Účetní průvodce MáDáti

Nyní pro vás účetní a daňový průvodce MáDáti s vyjímečnou slevou 15 %

Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dary

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Darování je právní úkon, kterým dárce bezplatně (tj. bez jakéhokoli protiplnění) převádí vlastnické právo k věci, nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Dar může mít podobu peněz, věcí movitých, věcí nemovitých, práv apod. Předmět daru není právními předpisy striktně vymezen.

Darovací smlouva

Darování je prováděno darovací smlouvou. Režim darování je (z právního pohledu) upraven § 2055 až 2078 ObčZ. 

Samotné náležitosti smlouvy darovací zákon přímo nestanoví. Darovací smlouva může být i ústní.  Pouze v případech, kdy předmětem daru je věc zapsaná do veřejného seznamu (např. věc nemovitá), vyžaduje smlouva písemnou formu. Forma písemná je vyžadována i tehdy, nedojde-li k předání darované věci současně s projevem vůle darovat a dar přijmout, tj. má-li být dar odevzdán až po uzavření smlouvy. 

Písemnou formu darovací smlouvy obsahující minimálně identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu daru a účel daru však lze jen a pouze doporučit i v jiných případech, než zákonem vymezených, zejména pak má-li být hodnota daru zohledněna při stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů na straně poskytovatele daru.  

Základní znaky darovací smlouvy:

•  dobrovolnost; dárce dar dobrovolně dává, obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá,
bezplatnost; v souvislosti s poskytnutím daru nedochází k protiplnění ze strany obdarovaného,
přenechání nebo slib něčeho; jak je uvedeno již výše, předmětem daru může být věc hmotná či nehmotná, popř. např. i poskytnutí služby apod.,
příjem daru nebo slibu obdarovaným.

Forma darovací smlouvy:

•  povinně písemná jen tehdy, je-li předmětem daru věc zapsaná do veřejného seznamu (např. věc nemovitá) nebo nedojde-li k odevzdání věci při darování, tj. má-li být dar odevzdán až po uzavření smlouvy,
v ostatních případech i ústní.

Dělení darů

Dary mohou být členěny dle různých kritérií, volených pro různé účely. Mezi nejčastější patří dělení:

1.  podle předmětu daru
•  peněžitý dar,
nepeněžitý dar,
2. podle vztahu k daru
•  přijatý dar,
poskytnutý dar,
3. z hlediska příjemce daru
•  dary poskytnuté tuzemskému subjektu,
dary poskytnuté zahraničnímu subjektu.
4. z hlediska zákona o daních z příjmů
přijaté dary osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. např. vybrané dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti - viz § 6 odst. 9 písm. g) ZDP nebo dary přijaté od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle § 10 odst. 1 písm. n) a odst. 3 písm. c) ZDP,
přijaté dary, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, tj. dary, které nesplňují podmínky stanovené ZDP pro jejich osvobození od daně z příjmů,
přijaté dary, o jejichž hodnotu lze snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP - peněžité dary účelově poskytnuté na pořízení hmotného majetku či jeho technické zhodnocení či dary osvobozené dle § 4a ZDP,
dary přijaté právnickou osobou, které jsou od daně z příjmů osvobozeny dle § 19b odst. 2 a 3 ZDP,
dary přijaté právnickou osobou, nesplňující podmínky osvobození od daně z příjmů,
peněžní dary přijaté fyzickými či právnickými osobami, které byly účelově poskytnuty na pořízení hmotného či nehmotného majetku či jeho technické zhodnocení a snižující vstupní cenu tohoto majetku (§ 29 odst. 1 ZDP),
dary, jejichž poskytnutí je nákladem daňově účinným
a) bezúplatně poskytnuté reklamní nebo propagační předměty opatřené obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jejichž hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a které zároveň nejsou předmětem spotřební daně, s výjimkou tichého vína - viz § 25 odst. 1 písm. t) ZDP,
b) nepeněžní pomoc poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom [§ 24 odst. 2 písm. zp) ZDP],
poskytnuté dary, které nejsou daňovým nákladem (tj. ostatní dary v předcházející položce nevymezené),
dary, jejichž poskytnutí umožňuje uplatnit nezdanitelnou část základu daně (§ 15 odst. 1 a 2 ZDP) nebo položku snižující základ daně (§ 20 odst. 8 až 12 ZDP), tj. dary splňující kritéria stanovená ZDP, za nichž lze poskytnutý dar zohlednit při stanovení výše základu daně z příjmů (příjemce daru, účel daru a hodnota daru - viz i účet 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti),
poskytnuté dary, neumožňující uplatnění nezdanitelné částky základu daně či položky snižující základ daně (tj. dary v předcházející položce nevymezené),
5. z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty – viz heslo DPH Poskytování dárků a obchodních vzorků.

Účetně

Z účetního pohledu je zásadní dělení darů na přijaté a poskytnuté.

Přijaté dary jsou účtovány jako přírůstek aktiv či jako náklad, a to souvztažně s příslušným výnosovým účtem účtové skupiny 64 (643-Přijaté dary v provozní oblasti) či účtové skupiny 66 (668/002-Přijaté dary ve finanční oblasti).

Poskytnuté dary se účtují jako úbytek aktiv souvztažně s příslušným  nákladovým účtem (viz účty nákladů 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti či 568/004-Poskytnuté dary ve finanční oblasti).

Problematika poskytnutých a přijatých darů z uvedeného hlediska spadá především do oblasti provozní. Oblast finanční pak zahrnuje především zejména problematiku darovaných cenných papírů a podílů na obchodních korporacích, popř. peněžní dary na úhradu úroků z úvěrů a zápůjček. Na straně výnosové lze pak do oblasti finanční zařadit, vedle již zmíněných cenných papírů a podílů, např. i prominuté úroky z úvěrů a zápůjček.

V účetnictví se přijaté dary oceňují reprodukční pořizovací cenou.

Daňově

Problematiku darů z hlediska jejich „daňového řešení“ lze považovat za velmi obsáhlou.  

Jejich problematika zasahuje jak do daní z příjmů, tak i do daně z přidané hodnoty.   

Daně z příjmů:

a) z pohledu nabyvatele (příjemce daru)

 Dary přijaté právnickými osobami lze z hlediska otázky jejich zdanění rozdělit do 3 základních skupin.

dary od daně z příjmů osvobozené; osvobození od daně z příjmů je však přiznáno pouze v případě darů (a jiných bezúplatných příjmů):
- plynoucích do veřejné sbírky, na humanitární a charitativní účel [§ 19b odst. 2 písm. c) ZDP],
- přijatých z veřejné sbírky [§ 19b odst. 2 písm. d) ZDP],
- přijatých územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, mají-li sídlo na území České republiky [§ 19b odst. 2 písm. b) bod 3 ZDP], a dále
- darů plynoucích poměrné úzké skupině poplatníků z řad právnických osob, tj. pouze poplatníkům veřejně prospěšným vymezeným § 17a ZDP, nebo-li (dle dřívější terminologie) poplatníkům neziskového sektoru (neuvedeným výše). Předmětné osvobození je jim přiznáno ustanovením § 19b odst. 2 písm. b) ZDP za podmínek tímto ustanovením vymezených; zmínit je nutno v této souvislosti zejména otázku teritoriální působnosti obdarovaného a podmínku využití daru k účelům stanoveným § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP. Není-li tato podmínka naplněna, je nutno i tímto veřejně prospěšným poplatníkem dar zdanit, a to v tom období, kdy k porušení podmínek pro jeho osvobození došlo [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP].
Pro úplnost je však nutné zmínit i možnost přiznanou veřejně prospěšným poplatníkům, a to možnost vzdání se osvobození daru od daně z příjmů (§ 19b odst. 3 ZDP). Důvodem úvah směřujících ke vzdání se tohoto osvobození není jen otázka budoucího „řádného využití“ daru, nýbrž i otázka komplikací vyvolaných ustanovením § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení totiž nelze za náklad daňově účinný považovat náklad hrazený z prostředků, jejichž zdrojem u poplatníka daně z příjmů právnických osob byl příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený či příjem, který nebyl předmětem daně. Náklad financovaný veřejně prospěšným poplatníkem z přijatého daru tedy nelze za daňově účinný považovat.
peněžní dary ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku či jeho technické zhodnocení; předmětné dary snižují (daňovou) vstupní cenu hmotného majetku, jehož pořízení bylo z tohoto daru financováno (§ 29 odst. 1 ZDP). Takto přijaté dary jsou současně položkou, o níž lze snížit výsledek hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP. Vlivem úpravy obsažené v § 32a odst. 7 ZDP se tento postup použije i pro majetek nehmotný.
dary od daně z příjmů neosvobozené, tj. zdanění daní z příjmů plně podléhající; dary výše neuvedené vstupují u poplatníka daně z příjmů právnických osob plně do jeho základu daně - viz § 23 odst. 3 písm. a) bod 14 ZDP, příp. jsou-li poskytnuty do zahraničí podléhají zdanění tzv. srážkovou daní [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 14 a § 36 odst. 1 písm. a) ZDP].

 Obdobným způsobem lze nahlížet i na dary přijaté fyzickými osobami. I tyto dary lze členit na dary:

od daně z příjmů osvobozené tj. zejména dary
- přijaté v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v podobě reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč [§ 4a písm. g) ZDP],
- poskytnuté pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady [§ 4a písm. n) ZDP],
- poskytnuté fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb [§ 4a písm. o) ZDP],
- movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti, příp. je zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, či jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky [§ 4a písm. c) ZDP],
- poskytnuté poplatníkům s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení [§ 4a písm. i) ZDP],
- plynoucí poplatníkovi, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky [§ 4a písm. j) ZDP],
- na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky [§ 4a písm. k) ZDP],
- prokazatelně použité na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky [§ 4a písm. l) ZDP],
- v podobě nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb (viz vyhláška č. 114/2002 Sb.) a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance [§ 6 odst. 9 písm. g) ZDP],
- o dary v režimu „ostatních příjmů“, tj. příjmů nesouvisejících s výkonem samostatné činnosti dle § 7 či závislé činnosti dle § 6 ZDP, tj. dary, jež jsou spolu s dalšími bezúplatnými planěními považovány za příjem dle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP, osvobozené dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, tedy dary:
- přijaté od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
- přijaté od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
- nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč,
peněžní dary ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku či jeho technické zhodnocení; předmětné dary snižují (daňovou) vstupní cenu hmotného majetku, jehož pořízení bylo z tohoto daru financováno (§ 29 odst. 1 ZDP). Takto přijaté dary jsou současně položkou, o níž lze snížit výsledek hospodaření či rozdíl mezi příjmy a výdaji dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 ZDP. Vlivem úpravy obsažené v § 32a odst. 7 ZDP je tento postup aktuální i pro majetek nehmotný,
dary od daně z příjmů neosvobozené, tj. zdanění daní z příjmů plně podléhající; dary výše neuvedené vstupují u poplatníka daně z příjmů fyzických osob plně do jeho základu daně - viz § 23 odst. 3 písm. a) bod 14 ZDP, příp. jsou-li poskytnuty do zahraničí podléhají zdanění tzv. srážkovou daní [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 14 a § 36 odst. 1 písm. a) ZDP].

Pro obě skupiny poplatníků, tj. jak pro osoby právnické, tak i pro osoby fyzické, je pak žádoucí připomenout, že byl-li darováním nabyt majetek hmotný (a vlivem úpravy obsažené v § 32a odst. 7 ZDP i majetek nehmotný), jehož nabytí bylo:

předmětem daně darovací dle úpravy platné do 31. 12. 2013, avšak bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno, nelze takovýto majetek příjemcem daru odpisovat dle § 27 písm. ch) ZDP ve znění platném k 31. 12. 2013 (viz i čl. II bod 16 zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb.), či
osvobozeno od daně z příjmů nebo nebylo předmětem daně, nelze takovýto majetek příjemcem daru odpisovat dle § 27 písm. j) ZDP.

Obdobně (tj. z hlediska možnosti či spíše nemožnosti uplatnění v základu daně) je přistupováno i v případě majetku drobné povahy [blíže viz § 25 odst. 1 písm. zp) a zq) ZDP].

Jak je patrno z výše uvedeného textu, jsou přijaté dary podrobovány (z obecného hlediska) zdanění daní z příjmů. Vypořádání tohoto zdanění je povinností příjemce daru. Výjimku z tohoto pravidla však představují dary poskytnuté do zahraničí, kdy povinnost vypořádání zdanění vzniká poskytovateli daru, který je postaven do pozice plátce tzv. „srážkové daně“ [viz § 22 odst. 1 písm. g) bod 14 a § 36 odst. 1 písm. a) ZDP].

b) z pohledu dárce (poskytovatele daru)

Hodnota poskytnutých darů je, coby výdaj na reprezentaci, považována ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP za náklad daňově neúčinný.Výjimku z tohoto pravidla přestavují a status daňové účinnosti mají pouze:

a) poskytnuté reklamní a propagační předměty [které nejsou dle zmíněného § 25 odst. 1 písm. t) ZDP za dary pro účely ZDP ani považovány] a
b) nepeněžní pomoc poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom [§ 24 odst. 2 písm. zp) ZDP].

ad a) reklamní a propagační předměty, jejichž poskytnutí lze promítnout na vrub nákladů daňově účinných musí být jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby. Hodnota reklamního a propagačního předmětu nesmí přesáhnout částku 500 Kč, a tento předmět nesmí být předmětem daně spotřební (s výjimkou tichého vína),
ad b) pomoc formou nepeněžního plnění poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom je limitována teritoriálně. Daňově relevantní je tak pouze pomoc poskytnutá v souvislosti s živelnými pohromami, ke kterým došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Byl-li vzniklý náklad zahrnut přímo do základu daně, nelze jeho hodnotu uplatnit současně jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 ZDP nebo položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8 ZDP.

Hodnotu darů, které nelze uplatnit jako přímý daňový náklad a které je tedy nutno při transformaci výsledku hospodaření na základ daně ze základu daně vyloučit, lze za podmínek stanovených ZDP uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně (§ 15 odst. 1 ZDP) či položku snižující základ daně (§ 20 odst. 8 ZDP). Aplikace konkrétního ustanovení je odvislá od osoby poskytovatele daru, tj. zda tento poskytovatel je osobou fyzickou či osobou právnickou, a je podrobně rozvedena v komentáři k náplni účtu 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti.

Na straně poskytovatele daru je nutno alespoň krátce zmínit i související povinnost zdanění darů poskytnutých do zahraničí tzv. „srážkovou daní“ [viz § 22 odst. 1 písm. g) bod 14 a § 36 odst. 1 písm. a) ZDP] spolu se související informační povinností směřující vůči správci daně dle § 38da ZDP.

Daně nepřímé

Z hlediska daní nepřímých je nutné zejména zmínit problematiku:

a) daně z přidané hodnoty 

Viz heslo DPH Poskytování dárků a obchodních vzorků.

b) daně spotřební

Dary poskytnuté plátcem (tj. plátcem spotřební daně) jsou předmětem daně a daňová povinnost vzniká nejčastěji při vyskladnění (minerálních olejů, lihu, piva a vína), u výrobce cigaret určených pro tuzemskou spotřebu při odebrání tabákových nálepek.

Nesprávné a chybování

V praxi se velice často zaměňuje poskytnutý dar s úhradou za provedenou reklamu či propagaci. V této souvislosti je nutno opět zdůraznit, že za dar je považováno bezúplatné poskytnutí nebo slib “plnění”, a to v zásadě bez protiplnění. Nesprávné je i označení „sponzorování“, „sponzorský dar“. 

Související účty

Přijaté dary: zejména účet

211-Pokladna 
221-Peněžní prostředky na účtech
0x-Dlouhodobý majetek
1x-Zásoby
643-Přijaté dary v provozní oblasti 
668/002-Přijaté dary ve finanční oblasti
  

Poskytnuté dary: zejména účet

543-Poskytnuté dary v provozní oblasti
568/004-Poskytnuté dary ve finanční oblasti

Související hesla

Podnikatel
Cenný papír
Daňový systém ČR
Vstupní cena 
Aktiva
Fondy
Souvztažnost
Zboží
Oceňování

Související hesla DPH

Poskytování dárků a obchodních vzorků
Tuzemské dodání zboží
Nárok na odpočet daně

Právní úprava

•  § 2055 až 2078 ObčZ
§ 4a, § 6 odst. 9 písm. g), § 7, § 10 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 3 písm. c), § 15 odst. 1 a 2, § 17a, § 19b odst. 2 písm. b), § 19b odst. 3, § 20 odst. 8 až 12, § 22 odst. 1 písm. g bod 14, § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 a 14, § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 a 9, § 24 odst. 2 písm. v), zp), § 24 odst. 7 písm. b), § 25 odst. 1 písm. i), o), t), zp) a zq)§ 27 písm. j), § 29 odst. 1, § 29 odst. 8, § 36 odst. 1 písm. a), § 38d§ 38da,  § 38f odst. 13, § 38g odst. 2, § 38k odst. 5 písm. d)§ 38l odst. 1 písm. a) ZDP
§ 25 a 33 Vyhlášky
ČUS 019 body 3.6.3., 3.8.5., 4.5.5., 4.6.5.
ČUS 014 body 4.1., 4.1.1., 4.4.
ČUS 013 body 5.1., 5.1.1., 5.4., 5.4.1.
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP
Sdělení o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu čj. 155/35 592/1999
Pokyn GFŘ D-22 k § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP, k § 10 odst. 3 písm. c) bod 2 ZDPk § 15 odst. 1 ZDP a k § 20 odst. 8 ZDP
Čl. II bod 16 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Revize a verze:
Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2020 (od té doby beze změn).
Starší verze: k 01. 09. 2019
 k 01. 05. 2019
 k 01. 09. 2017
 k 01. 01. 2016
 k 01. 05. 2015
 k 01. 01. 2015
 k 01. 01. 2014
 k 01. 05. 2012
 k 31. 12. 2011
 k 01. 05. 2011
 k 01. 01. 2011
 k 01. 05. 2010
 k 01. 01. 2010
 k 31. 12. 2009
 k 01. 05. 2006
 k 01. 01. 2006
 k 31. 12. 2005
 k 01. 09. 2005
 k 01. 05. 2005
 k 01. 01. 2005
 k 01. 09. 2004
 k 01. 05. 2004
 k 01. 01. 2004
 k 31. 12. 2003
 k 01. 01. 2003
 k 31. 12. 2002
 k 01. 09. 2002
 k 01. 05. 2002
 k 01. 01. 2001
Analýza platnosti - změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01. 09. 2020 byly některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu:
1) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb; změněna byla tato ustanovení:
 
2) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
4) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
5) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
6) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
7) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
8) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
9) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
10) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
11) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.

Poznámka: systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - ukázkový text je zobrazen bezplatně.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.