Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dlouhodobý nehmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

V rozvaze (viz přílohu č. 1 Vyhlášky) se užívá pojmů: dlouhodobý majetek v členění na:

•  dlouhodobý nehmotný majetek,
dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý finanční majetek.

Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku z hlediska účetního

Dlouhodobý nehmotný majetek dle § 6 Vyhlášky obsahuje zejména:

nehmotné výsledky vývoje,
software,
ocenitelná práva,
goodwill bez ohledu na výši ocenění,
povolenky na emise (povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností, jednotky přiděleného množství),
preferenční limity (individuální produkční kvóty a individuální limity prémiových práv podle zvláštního právního předpisu).

S výjimkou goodwillu, preferenčních limitů a jednotek snížení emisí jsou tyto položky dlouhodobým nehmotným majetkem od výše ocenění určené účetní jednotkou, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Podrobněji o jednotlivých složkách dlouhodobého nehmotného majetku - viz jednotlivé účty vzorové účtové osnovy a heslo Pořizovací cena.

S účinností od 1. 1. 2021 již není technické zhodnocení nehmotného majetku speciálně vymezeno v ZDP. To tedy znamená, že pro účely ZDP je plně daňově relevantní vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví. Pokud tedy výdaje charakteru technického zhodnocení dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou – poplatníkem pro vykazování dlouhodobého nehmotného majetku, je naplněna definice technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. Zvýšení ocenění dlouhodobého nehmotného majetku z titulu dokončeného technického zhodnocené se tak plně projeví v základu daně prostřednictvím ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP, přičemž náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku za účetní období.

Pro úplnost je třeba dodat, že výdaje vynaložené účetními jednotkami na výzkum, které byly do konce roku 2017 vykazovány jako dlouhodobý nehmotný majetek, budou až do jejich vyřazení odepisovány podle pravidel platných do 31. 12. 2017. Účetní jednotka však bude povinna nehmotné výsledky výzkumu přeřadit a nově vykazovat v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Shrnutí podmínek pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku

U dlouhodobého nehmotného majetku je důležité, aby byly splněny tyto podmínky pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku:

1. doba použitelnosti musí být delší než jeden rok; dobou použitelnosti se pro tyto účely rozumí doba, po kterou je majetek upotřebitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků [u ocenitelných práv a některých dalších případů je doba použitelnosti stanovena právními předpisy (může být neomezená, neurčitá s dohodnutou výpovědní lhůtou, určitá podle smlouvy, omezená dobou existence dohodnuté skutečnosti)].
2. u nehmotných výsledků vývoje, software a ocenitelných práv musí být buď kompletně nabyty od jiných osob, nebo pokud byly vytvořeny vlastní činností, musí být určeny k obchodování; za pořízení dlouhodobého nehmotného majetku tak nelze považovat případ, kdy účetní jednotka vytvoří např. určitý program pro své potřeby,
3. s výjimkou povolenek na emise, preferenčních limitů a jednotek snížení emisí musí být pro účely zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku splněna rovněž určitá hodnotová hranice, resp. za dlouhodobý nehmotný majetek může být považován pouze takový dlouhodobý statek, jehož ocenění dosáhne alespoň hodnotu, kterou si pro tyto účely dopředu určila účetní jednotka.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:

znalecké posudky,
průzkumy trhu,
plány rozvoje,
návrhy propagačních a reklamních akcí,
certifikace systému jakosti,
software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat,
podle rozhodnutí účetní jednotky nemusí být dlouhodobým nehmotným majetkem také technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku

Do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku patří i výdaje spojené s jeho pořízením do doby uvedení do užívání včetně prototypů, modelů, vzorků a variantních řešení. Jsou-li movité předměty, na kterých se práce zkoušejí a ověřují pro další práce nepotřebné, naloží se s nimi podle  toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti (pak se zaúčtují na příslušný majetkový účet). Blíže viz hesla Oceňování a Pořizovací cena.

Technické zhodnocení pro účely účetnictví

Podle § 47 odst. 4 Vyhlášky se pro účely účetnictví rozumí technickým zhodnocením zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Podrobněji o účtování TZ u jednotlivých účtů účtové skupiny 01x.

Daňově

Daň z příjmů

S účinností od 1. 1. 2021 byla kategorie nehmotného majetku ze ZDP vypuštěna. Ustanovení § 32a s názvem „Odpisy nehmotného majetku“, ve kterém byl komplexně upraven daňový režim odpisování nehmotného majetku včetně technického zhodnocení, již není součástí ZDP. Tato systémová změna spočívá v tom, že odpisy nehmotného majetku již nebudou speciálně normovány pro účely ZDP tak, jak byly upraveny v § 32a ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2020. To tedy znamená, že s účinností od 1. 1. 2021 již není nehmotný majetek pro účely ZDP speciálně vymezen, což umožní poplatníkům uplatnit účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v základu daně, a to za splnění podmínek upravených v ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP.

Jinými slovy účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, stanovené dle odpisového plánu v účetnictví poplatníků, jsou plně daňově uznatelné za podmínky, že byl poplatníkem pořízen:

 úplatně, nebo
ve vlastní režii za účelem obchodování s ním, anebo
nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně.

Pokud je nehmotný majetek nabyt vkladem, jsou účetní odpisy daňově uznatelné pouze za předpokladu, že byl tento vkládaný nehmotný majetek u člena obchodní korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky pořízen úplatně s tím, že byl u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.