Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Akvizice

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pojmem akvizice (původem z latiny) označujeme přírůstek, tj. nově získaný předmět, věc nebo i osobu. V obecné rovině je používán i pro označení činnosti, při které se osobním vyhledáváním získávají zákazníci.

V ekonomické terminologii je pojem akvizice používán zejména pro označení koupě určitého obchodního závodu jiným subjektem.

 Za obchodní závod je považován organizovaný soubor jmění, který vytvořil podnikatel a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Obchodní závod tvoří vše, co zpravidla slouží jeho provozu (§ 502 ObčZ).

 Obchodním závodem se tedy rozumí určitý celek sloužící k podnikatelské činnosti v rámci jednoho podnikatelského subjektu. Tvoří jej soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

Sestává z: 

•  věcí,
majetkových práv (např. právo na využití vynálezu, právo k ochranné známce atd.),
nehmotných práv (obchodní jméno, postavení a pověst na trhu, know-how aj.),
osobních složek (úroveň managementu, struktura, kvalifikace a zkušenost zaměstnanců apod.).

Ocenění všech těchto složek jako jednoho celku určuje hodnotu obchodního závodu. Obchodní závod může být nejen předmětem prodeje a koupě, může být použit i jako vklad do obchodní korporace a může být i předmětem pachtu.

Smlouvou o prodeji obchodního závodu není dotčena právní subjektivita podnikatele, není ani likvidován jeho obchodní majetek. Dochází pouze ke změně struktury tohoto majetku. Prodejem obchodního závodu tedy vlastní prodávající subjekt nezaniká, získané peněžní prostředky tedy může investovat do nových forem podnikání.

Účetně

 Koupí obchodního závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží.

Při koupi obchodního závodu jsou tak kupována všechna aktiva i veškeré dluhy, práva i jiné hodnoty, které slouží k podnikání, a které prodávající na základě kupní smlouvy prodává.

Koupě obchodního závodu se v účetnictví kupujícího projevuje stejným způsobem účtování, jako při koupi jiných aktiv. Nejedná se tedy o pořízení dlouhodobého finančního majetku. U prodávajícího pak nejde o prodej podílů, ale o prodej obchodního závodu a předání souboru majetku a závazků evidovaných v účetních hodnotách. Prodávající získává buď peněžní nebo nepeněžní prostředky vyjádřené v kupní ceně. Z rozdílu mezi účetní hodnotou přebíraných aktiv a pasiv a kupní (tržní) cenou vzniká u kupujícího, tj. nabyvatele aktiv i závazků, tzv. oceňovací rozdíl k nabytému majetku (§ 7 odst. 10 Vyhlášky), případně goodwill, jsou-li jednotlivé složky majetku kupujícím individuálně přeceňovány [§ 6 odst. 3 písm. c) Vyhlášky].

Problematika koupě, resp. prodeje obchodního závodu je upravena v bodě 3. ČÚS č. 011.

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.