává za situace, když zjistí po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Následné kontrolní hlášení je plátce povinen podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů.

V opravném i následném kontrolním hlášení se neuvádějí pouze rozdíly oproti původnímu podání, ale uvádějí se veškeré údaje za předmětné období s promítnutím oprav.

Způsob podání kontrolního hlášení

Plátce je povinen kontrolní hlášení podávat v souladu s ustanovením § 101a ZDPH elektronicky, a to pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu v souladu s ustanovením ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.