Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Akcie

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pojem akcie lze obecně chápat jako podíl na akciové společnosti.

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a stanov společnosti na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Účetně

Z pohledu majitele (investora)

Pojem akcie není účetními předpisy samostatně definován. Účetní předpisy však akcie (spolu s dalšími cennými papíry a podíly) člení na:

 -   dlouhodobý finanční majetek   -   majetkové účasti (podíly v ovládaných osobách, podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem) 
  -   ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
 -   krátkodobý finanční majetek   -   krátkodobé cenné papíry a podíly, vlastní akcie a podíly

Pro účtování o dlouhodobém finančním majetku jsou Vyhláškou vyhrazeny účty v účtové skupině 06-Dlouhodobý finanční majetek. O krátkodobém finančním majetku je účtováno na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.

Blíže viz heslo Cenné papíry.

Podíly a cenné papíry se při jejich pořízení (za úplatu či formou peněžitého vkladu do společnosti) oceňují v souladu s § 25 odst. 1 písm. f) ZoÚ pořizovacími cenami (včetně případného emisního ážia). Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou i náklady s pořízením související, jako např. poplatky makléřům, poradcům, burzám či opční prémie, v případě využití nákupní opce (viz heslo Opce). Součástí pořizovací ceny naopak nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady související s jejich držbou (§ 48 Vyhlášky). Jsou-li akcie nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do akciové společnosti, je základem jejich ocenění u vkladatele zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu (např. účetní zůstatková cena vkládaného dlouhodobého majetku, hodnota zásob apod). Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud ZDPH považuje tento vklad za zdanitelné plnění.

Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na dluhy přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot (při vkladu obchodního závodu či jeho části), je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech - viz heslo Podrozvaha); (bod 3 ČÚS č. 014).

Ke konci rozvahového dne jsou akcie oceňovány reálnou hodnotou. Výjimku z uvedeného pravidla představují ty akcie, které zakládají účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a ty, které byly účetní jednotkou emitovány (vlastní akcie). Podíl, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem však může být oceněn ekvivalencí (protihodnotou). Ocenění akcií reálnou hodnotou lze provést i častěji, tj. i k jinému, než rozvahovému dni.

Podle vlivu na řízení, který účetní jednotka při pořízení akcií získá, jsou tyto akcie zaúčtovány:

- v případě jejich předpokládané dlouhodobé držby na účty 061, 062, 063, a to v závislosti na účelu jejich pořízení, velikosti podílu na základním kapitálu akciové společnosti, příp. v závislosti na ustanovení smluv či stanov společnosti (podrobněji viz heslo Podíl),
- v případě jejich předpokládané krátkodobé držby na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.

Z pohledu emitenta

Z pohledu emitenta lze akcie členit z různých pohledů:

akcie mohou být (§ 256 ZOK):
  - zaknihované § 275 ZOK
  - listinné
dle formy lze akcie rozčlenit na (§ 263 ZOK):
  -  akcie na řad označuje se jako akcie na jméno § 269 až 273 ZOK
  - akcie na doručitele označuje se jako akcie na majitele § 274 ZOK (mohou být vydány pouze jako zaknihované, nebo imobilizované cenné papíry)
dle druhu lze akce členit na:
  - kmenové
  - prioritní § 278 až 280 ZOK
akcie lze rovněž rozčlenit podle toho zda mají, či nemají jmenovitou hodnotu:
  - akcie se jmenovitou hodnotou
  - akcie kusové (bez jmenovité hodnoty) § 257 ZOK

Vydá-li společnost kusové akcie - tady akcie bez jmenovité hodnoty, nesmí vydat akcie se jmenovitou hodnotou. Základní kapitál tvoří účetní hodnota kusových akcií. Účetní hodnota kusových akcií se dle § 247 odst. 2 ZOK určí jako podíl základního kapitálu připadající na jednu kusovou akcii. Emisní kurs kusové akcie může převýšit účetní hodnotu akcie (která tvoří základní kapitál) - v tomto případě vzniká emisní ážio.

Práva plynoucí z jednotlivých druhů akcií, musí být určena ve stanovách (viz § 277 ZOK). Povinností akcionáře je uhradit vklad (viz § 344 ZOK). Akcionář má právo získat podíl na zisku (viz § 348 až 352 ZOK).

Emise akcií je upravena v § 474 až 483 ZOK.

Viz účty 411-Základní kapitál412-Ážio, 413-Ostatní kapitálové fondy, 419-Změny základního kapitálu.

Daňově

Zákonná ustanovení související s akciemi či cennými papíry obecně jsou v ZDP obsaženy jak v jeho části první (věnované dani z příjmů fyzických osob), v části druhé (věnované právnickým osobám), tak i v části třetí obsahující společná ustanovení.

Transakce spojené s akciemi jsou finančními činnostmi a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty, podrobněji viz výklad v hesle DPH Finanční činnosti.

Nabývání a prodej akcií

Nabývání akcií není doprovázeno vznikem nákladů účetní ani daňové kategorie. Tuto skutečnost potvrzuje i ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) ZDP.

Prodej akcií je posuzován jak z hlediska daňových dopadů příjmů z jejich prodeje, tak i z hlediska uplatnění jejich hodnoty do základu daně.

Při posuzování dopadů příjmů z prodeje akcií na základ daně je nutno přihlédnout jak k osobě prodávajícího, tak i k případným dalším aspektům:

  Je-li prodávajícím právnická osoba, jsou tyto příjmy obvykle zahrnovány do jejího obecného základu daně. Za podmínek níže uvedených však tyto příjmy mohou být od daně z příjmů právnických osob i osvobozeny.
Zmíněné osvobození příjmů z převodu akcií však přichází do úvahy pouze v případě akcií vlastněných mateřskou společností na společnosti dceřiné. Osvobození je uplatňováno v případech, kdy předmětné příjmy plynou společnosti mateřské sídlící na území ČR (rezident ČR) či společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, popř. i Norska, Islandu či Lichtenštejnska. Z tohoto osvobození jsou však vyloučeny případy prodeje podílů v dceřiných společnostech rezidentních v ČR, které jsou v likvidaci (§ 19 odst. 1 písm. ze), § 19 odst. 2 a 9 ZDP).
Hovoříme-li v této souvislosti o společnostech mateřských a dceřiných, je nutno mít na paměti, že těmito subjekty jsou míněny výhradně obchodní korporace charakterizované § 19 odst. 3, 4, 8 až 11 ZDP, tj. obchodní korporace splňující podmínku předepsané právní formy, minimální výše drženého podílu (10 %) a minimální doby držby (12 měsíců). Bližší rozbor těchto charakteristik viz heslo Podíl na zisku, tantiéma.
Zatímco sídlo společnosti mateřské je pro daný účel vymezeno poměrně úzce (ČR, jiný členský stát EU, Norsko, Island či Lichtenštejnsko), společnosti dceřiné mohou být rezidenty jak ČR, tak i rezidenty jiného členského státu EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska či za podmínek uvedených v § 19 odst. 9 ZDP (a rozvedených níže - viz problematika dividendových příjmů) i jiného státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
Ve všech případech však platí, že osvobození je uplatnitelné pouze tehdy, pokud příjemce příjmu z prodeje podílů je jeho skutečným vlastníkem (§ 19 odst. 6 a 9 ZDP) a podíl ve společnosti, který je předmětem prodeje, nebyl nabyt v rámci koupě obchodního závodu.
Případy osvobození příjmů z prodeje akcií (včetně cenných papírů, jejichž emitentem je cizozemec - viz pokyn GFŘ D-59 k § 4 odst. 1 ZDP bod 19) lze dohledat i tehdy, je-li prodávajícím akcií osoba fyzická. Osvobozeny jsou přitom zejména příjmy z prodeje akcií veřejně obchodovatelných (na veřejných trzích), přesáhne-li doba mezi jejich nabytím [okamžik nabytí je upřesněn v pokynu GFŘ D-59 k § 4 odst. 1 ZDP bod 4 písm. e)] a následným převodem při jejich prodeji dobu 3 let, není-li akcie součástí obchodního majetku poplatníka [blíže viz § 4 odst. 1 písm. u) ZDP a čl. II bod 5 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.]. Možnost dalšího osvobození lze nalézt i v rámci § 4 odst. 1 písm. t) ZDP.

Otázka prodeje akcií, z nichž příjmy s tímto prodejem spojené jsou zdaňovány, je spojena i s posouzením možnosti zahrnutí jejich hodnoty do základu daně. Tyto daňové dopady prodávaných akcií jsou upraveny ustanoveními § 24 odst. 2 písm. r) a w) ZDP.

Ve smyslu § 24 odst. 2 písm. r) ZDP je za výdaj (náklad) daňově účinný považována hodnota cenného papíru v souladu s účetními předpisy při prodeji ke dni jeho prodeje [s výjimkami uvedenými v § 24 odst. 2 písm. w) a ze) ZDP]. Není-li příjem z prodeje akcií příjmem od daně osvobozeným, je hodnota prodávané akcie posuzované v uvedeném režimu daňově účinnou bez omezení, tj. bez vazby na výši realizovaného příjmu.

Další daňové aspekty prodeje akcií viz účet 561-Prodané cenné papíry a podíly.

Příklad č. 1:

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.