Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Krácený nárok na odpočet daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Ze základního „odpočtového“ ustanovení - § 72 ZDPH vyplývá, kdy je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně. V ustanovení § 72 odst. 8 ZDPH je pak nastaven postup pro situaci, kdy je přijaté zdanitelné plnění použito jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro účely jiné. Plátce je v těchto případech oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, pokud zákon nestanoví jinak. Jedním ze dvou možných postupů stanovení nároku na odpočet daně v této částečné výši je uplatnění nároku na odpočet daně v krácené výši dle § 76 ZDPH. 

Způsob výpočtu odpočtu daně v krácené výši

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1 ZDPH, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko (s výjimkou plnění podle § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH – viz heslo DPH Nárok na odpočet daně), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.

Příklad

Plátce uskutečňuje ve své provozovně prodej mobilních telefonů a dále v ní provozuje směnárnu. Prodej mobilních telefonů je plněním zdanitelným, tedy plněním s nárokem na odpočet daně dle § 72 odst. 1 ZDPH. Směnárenská činnost je dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. i) ZDPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Pokud plátce pořizuje plnění, které použije výhradně pro uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně (tedy v rámci prodeje mobilních telefonů), je oprávněn z tohoto plnění uplatnit plný nárok na odpočet daně. Pokud plátce pořizuje plnění, které použije výhradně pro uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (tedy v rámci směnárenské činnosti), není oprávněn k odpočtu daně z tohoto plnění.  Třetí skupinou přijatých plnění budou ta, která použije jak pro uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně, tak také pro uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (tedy v rámci obou činností, jak prodeje mobilních telefonů, tak směnárenské činnosti). Většinou se mimo jiné jedná také o veškeré společné režijní náklady. U této třetí skupiny přijatých plnění má plátce nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu jejich použití pro plnění s nárokem na odpočet daně.  

Jakým způsobem vypočítat krácený nárok na odpočet daně stanoví § 76 odst. 2 ZDPH. Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu.

Koeficient se dle § 76 odst. 3 ZDPH vypočítá jako procentní podíl, v jehož čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných s nárokem na odpočet daně, a ve jmenovateli hodnota z čitatele a součet hodnot uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

K= ∑UZPNO/(∑UZPNO + ∑UPBNO)

∑UZPNO … součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných s nárokem na odpočet daně

∑UPBNO … součet hodnot uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně

Do součtů částek základů daně nebo hodnot uskutečněných plnění se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat vznikla plátci povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na celé procento nahoru. Je-li koeficient roven nebo vyšší než 95 %, považuje se dle § 76 odst. 5 ZDPH za roven 100 %.

Hodnota koeficientu tak odráží hodnotový poměr plátcem uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Čím vyšší hodnotový poměr uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně je, tím vyšší je koeficient. Aby hodnota koeficientu byla odrazem plátcem běžně uskutečňovaných plnění, vymezuje ustanovení § 76 odst. 4 ZDPH vybraná (ne zcela běžná) plnění, která se do koeficientu nezapočítávají. Především jde o dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro svou ekonomickou činnost. Pokud však prodej dlouhodobého majetku je nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce (např. prodej vozidel leasingovou společností po ukončení nájmu), pak se jeho dodání do výpočtu koeficientu započítává. Druhým plněním, které se do výpočtu koeficientu nezapočítává, je poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, avšak pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně. I zde tedy platí, že jsou-li tato plnění plátcem  běžně uskutečňovanou činností (např. dodání nemovitých věcí realitní kanceláří nebo soustavný pravidelný nájem nemovitostí), do výpočtu koeficientu se započítávají. Posledním plněním, které se do výpočtu koeficientu nezapočítává, je plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, tedy uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, a to proto, že se jedná o plnění fiktivní (viz heslo DPH Postup u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, u kterého má plátce částečný nárok na odpočet daně). V daňovém přiznání se hodnota plnění nezapočítávaných do koeficientu uvádí v řádku 51.

Příklad

Plátce uskutečnil a v daňových přiznáních za kalendářní rok vykázal:

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.