Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Podíl na zisku, tantiéma

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv členů obchodních korporací. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace.

Podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení (nestanoví-li společenská smlouva nebo neurčí-li nejvyšší orgán jinak). Podíl na zisku v osobních společnostech je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, ledaže společenská smlouva určí jinak.
O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Při realizaci této výplaty přitom musí přihlédnout k zákonným omezením, např. k § 40 ZOK, podle kterého nelze vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů ani na ně vyplácet zálohy, pokud by byl tímto přivozen úpadek, či k § 28 odst. 7 ZoÚ zakazujícímu výplatu podílů na zisku při vykázání nákladů na vývoj v aktivech rozvahy (není-li výše disponibilních zdrojů použitelných k rozdělení a zisku za minulá účetní období alespoň rovna částce neodepsaných nákladů na vývoj vykazovaných v aktivech rozvahy).

Pro podíl na zisku vyplácený akciovou společností jejím akcionářům je historicky užíván pojem dividenda (pocházející z latiny), vyjadřující důchod, který pobírá vlastník akcie. Její výše závisí na jeho podílu na základním kapitálu a vyplácí se z té části zisku, která po rozhodnutí valné hromady zůstane po odečtení části zisku určené (valnou hromadou) na zvýšení základního kapitálu, po dotaci fondů ze zisku a po výplatě odměn, resp. podílu na zisku určenému členům statutárních orgánů obchodní společnosti. Pojem dividenda jako takový je však již jen pojmem zvykovým, v právních předpisech již používán není. Pro všechny obchodní korporace je užit jednotný pojem - výplata podílů na zisku.

V souvislosti s podíly na zisku vyplácených akciovou společností se vedle pojmu dividenda můžeme setkat i s pojmem tantiéma, pocházejícím z francouzského tantieme, vyjadřujícího tolikátý (díl). Tento pojem vyjadřuje podíl na zisku akciové společnosti určený pro členy jejích statutárních orgánů. O tantiémách rozhoduje, stejně jako o dividendě, valná hromada, která může (avšak nemusí) tantiému přiznat.

Vedle vazby na podíl na zisku v rámci akciové společnosti se s pojmem tantiéma můžeme setkat i ve významu odměny umělce za vystupování nebo odměny autora za dílo formou podílu na zisku. Tento význam však není náplní tohoto hesla.

Pouze pro úplnost dodejme, že pojem podíl na zisku  zahrnuje i  plnění ze zisku svěřenského fondu a plnění ze zisku rodinné fundace [viz např. § 8 odst. 1 písm. i), odst. 3 a 4, § 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP].

Účetně

Účetní předpisy obsahují ve svých ustanoveních dílčí zásady účtování ve vztahu k podílům na zisku, a to:

  účtování o závazcích ke společníkům při rozdělování zisku (viz účet 364-Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku),
účtování tantiém a podílů na zisku, které jsou určeny k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělování zisku v případech, kdy se na tyto tantiémy a podíly na zisku netvoří zvláštní fondy ze zisku (účtováno na vrub účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení),
účtování podílů na zisku ve vztahu k vlastnictví finančního majetku a to takto:
v případě podílů na zisku z dlouhodobého finančního majetku vedených na účtech účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek se o výnosech účtuje na stranu D účtu 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
- v případě podílů na zisku či úroků, vyplývajících z vlastnictví majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek, se o nich účtuje na stranu D účtu 666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku.

Daňově

Příjmy z podílů na zisku z akcií či zatímních listů (nejsou-li tyto příjmy od daně osvobozeny - viz níže), jakož i podíly na zisku ostatních kapitálových obchodních společností a družstev, které plynou subjektům rezidentním v ČR ze zdrojů na území ČR, jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (§ 36 odst. 2 ZDP) z příjmů ve výši 15 %. Daň srazí při výplatě podílů na zisku plátce daně (obchodní společnost vyplácející podíly na zisku), a to nejpozději do konce třetího měsíce po dni rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze o rozdělení zisku (§ 38d odst. 2 ZDP).

Příklad č. 1

Valná hromada obchodní společnosti rozhodla dne 22. 6. 2xx6 o rozdělení zisku a vyplacení podílů na zisku.

Výplatu podílů obchodní společnost uskutečnila dne 12. 8. 2xx6  (tj. do konce třetího měsíce po dni rozhodnutí valné hromady). Obchodní společnost jako plátce daně je povinna:

1. srazit daň při výplatě podílů na zisku, tj. dne 12. 8. 2xx6,
2. sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně, tj. do 30. 9. 2xx6.


Příklad č. 2

Valná hromada obchodní společnosti rozhodla dne 14. 6. 2xx6 o rozdělení zisku a vyplacení podílů na zisku.

Výplatu podílů na zisku provedla společnost dne 15. 10. 2xx6  (tj. po uplynutí konce třetího měsíce po dni rozhodnutí valné hromady).  Obchodní společnost jako plátce daně je povinna:

1. srazit daň nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodla valná hromada o rozdělení zisku, tj. do 30. 9. 2xx6, neboť v této lhůtě nedošlo k výplatě podílů na zisku,
2. sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně, tj. do 31. 10. 2xx6.


Pokud tyto příjmy (podíly na zisku) plynou ze zaknihovaných akcií, je plátce (vyplácející obchodní společnost) povinen srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodla valná hromada nebo členská schůze o rozdělení zisku (§ 38d odst. 2 ZDP).

Příklad č. 3

Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 6. 6. 2xx6 o rozdělení zisku a vyplacení podílů na zisku ze zaknihovaných akcií.

Výplatu dividend provedla společnost v období od 1. 10. do 31. 10. 2xx6. Akciová společnost jako plátce daně je povinna:

1. srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodla valná hromada o rozdělení zisku, tj. do 31. 7. 2xx6, neboť v této lhůtě nedošlo k výplatě dividend.
2. sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně, tj. do 31. 8. 2xx6.

Plynou-li tyto příjmy (ze zdrojů na území ČR) subjektům v ČR nerezidentním (poplatníkům vymezeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 ZDP), jsou zdaňovány rovněž zvláštní sazbou daně (dle § 36 odst. 1 ZDP) z příjmů ve výši 15 %. Tato sazba však může být upravena odlišně příslušnými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění uzavřenými se státy, v nichž je zahraniční příjemce rezidentem. Tato odlišná úprava však přichází v úvahu pouze tehdy, stanoví-li smlouva sazbu daně nižší (než ZDP stanovených 15 %).

Předmětná sazba daně však může být i vyšší. V případech, kdy předmětný příjem plyne subjektu, který není rezidentem:

jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo
třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu:
- mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění (která je prováděna), nebo
- mezinárodní smlouvu upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů (která je prováděna), nebo
- který je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů (která je v tomto státě a v České republice prováděna),
je uplatňována sazba daně 35 % [§ 36 odst. 1 písm. c) ZDP]. Předmětné opatření tedy znevýhodňuje transfer předmětných příjmů ve prospěch tzv. „daňových rájů“.

Příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku plynoucí ze zahraničí jsou u fyzických osob zdaňovány v obecném základu daně, u právnických osob jsou však zahrnovány do samostatného základu daně (§ 20b ZDP – aplikována je výhodnější sazba daně ve výši 15 %), nejsou-li od daně z příjmů osvobozeny (viz níže).

Za splnění níže uvedených podmínek mohou být příjmy z podílů na zisku od daně z příjmů i osvobozeny. Výhod osvobození požívají příjmy z podílů na zisku, které vyplácí dceřiná společnost společnosti ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.