Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Nárok na odpočet daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Základním ustanovením, ze kterého vyplývá oprávnění k možnému uplatnění nároku na odpočet daně, je § 72 ZDPH – Nárok na odpočet daně. Na něj navazuje ustanovení § 73 – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, ve kterém jsou upřesněna pravidla, za jakých lze odpočet daně na vstupu uplatnit. Tato dvě základní ustanovení pak musí být naplněna i v případě, kdy plátce dále postupuje dle navazujících speciálních ustanovení.

Nárok na odpočet daně

Plátce je dle § 72 odst. 1 ZDPH oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování:

a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 ZDPH s místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo
e) plnění uvedených v § 13 odst. 7 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5 ZDPH.

Prvotní podmínka, kterou je nutno naplnit, je použití přijatého zdanitelného plnění v rámci ekonomických činností plátce. Pokud plátce přijaté zdanitelné plnění použije výhradně mimo rámec svých ekonomických činností, např. pro výkon veřejné správy nebo pro soukromé účely, nárok na odpočet daně na vstupu z tohoto plnění mu nevzniká. Na druhou stranu, i když je přijaté zdanitelné plnění použito v rámci ekonomických činností plátce, ještě to automaticky neznamená, že plátci nárok na odpočet daně vzniká. V případě, že je přijaté zdanitelné plnění plátcem použito v rámci uskutečňování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (viz heslo DPH Osvobození od daně), nárok na odpočet daně plátce z tohoto plnění uplatnit nemůže, i když plnění je použito v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností.

Ačkoli je v ZDPH přímo uvedeno, že plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu, pokud přijaté zdanitelné plnění „použije“ v rámci svých ekonomických činností, je nutné zdůraznit, že dle ustálené judikatury zůstává nárok na odpočet daně plátci zachován i za situace, kdy zamýšlená ekonomická činnost, která opravňovala k uplatňování odpočtu daně na vstupu, nebude vůbec z objektivních důvodů zahájena (např. plátce nezíská úvěr, změní se situace na trhu, nastane situace, kdy z osobních důvodů nedojde k započetí činnosti atd.). Stejně tak nárok na odpočet daně zůstává zachován plátci i za situace, kdy tato přijatá zdanitelná plnění souvisí s ukončením jeho ekonomické činnosti (např. přijatá služba insolvenčního správce). A rovněž tak zůstává plátci nárok na odpočet daně zachován i za situace, kdy přijaté zdanitelné plnění není v rámci ekonomické činnosti zamýšleným způsobem z různých objektivních příčin vůbec použito (např. rozbití zboží, ze kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně, při neopatrné manipulaci). Oprávnění k prvotnímu uplatnění nároku na odpočet daně dle ZDPH daných podmínek však musí být plátce schopen i v uvedených případech prokázat.

K jednotlivým typům uskutečňování plnění ve vazbě na možnost uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která se k nim váží (dle ustanovení § 72 odst. 1 ZDPH), lze uvést následující příklady.

Příklad

Plátce dodává sportovní zboží a zároveň v dané provozovně poskytuje službu opravy jízdních kol. Jedná se tedy o tuzemská zdanitelná plnění a plátce má možnost u přijatých zdanitelných plnění, která s těmito činnostmi souvisí, uplatnit plný nárok na odpočet daně.

Příklad

Plátce pořizuje sportovní zboží, které vyveze do Kanady, a splní podmínky pro osvobození od daně s nárokem na odpočet daně podle § 66 ZDPH (viz heslo DPH Vývoz zboží). Při nákupu sportovních potřeb může v daném případě uplatnit plný nárok na odpočet daně a stejně tak má nárok na odpočet daně u všech s vývozem souvisejících přijatých zdanitelných plnění.

Příklad

Plátce poskytuje zprostředkovatelské služby osobě povinné k dani se sídlem na Slovensku. Místo plnění při poskytnutí dané služby je dle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH na Slovensku (viz heslo DPH Stanovení místa plnění při poskytování služeb) a tudíž není v tuzemsku předmětem daně. Pokud by plátce uskutečnil shodnou službu pro osobu povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, místo plnění by bylo v tuzemsku, jednalo by se o tuzemské zdanitelné plnění a plátce by měl u přijatých zdanitelných plnění s tímto uskutečněným plněním souvisejících plný nárok na odpočet daně. Z tohoto titulu lze pak dovodit nárok na odpočet daně i za situace, kdy je totéž plnění uskutečněno s místem plnění na Slovensku.

Příklad

Tuzemská pojišťovna – plátce poskytne pojišťovací službu osobě povinné k dani se sídlem v USA. Jedná se o plnění, u kterého je místo plnění vyhodnoceno dle § 9 odst. 1 ZDPH tam, kde má příjemce plnění sídlo. Místo plnění je tudíž v USA (ve třetí zemi). Pojišťovna bude mít u plnění souvisejících s touto pojišťovací službou plný nárok na odpočet daně, jelikož se jedná o plnění uvedené v § 55 ZDPH s místem plnění ve třetí zemi.

Příklad

Plátce prodává podnik (pozbytí obchodního závodu). Jedná se plnění, které není předmětem daně dle § 13 odst.  7 písm. a) a § 14 odst. 5 písm. a) ZDPH, přesto u souvisejících přijatých zdanitelných plnění (např. poskytnutí poradenské a administrativní služby právníkem) nárok na odpočet daně uplatnit lze.

V ustanovení § 72 odst. 2 ZDPH je vymezena definice daně na vstupu. Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto zákona:

a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která mu byla nebo má být poskytnuta,
b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí země, nebo
c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH.

Definici daně na vstupu, kdy se jí rozumí daň uplatněná podle ZDPH, je třeba chápat tak, že daní na vstupu je pouze daň dle ZDPH uplatněná v uvedených případech správně. Pokud by např. plátce uplatnil daň v případě plnění osvobozeného od daně, o správně uplatněnou daň by se nejednalo, nejednalo by se tudíž o definovanou daň na vstupu a příjemce plnění by nebyl oprávněn k jejímu odpočtu.

Od 1. 1. 2024 je pro účely daně z přidané hodnoty v § 72 odst. 3 a 4 ZDPH speciálně stanovena definice daně na vstupu u vybraných osobních automobilů (více viz dále).

Vznik nároku na odpočet daně u příjemce plnění je dle § 72 odst. 5 ZDPH vázán na vznik povinnosti u poskytovatele plnění (v případech samovyměření u příjemce plnění) tuto daň na výstupu přiznat, většinou ve vazbě na přijetí úplaty či poskytnutí plnění. Jedná se však pouze o stanovení okamžiku, kdy příjemci plnění nárok na odpočet daně vzniká, a ten se nemusí shodovat s okamžikem, ve kterém příjemce plnění může nejdříve tento nárok na odpočet daně uplatnit (viz dále ustanovení § 73 odst. 2 ZDPH).

Dle ustanovení ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.