Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Cestovní náhrady

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2022.

Obecně

Vznikají-li zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce výdaje, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci jejich náhradu. Za snad nejvýznamnější skupinu výdajů, které zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce vznikají, lze bezesporu považovat výdaje cestovní, za které jim zaměstnavatel poskytuje cestovní náhrady. Nároky zaměstnanců, podmínky a rozsah těchto náhrad, jsou dány zejména ustanoveními § 151 až 189 zákoníku práce (ZPr).

Cestovními výdaji, za které zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady poskytuje, se rozumí výdaje, které vznikají zaměstnancům při:

a) pracovní cestě,
b) cestě mimo pravidelné pracoviště,
c) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
d) přeložení (viz § 43 ZPr),
e) dočasném přidělení (viz § 43a ZPr),
f) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
g) výkonu práce v zahraničí.

Hovoříme-li v souvislosti s cestovními náhradami o pracovní cestě, je touto cestou myšleno časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce (§ 42 ZPr).

Místo (popř. místa) výkonu práce představuje jednu ze základních náležitostí pracovní smlouvy (viz § 34 ZPr). Kromě místa výkonu práce může být v pracovní smlouvě sjednáno i pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Toto pravidelné pracoviště (pro účely cestovních náhrad) přitom nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Může být tedy určeno konkrétní přesnou adresou (což lze s přihlédnutím k § 159 odst. 2 ZPr jen a pouze doporučit) nebo i jen názvem obce (v takovém případě však nebudou cesty po této obci považovány za pracovní).

Pokud v pracovní smlouvě pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad sjednáno není, platí, že pravidelným pracovištěm je („obecné“) místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě; je-li ovšem toto místo sjednáno šířeji než jedna obec, je za pravidelné pracoviště považována obec, ve které cesty zaměstnance za účelem výkonu práce začínají nejčastěji (§ 34a ZPr).

Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad určuje zaměstnavatel vždy předem. Těmito podmínkami jsou zejména doba a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování. Určení podmínek je vhodné provést vždy písemně. Pokud však vzhledem k okolnostem jsou práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výše nezpochybnitelné, není písemná forma určení podmínek zákonem vyžadována (pokud na této písemné formě netrvá zaměstnanec).

Cestovní náhrady lze poskytnout i zaměstnancům konajícím práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohod o provedení práce či o pracovní činnosti). Poskytnout je však lze pouze tehdy, bylo-li právo zaměstnance na cestovní náhrady sjednáno a bylo-li sjednáno i místo pravidelného pracoviště. V případě zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce lze cestovní náhrady poskytnout i tehdy, není-li místo pravidelného pracoviště sjednáno; uvedené však platí pouze za předpokladu, že poskytnutí cestovní náhrady bylo sjednáno a pracovní úkol je vykonán v místě mimo obec bydliště zaměstnance (§ 155 ZPr).

Jaké druhy cestovních náhrad zaměstnancům náleží?

Náhrady:

a)  jízdních výdajů,
b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
c) výdajů za ubytování,
d) zvýšených stravovacích výdajů (stravné) a
e) nutných vedlejších výdajů,

jsou poskytovány při pracovních cestách (za něž jsou pro daný účel považovány i cesty mimo pravidelné pracoviště a mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště). Tytéž náhrady jsou poskytovány i při přeložení či dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli (viz § 165 ZPr), popř. mohou být poskytovány (za podmínek stanovených § 177 ZPr) i jako náhrady při přijetí zaměstnance do zaměstnání v pracovním poměru nebo jeho přeložení do jiného místa.

Typově stejné cestovní náhrady jsou přiznávány i při zahraničních pracovních cestách; náhrada stravovacích výdajů však v takovém případě přináleží samozřejmě v cizí měně („zahraniční stravné“). Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel poskytnout i další cestovní náhrady – kapesné.

K jednotlivým typům cestovních náhrad blíže viz související účty

512-Cestovné
512/001-Jízdné všemi druhy dopravních prostředků mimo osobní automobily
512/002-Vozidlo zaměstnance na pracovní cestě
512/003-Ubytování, stravné, vedlejší náklady, kapesné

Účetně

Poskytované cestovní náhrady jsou účtovány do nákladů, souvztažně s dluhy vůči zaměstnancům, popřípadě společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností. Je nutné zavést analytické účty, minimálně v rozsahu:

•  cestovní náhrady do limitů stanovených ZPr a navazujícími vyhláškami pro zaměstnance „veřejného sektoru“ (tj. daňově uznatelné a nezakládající vznik zdanitelného příjmu zaměstnance),
cestovní náhrady nad limity stanovené ZPr a navazujícími vyhláškami pro zaměstnance „veřejného sektoru“ daňově uznatelné, avšak současně zakládající vznik zdanitelného příjmu zaměstnance,
cestovní náhrady nad limity stanovené ZDP a dále pak zákoníkem práce a navazujícími vyhláškami pro zaměstnance „veřejného sektoru“ daňově neuznatelné.
- vše viz část Daňově

Daňově

Možnost zahrnutí cestovních náhrad do základu daně je z nákladového hlediska regulována ustanoveními § 24 odst. 2 písm. k) a zh) ZDP.

I.

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP je aplikováno v případech posuzování daňové účinnosti cestovních náhrad zaměstnanců. V jeho smyslu jsou za náklady daňově účinné považovány cestovní náhrady do výše stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je v daném případě ZPr a navazující vyhlášky. Na tomto místě je tedy žádoucí poukázat, jak tyto limity ZPr upravuje.

Z hlediska cestovních náhrad jsou zaměstnanci ZPr řazeni do dvou skupin s odlišným režimem.

Do skupiny prvé jsou řazeni zaměstnanci „veřejného sektoru“, tj. zaměstnanci odměňovaní platem , jejichž zaměstnavatelem je:

•  stát, nebo
územní samosprávný celek, nebo
státní fond, nebo
příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo
školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona.

Do skupiny druhé spadají zaměstnanci, jejichž zaměstnavatelem je jakýkoli jiný subjekt, tj. zejména subjekty podnikatelského sektoru (obchodní společnosti a družstva, OSVČ apod.).

Zatímco v případě skupiny prvé je výše cestovních náhrad striktně limitována (a nelze se od ní odchýlit, resp. ji překročit - viz ...

Zbývajících 52 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.