Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Elektronická evidence tržeb

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2022.

Obecně

Povinnost vedení elektronické evidence tržeb je dána zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

Subjektem evidence tržeb je poplatník:

a) daně z příjmů fyzických osob,
b) daně z příjmů právnických osob.

Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka uskutečněné na území ČR.

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je:

a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

Rozhodný příjem je definován v § 6 zákona č. 112/2016 Sb.

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna:

a) v hotovosti,
b) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů nebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
c) šekem,
d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d),
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

1. Evidovanou tržbou nejsou tržby: 

a) státu,
b) územního samosprávného celku,
c) příspěvkové organizace,
d) České národní banky,
e) držitele poštovní licence.

2. Evidovanou tržbou nejsou také tržby: 
a) banky, včetně zahraniční banky,
b) spořitelního a úvěrního družstva,
c) pojišťovny a zajišťovny,
d) investiční společnosti a investičního fondu,
e) obchodníka s cennými papíry,
f) centrálního depozitáře,
g) penzijní společnosti,
h) penzijního fondu,
i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích, jakož i další tržby vymezené v § 12 odst. 2 zákona o evidenci tržeb.

3. Evidovanou tržbou nejsou také tržby: 

a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
f) na palubě letadel,
g) z osobní železniční přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci tržeb evidovanou tržbou nejsou také tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem se podle ust. § 17a odst. 1 ZDP rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak koresponduje s principy veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. ObčZ.
Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně: o příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci tržeb bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 300 000 Kč nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období.
i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
j) z provozování veřejných toalet dle  § 12 odst. 3 písm. k) až o) zákona o evidenci tržeb.

Elektronická evidence tržeb měla postupný náběh:  

- od 1. prosince 2016 platí povinnost elektronické evidence tržeb pro ubytovací a stravovací služby (klasifikaci NACE kódy 55 a 56),
- od 1. března 2017 platí povinnost elektronické evidence tržeb pro maloobchod a velkoobchod (klasifikace NACE kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, kódy 46 a 47).

V původně přijatém znění zákona byla vymezena ještě třetí a čtvrtá etapa náběhu EET v průběhu roku 2018. Dne 15. 12. 2017 však byl vyhlášen nález Ústavního soudu ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.