Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Daň odložená, splatná

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Daňová povinnost vyplývající z ustanovení ZDP tvoří složku nákladů účetní jednotky a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů (591-Daň z příjmů - splatná, 592-Daň z příjmů - odložená).

Daňová povinnost se člení na:

a) daňovou povinnost splatnou za dané účetní a zdaňovací období,
b) daňovou povinnost odloženou do příštích účetních a zdaňovacích období.

Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na MD účtu 591-Daň z příjmů - splatná a na D účtu 341-Daň z příjmů.

Daňová povinnost odložená vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. V konečném důsledku se odložená daň stává nástrojem, jehož prostřednictvím se uplatňuje obecná účetní zásada opatrnosti při zjišťování a vykazování výsledku hospodaření. O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti a ostatní účetní jednotky, které musí mít ověřenu účetní závěrku auditorem). U ostatních účetních jednotek se rozhodnutí o účtování odložené daně ponechává v jejich kompetenci.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu (přístup vyplývající z ČÚS č. 003). Tato metoda vychází z předpokladu, že odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období. Rozvahový přístup znamená, že tato metoda vychází z přechodných rozdílů, tj. rozdílů mezi daňovou základnou aktiv popř. pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze. Dorovnávací daň se při výpočtu odložené daně nezohledňuje. Tuto informaci uvede v souladu s § 39 Vyhlášky v příloze v účetní závěrce.

Z titulu odlišného účetního a daňového pohledu vznikají rozdíly, které mají povahu rozdílů přechodných, které mohou být:

a) zdanitelné, které vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně budoucích období, tzn., že vedou k odloženému daňovému dluhu (např. je-li účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vyšší než hodnota tohoto majetku pro daňové účely),
b) odčitatelné, které vyústí v částky, které jsou odčitatelné při určování základu daně budoucích období, tzn. že vedou k odložené daňové pohledávce (např. je-li účetní hodnota pohledávek snížená o opravné položky nižší než hodnota těchto pohledávek včetně daňově uznatelných opravných položek).

Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. nejen mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného, ale i dalších rozdílů (např. opravné položky k zásobám, opravné položky k pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů, při nerealizované ztrátě z předchozích let).

Odloženými daňovými pohledávkami se rozumí částky daně z příjmů uplatněné v příštích obdobích. Tyto pohledávky mohou vzniknout z titulu

a) odčitatelných přechodných rozdílů,
b) převedených nevyužitých daňových ztrát,
c) převedených nevyužitých daňových odpočtů a jiných časově převoditelných daňových nároků (nároků převoditelných do budoucna).

Účetní jednotka účtuje o odloženém daňovém dluhu vždy a o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti. O odložené daňové pohledávce (účtová skupina 48, účet ...

Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.