Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dary

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Darování je právní úkon, kterým dárce bezplatně (tj. bez jakéhokoli protiplnění) převádí vlastnické právo k věci, nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Dar může mít podobu peněz, věcí movitých, věcí nemovitých, práv apod. Předmět daru není právními předpisy striktně vymezen.

Darovací smlouva

Darování je prováděno darovací smlouvou. Režim darování je (z právního pohledu) upraven § 2055 až 2078 ObčZ. 

Samotné náležitosti smlouvy darovací zákon přímo nestanoví. Darovací smlouva může být i ústní.  Pouze v případech, kdy předmětem daru je věc zapsaná do veřejného seznamu (např. věc nemovitá), vyžaduje smlouva písemnou formu. Forma písemná je vyžadována i tehdy, nedojde-li k předání darované věci současně s projevem vůle darovat a dar přijmout, tj. má-li být dar odevzdán až po uzavření smlouvy. 

Písemnou formu darovací smlouvy obsahující minimálně identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu daru a účel daru však lze jen a pouze doporučit i v jiných případech, než zákonem vymezených, zejména pak má-li být hodnota daru zohledněna při stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů na straně poskytovatele daru.  

Základní znaky darovací smlouvy:

•  dobrovolnost; dárce dar dobrovolně dává, obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá,
bezplatnost; v souvislosti s poskytnutím daru nedochází k protiplnění ze strany obdarovaného,
přenechání nebo slib něčeho; jak je uvedeno již výše, předmětem daru může být věc hmotná či nehmotná, popř. např. i poskytnutí služby apod.,
příjem daru nebo slibu obdarovaným.

Forma darovací smlouvy:

•  povinně písemná jen tehdy, je-li předmětem daru věc zapsaná do veřejného seznamu (např. věc nemovitá) nebo nedojde-li k odevzdání věci při darování, tj. má-li být dar odevzdán až po uzavření smlouvy,
v ostatních případech i ústní.

Dělení darů

Dary mohou být členěny dle různých kritérií, volených pro různé účely. Mezi nejčastější patří dělení:

1.  podle předmětu daru
•  peněžitý dar,
nepeněžitý dar,
2. podle vztahu k daru
•  přijatý dar,
poskytnutý dar,
3. z hlediska příjemce daru
•  dary poskytnuté tuzemskému subjektu,
dary poskytnuté zahraničnímu subjektu.
4. z hlediska zákona o daních z příjmů

přijaté dary osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. např.  dary osvobozené podle § 4a ZDP, dary přijaté od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, popř. od osoby s niž obdarovaný sdílel a sdílí společně hospodařící domácnost či dary nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 50 000 Kč [§ 10 odst. 1 písm. n) a odst. 3 písm. c) ZDP],

přijaté dary, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, tj. dary, které nesplňují podmínky stanovené ZDP pro jejich osvobození od daně z příjmů,
dary přijaté právnickou osobou, které jsou od daně z příjmů osvobozeny dle § 19b odst. 2 a 3 ZDP,
dary přijaté právnickou osobou, nesplňující podmínky osvobození od daně z příjmů,
peněžní dary přijaté fyzickými či právnickými osobami, které byly účelově poskytnuty na pořízení hmotného či nehmotného majetku či jeho technické zhodnocení a snižující vstupní cenu tohoto majetku (§ 29 odst. 1 ZDP), o jejichž hodnotu lze snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP,
dary, jejichž poskytnutí je nákladem daňově účinným
a) bezúplatně poskytnuté reklamní nebo propagační předměty opatřené obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jejichž hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a které zároveň nejsou předmětem spotřební daně  - viz § 25 odst. 1 písm. t) ZDP,
b) nepeněžní pomoc poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom [§ 24 odst. 2 písm. zp) ZDP],
c) bezúplatná nepeněžitá plnění poskytnutá v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dle § 3 zákona č. 128/2022 Sb., poskytnutá v roce 2022 a 2023 na účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP, popř. na účely vymezené § 1 odst. 3 zmíněného zákona č. 128/2022 Sb.
poskytnuté dary, které nejsou daňovým nákladem (tj. ostatní dary v předcházející položce nevymezené),
dary, jejichž poskytnutí umožňuje uplatnit nezdanitelnou část základu daně (§ 15 odst. 1 a 2 ZDP) nebo položku snižující základ daně (§ 20 odst. 8 až 12 ZDP), tj. dary splňující kritéria stanovená ZDP, za nichž lze poskytnutý dar zohlednit při stanovení výše základu daně z příjmů (příjemce daru, účel daru a hodnota daru - viz i účet 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti),
poskytnuté dary, neumožňující uplatnění nezdanitelné částky základu daně či položky snižující základ daně (tj. dary v předcházející položce nevymezené),
5. z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty – viz heslo DPH Poskytování dárků a obchodních vzorků.

Účetně

Z účetního pohledu je zásadní dělení darů na přijaté a poskytnuté.

Přijaté dary jsou účtovány jako přírůstek aktiv či jako náklad, a to souvztažně s příslušným výnosovým účtem účtové skupiny 64 (643-Přijaté dary v provozní oblasti) či účtové skupiny 66 (668/002-Přijaté dary ve finanční oblasti).

Poskytnuté dary se účtují jako úbytek aktiv souvztažně s příslušným  nákladovým účtem (viz účty nákladů 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti či 568/004-Poskytnuté dary ve finanční oblasti).

Problematika poskytnutých a přijatých darů z uvedeného hlediska spadá především do oblasti provozní. Oblast finanční pak zahrnuje především zejména problematiku darovaných cenných papírů a podílů na obchodních korporacích, popř. peněžní dary na úhradu úroků z úvěrů a zápůjček. Na straně výnosové lze pak do oblasti finanční zařadit, vedle již zmíněných cenných papírů a podílů, např. i prominuté úroky z úvěrů a zápůjček.

V účetnictví se přijaté dary oceňují reprodukční pořizovací cenou.

Daňově

Problematiku darů z hlediska jejich „daňového řešení“ lze považovat za velmi obsáhlou.  

Jejich problematika zasahuje jak do daní z příjmů, tak i do daně z přidané hodnoty.   

Daně z příjmů:

a) z pohledu nabyvatele (příjemce daru)

 Dary přijaté právnickými osobami lze z hlediska otázky jejich zdanění rozdělit do 3 základních skupin.

dary od daně z příjmů osvobozené; osvobození od daně z příjmů je však přiznáno pouze v případě darů (a jiných bezúplatných příjmů): ...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.