Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Inventarizace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Cíl a funkce inventarizace

Inventarizace majetku a závazků je podstatným prvkem průkaznosti účetnictví. Patří k základním pilířům a metodickým prvkům účetnictví. Inventarizací se ověřuje, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Tuto skutečnost je třeba doložit ke každému rozvahovému (ale i podrozvahovému) účtu inventurním soupisem. Teprve tehdy, jestliže zůstatky majetkových a závazkových účtů jsou doloženy skutečným stavem a s tímto stavem souhlasí, je možno hovořit o průkazně vedeném účetnictví.

Povinnost inventarizace je stanovená ZoÚ, který řeší její základní cíl, to je zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti.

Inventarizace však plní i řadu dalších funkcí, zejména:

  je předpokladem bezproblémové daňové kontroly, neboť správně provedená inventarizace je základem správně vyčíslené daňové povinnosti,
slouží majiteli firmy k ochraně majetku a vymezení odpovědnosti za ochranu majetku,
umožňuje přehled o využití majetku apod.

ZoÚ neřeší další uvedené funkce inventarizace ani technické a organizační otázky provedení inventarizací, jako je:

•  složení inventarizačních komisí,
způsob zjišťování stavů jednotlivých složek majetku a závazků a
způsob a termíny projednávání inventarizačních rozdílů.
Toto vše je v pravomoci, ale také odpovědnosti každé účetní jednotky.

Časové hledisko

Z časového hlediska dává ZoÚ jisté možnosti, v kterých se může každá účetní jednotka podle svých interních potřeb pohybovat. V zásadě se inventarizace majetku a závazků provádí jednou ročně, k okamžiku sestavení účetních výkazů, jde o tzv. periodickou inventarizaci.

Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (tzv. „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

U zásob umožňuje ZoÚ provádět nejen periodickou inventarizaci k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky, ale dává možnost provádět i průběžnou inventarizaci zásob (pokud tomu odpovídá použitý postup účtování). Podstatou průběžné inventarizace zásob je její rozložení do celého účetního období. Zatímco periodická inventarizace zásob se provádí k určitému okamžiku (zpravidla k okamžiku sestavení účetní závěrky) najednou u všech položek zásob; průběžná inventarizace se provádí postupně během účetního období u jednotlivých položek zásob k různým dnům. Při průběžné inventarizaci se rozvrhuje provádění fyzických inventur, včetně vyhodnocování inventarizačních rozdílů, po období celého účetního období. Tento způsob přináší zpravidla hladší průběh inventarizací.

Průběžnou inventarizaci je možno provádět i u dlouhodobého hmotného majetku za podmínek stanovených v § 29 ZoÚ.

Vedle těchto řádných inventarizací se provádí inventarizace i v mimořádných případech v souladu s § 19 ZoÚ.

Průběh a vyhodnocení inventarizace

Ověření účetního stavu a ocenění majetku a závazků

V účetnictví je třeba zjistit a ověřit správné ocenění inventarizovaného majetku a závazků na základě ZoÚ, kde je speciálně řešeno ocenění ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.