Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Plnění na základě komisionářské smlouvy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dle § 2455 a násl. ObčZ se komisionářskou smlouvou komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. Věc svěřená komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.

Úprava plnění dle komisionářské smlouvy v ZDPH

V ZDPH jsou tyto transakce vymezeny v případě dodání zboží v § 13 odst. 3 písm. b) a v případě poskytnutí služby v § 14 odst. 2 písm. b). Dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu se považuje pro účely ZDPH za dodání zboží, ačkoli dochází k dodání zboží komitenta. A stejně tak poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu se považuje pro účely ZDPH za poskytnutí služby, ačkoli dochází k poskytnutí služby komitentem.  Dodání zboží /poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu se považuje za samostatné dodání zboží/poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží/poskytnutí služby komisionářem třetí osobě nebo komitentovi. V daném případě je tak nastavena fikce samostatného plnění - dodání zboží/poskytnutí služby komisionářem, ačkoli komisionář dodává zboží/poskytuje službu komitenta nebo třetí osoby.

Uskutečnění zdanitelného plnění

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem dodání zboží/poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání zboží/poskytnutí služby třetí osobou [§ 21 odst. 4 písm. h) a i) ZDPH].

Příklad

Plátce A–komitent prodává zboží–čisticí prostředky prostřednictvím komisionáře–plátce B. Dne 15. 2. předá plátce A plátci B 10 kusů čisticích prostředků za účelem jejich prodeje plátcem B v jeho prodejně. V okamžiku, kdy plátce A předá zboží plátci B, nedochází k uskutečnění zdanitelného plnění. Dne 3. 3. plátce B dodá 1 kus čisticího prostředku konečnému zákazníkovi–soukromé osobě. Dne 3. 3., kdy komisionář zboží dodal třetí osobě, dochází k uskutečnění zdanitelného plnění při dodání tohoto 1 kusu zboží jak ze strany komitenta komisionáři, tak ze strany komisionáře třetí osobě. U tohoto zboží tak dochází současně ke dvěma dodáním zboží, která podléhají dani na výstupu. Komitent vystaví na toto zboží daňový doklad pro komisionáře s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 3. 3. a komisionář vystaví ke stejnému datu doklad na prodej totožného zboží.

Základ daně

Základ daně se stanovuje u komitenta i komisionáře dle ustanovení § 36 odst. 1 ZDPH. U komitenta je tak základem daně úplata, kterou obdržel nebo má obdržet za plnění od komisionáře, snížená o daň. U komisionáře je základem daně úplata, kterou obdržel nebo má obdržet za plnění od třetí osoby, snížená o daň. 

Odměna komisionáře

Komisionáři za prodej zboží komitenta náleží odměna. Tato odměna bývá v praxi stanovována dvěma možnými způsoby.

V prvním případě je základ daně za uskutečněné plnění mezi komitentem a komisionářem nižší než základ daně za shodné plnění mezi komisionářem a třetí osobou, a rozdíl je pak odměnou komisionáře. Odměna komisionáře je tak již zahrnuta do základu daně jím uskutečněného zdanitelného plnění a je z ní uplatněna daň na výstupu.

V druhém případě je základ daně za uskutečněné plnění mezi komitentem a komisionářem stejný jako základ daně za shodné plnění mezi komisionářem a třetí osobou. Na svou odměnu, která se tak považuje za samostatné uskutečněné zdanitelné plnění, komisionář vystavuje samostatný daňový doklad pro komitenta.

Obrat komitenta a komisionáře

Úplatou, která komisionáři za poskytnutí služby náleží, je jeho odměna. Je přitom nepodstatné, zda je smluvně stanovena prvním nebo druhým výše uvedeným způsobem. Tato úplata (bez daně) se pak zahrnuje do obratu komisionáře dle ustanovení § 4a ZDPH.

Do obratu komitenta se pak v souladu s ustanovením § 4a ZDPH zahrnuje úplata (bez daně), která mu náleží za zboží dodané prostřednictvím komisionáře.

Vazba na daňové přiznání a kontrolní hlášení

Komitent–plátce uvádí uskutečněné zdanitelné plnění v řádku 1 či 2 přiznání. V kontrolním hlášení jej vykazuje v oddílu A.4., pokud hodnota plnění převýší 10 000 Kč. Pokud je hodnota plnění menší nebo rovna 10 000 Kč, vykazuje jej v oddílu A.5.

Pokud přijímá komitent od komisionáře samostatný daňový doklad s vyúčtováním jeho odměny, uplatňuje nárok na odpočet daně v řádku 40 přiznání. V kontrolním hlášení odpočet vykazuje v oddílu B.2., pokud hodnota plnění převýší 10 000 Kč, jinak v oddílu B.3.

Zbývajících 51 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.