Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Akciová společnost

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Akciová společnost je obchodní kapitálová společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.

Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou akc. spol. nebo a.s.

Výše základního kapitálu akciové společnosti musí činit alespoň 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR.

K založení akciové společnost se vyžaduje přijetí stanov. Požadavek na jejich základní náležitosti je obsahem § 250 ZOK.

Práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku či na likvidačním zůstatku (při zrušení společnosti s likvidací) vyplývají z držby akcií (cenného papíru či zaknihovaného cenného papíru). Akcie téže společnosti mohou mít stejnou i různou jmenovitou hodnotu. Mohou mít formu cenného papíru na řad či na doručitele.

Akcie na doručitele je označována jako akcie na majitele. Akcie na majitele přitom může být vydána pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo cenný papír imobilizovaný (tj. cenný papír uložený do hromadné úschovy u oprávněného subjektu, který pro ně zřídí samostatný účet umožňující sledovat identitu majitele).

Akcie na řad se označuje jako akcie na jméno. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů vedený společností. Požadovaný rozsah údajů (vč. jména a bydliště či sídla akcionáře) stanoví § 264 ZOK.

Systém vnitřní struktury akciové společnosti může být dualistický či monistický.

V systému dualistickém je v akciové společnosti zřizováno představenstvo a dozorčí rada. Statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení akciové společnosti, je představenstvo. Dozorčí rada pak dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

V monistickém systému je zřizována správní rada. Tato správní rada je statutárním orgánem společnosti a jako takové jí přísluší obchodní vedení a dohled nad společností. Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy a délka jejího funkčního období činí obvykle 3 roky.

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je však v obou systémech valná hromada.

Účetně

Zákon o účetnictví

•  Zahajovací rozvaha
Akciová společnost jako právnická osoba sestavuje ke dni svého vzniku zahajovací rozvahu. Ta může mít počáteční stavy na různých rozvahových účtech popřípadě analytických účtech k syntetickým účtům, a to např. v závislosti na způsobu úhrady pohledávky za upsaný vlastní kapitál peněžním nebo věcným vkladem, dále při vzniku zřizovacích výdajů a případně při čerpání krátkodobého úvěru na ně, eventuálně též při emisním ážiu. Z této zahajovací rozvahy se provede otevření účtů hlavní knihy podvojným zápisem pomocí účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Viz § 19 ZoÚ.
•  ZoÚ v § 20 vymezuje podmínky, za nichž vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem, § 21 a 21a ZoÚ ukládají vyhotovení výroční zprávy a její zveřejnění spolu s účetní závěrkou.

Vyhláška a ČÚS

•  Účtování o základním kapitálu - viz účet 411-Základní kapitál; změny základního kapitálu - viz účet 419-Změny základního kapitálu
•  Emisní ážio
Rozdíl, který vznikne mezi jmenovitou hodnotou a vyšším emisním kursem akcií, popř. vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se účtuje na účet 412-Ážio.
•  Vlastní akcie
Vzhledem k ustanovení § 298 až 321 ZOK o nabývání vlastních zatímních listů a akcií musí akciová společnost účtovat o vlastních akciích v pořizovací ceně na účtu 252-Vlastní podíly.

Daňově

Pro akciovou společnost platí ustanovení § 17 a násl. ZDP, dále ZDPH.

Vymezení z hlediska ObčZ a ZOK

ObčZ

...
Zbývajících 51 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.