Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Poukazy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dnem 1. 1. 2019 uplynula implementační lhůta směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. 6. 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy. Tímto krokem byla v EU nastavena jednotná pravidla při uplatňování daně z přidané hodnoty při zacházení s poukazy. Do české právní úpravy jsou tato pravidla implementována prostřednictvím ustanovení § 15, 15a a 15b ZDPH, která nabyla účinnosti dnem 27. 3. 2019. U poukazů vydaných od 1. 1. 2019 lze s ohledem na přímý účinek uvedené směrnice tato pravidla aplikovat také.

Předmětná pravidla jsou zaměřena pouze na poukazy, které lze použít k pořízení zboží nebo přijetí služby. Nejsou zaměřena na nástroje opravňující držitele ke slevě z ceny při nákupu zboží nebo služeb, ale neposkytující právo takové zboží nebo služby obdržet.

Dle § 15 odst. 1 ZDPH se poukazem pro účely daně z přidané hodnoty rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a u níž nebo v jejíž související dokumentaci je uvedeno zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby. Postačí tedy uvedení i jen jednoho z těchto údajů, tzn. buď vymezení plnění, anebo poskytovatele tohoto plnění.

Poukazy jsou dále rozděleny na jednoúčelové a víceúčelové.

Jednoúčelovým poukazem je dle § 15 odst. 2 ZDPH poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň sazba daně v případě plnění zdanitelného nebo skutečnost, že se jedná o plnění od daně osvobozené, a taky místo plnění. Sazba daně (případně aplikace osvobození od daně) a místo plnění jsou tudíž údaje, které musí být známy současně, aby se jednalo o jednoúčelový poukaz. Poukaz je dle § 15 odst. 4 ZDPH vydán okamžikem, kdy se převede na prvního nabyvatele.

Příklad

Vydaný poukaz, který opravňuje jeho držitele k obdržení služby spočívající v ubytování na dvě noci v konkrétním penzionu v tuzemsku, je poukazem jednoúčelovým, neboť je známo místo plnění (tuzemsko) a rovněž je známa skutečnost, že se jedná o plnění zdanitelné, u kterého se uplatňuje dle přílohy č. 2 k ZDPH  snížená sazba daně.

Víceúčelovým poukazem je pak dle § 15 odst. 3 ZDPH jiný než jednoúčelový poukaz. Bude se tak jednat o poukaz, u kterého některý z údajů, případně oba dva údaje, které musí obsahovat poukaz jednoúčelový (tedy sazba daně, případně osvobození od daně, a místo plnění), nejsou známy.

Příklad

Vydaný poukaz, který opravňuje jeho držitele k obdržení služby v relaxačním centru, a to služby dle vlastního výběru (relaxační centrum poskytuje služby masáží, saun, solné jeskyně, kadeřnické, kosmetické, pedikérské atd.) v konkrétní provozovně v tuzemsku, je poukazem víceúčelovým, protože je sice známo místo plnění (tuzemsko), ale není známa sazba daně, neboť není známa služba, na kterou bude poukaz skutečně čerpán.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu

Ustanovení § 15a ZDPH je věnováno aplikaci daně z přidané hodnoty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu.

Převod jednoúčelového poukazu je dle § 15a odst. 1 ZDPH považován za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden. Ačkoli tedy k dodání zboží nebo poskytnutí služby v okamžiku převodu poukazu nedochází, je tento akt za dodání zboží či poskytnutí služby (dle plnění, které má být na základě poukazu čerpáno) považován. Poskytovatelem je v daném případě osoba povinná k dani, jejímž jménem je poukaz převeden, bez ohledu na skutečnost, zda tato osoba bude dané plnění následně poskytovat. Dnem převodu jednoúčelového poukazu se dle § 21 odst. 4 písm. j) ZDPH považuje zdanitelné plnění za uskutečněné.

Následné skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu, uskutečněné osobou povinnou k dani, která poukaz vlastním jménem vydala a přijme jej jako úplatu, se za dodání zboží nebo poskytnutí služby dle § 15a odst. 2 písm. a) ZDPH již nepovažuje. V daném případě byla daň přiznána při převodu jednoúčelového poukazu a při převzetí zboží či služby zákazníkem pak již z daňového hlediska k žádnému plnění nedochází.

Příklad

Plátce A vydá a prodá zákazníkovi poukaz na odběr masáže lávovými kameny v jeho provozovně. V okamžiku prodeje poukazu, který je poukazem jednoúčelovým, dochází k fikci poskytnutí služby a k uskutečnění zdanitelného plnění. Plátci A vzniká povinnost k okamžiku dodání poukazu přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění.

V okamžiku, kdy dojde ke skutečnému čerpání masáže zákazníkem (po předložení poukazu) u osoby, která poukaz vlastním jménem vydala (plátce A), již k uskutečnění zdanitelného plnění či poskytnutí služby nedochází.

Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu uskutečněné osobou povinnou k dani, která tento poukaz vlastním jménem nevydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty dle § 15a odst. 2 písm. b) ZDPH považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, touto osobou osobě, která poukaz vlastním jménem vydala. To znamená, že není-li dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služby osoba povinná k dani, která jednoúčelový poukaz vlastním jménem vydala, má se přesto za to, že tento dodavatel nebo poskytovatel dodal zboží nebo poskytl službu, na něž se poukaz vztahuje, dané osobě povinné k dani (vydavateli poukazu). V tomto případě je daň plátcem přiznávána jak při převodu jednoúčelového poukazu, tak při skutečném předání zboží či poskytnutí služby zákazníkovi, zde však jde o fikci dodání zboží či služby osobě povinné k dani, která poukaz vydala.

Příklad

...
Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.