Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Audit

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Audit (původem z latinského výrazu audio - slyšet) je pojem významově označující nezávislé přezkoušení či prověření. V souvislosti s tímto výrazem jsou dnes používána různá významová spojení jako např. ekologický audit, interní audit, audit činností.
Původně však výraz audit označoval pouze nezávislé prověření účetních výkazů a vedení účetnictví. V této souvislosti je uváděn pojem statutární audit pro ověření účetní závěrky příslušné účetní jednotky.

Poslání auditu

Hlavním posláním auditu je ujistit vnější adresáty a uživatele určitých informací, poskytovaných účetní jednotkou jako podnikatelským subjektem, že všechny informace a údaje, které o sobě účetní jednotka poskytla v účetní závěrce, jsou věrné a že účetnictví účetní jednotky a předložené účetní výkazy jsou zpracovány v rámci platných předpisů.

Po dlouhém vývoji je ze zákona stanoveno, že subjekt, kterému vznikla povinnost určité informace poskytnout externím uživatelům, a který je sám poskytuje, musí mít tyto informace ověřené nezávislou, objektivní, nestrannou osobu, auditorem. Výrok auditora má napomáhat ke zvýšení důvěryhodnosti účetní závěrky, ze které jsou externími uživateli příslušné informace čerpány. Auditor potvrzuje, že to, co o sobě účetní jednotka veřejně prezentuje, není zavádějící a je spolehlivé.

Předmět auditu podle zákona o auditorech

Základní právní normou upravující postavení a činnost auditorů je zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech.

K výkonu auditu je oprávněn, a tudíž auditorem je: 

statutární auditor, tj. fyzická osoba, které bylo Komorou auditorů ČR vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost, nebo
auditorská společnost, které bylo Komorou auditorů ČR vydáno auditorské oprávnění.

Auditorskou činnost je na území ČR oprávněna provádět také fyzická osoba, která je oprávněna k provádění auditu v jiném členském státě EU nebo Švýcarské konfederaci, pokud jí bylo Komorou auditorů ČR vydáno auditorské oprávnění.

Osoby oprávněné k výkonu auditorské činnosti na území ČR jsou uvedeny v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR. Tento seznam je veden v elektronické podobě a údaje v něm obsažené jsou veřejně přístupné.

Osobu auditora příslušné účetní jednotky určuje (vybírá) její nejvyšší orgán. Pokud účetní jednotka tento orgán nemá, určuje auditora (vybírá jej) její kontrolní orgán (za podmínky, že jeho členové nejsou členy řídicího orgánu). Odchylky od tohoto režimu stanoví § 17 zákona o auditorech. Statutární orgán účetní jednotky je pak oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Smluvní vztah podle uzavřené smlouvy o povinném auditu může účetní jednotka jednostranně ukončit pouze tehdy, pokud auditor neprovádí povinný audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem vydaným Komorou auditorů ČR, který je auditor povinen dodržovat. Tento kodex upravuje bližší podmínky dodržování zásady bezúhonnosti auditora, jeho nezávislosti, nestrannosti, odborné způsobilosti a náležité péče, a to pro výkon auditorské činnosti, jako činnosti ve veřejném zájmu.

Důvodem pro ukončení smluvního vztahu nesmí být rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy.

Auditor musí být při provádění auditorské činnosti nezávislý na auditované osobě. Nesmí se rovněž podílet na jejím rozhodování. Je-li nezávislost auditora ohrožena, nesmí auditor audit provádět. O skutečnostech týkajících se auditované společnosti je auditor povinen zachovávat mlčenlivost. Výjimky z této povinnosti mlčenlivosti jsou striktně vymezeny § 15 odst. 3 a § 15a zákona o auditorech. Zákonné mlčenlivosti může auditora zprostit pouze auditovaná účetní jednotka či Komora auditorů ČR.

Mezi shora zmíněné výjimky z povinné mlčenlivosti auditora spadá i povinnost poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem auditorovi jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Režim tohoto poskytování informací je blíže konkretizován § 57a DŘ.

Auditor u účetní jednotky ověřuje, zda údaje v účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření, a zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně. Auditor není oprávněn nařizovat změny a opravy údajů vykázaných účetní jednotkou. Auditor ověřuje i zprávu o udržitelnosti, resp. konsolidovanou zprávu o udržitelnosti (§ 2a zákona o auditorech), je-li účetní jednotkou vyhotovena (§ 32f32i ZoÚ).

Auditoři při provádění auditorské činnosti postupují v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, jakož i v souladu s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů ČR, upravujícími postupy při auditorské činnosti, které nejsou upraveny mezinárodními standardy. Seznam mezinárodních auditorských standardů a auditorských standardů vydávaných Komorou auditorů ČR a jejich aktuální znění je veřejně přístupný na jejich webových stránkách.

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.