Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Leasing

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pojem "leasing" mající svůj původ v anglickém slově "to lease" bývá užíván jako pojem vyjadřující nájem.

Pod tento pojem však můžeme v širším slova smyslu podřadit nejen nájem jako takový, nýbrž i institut svou povahou nájmu velmi blízký - pacht.
Nájem majetku, spolu s pachtem majetku, lze stručně charakterizovat jako instituty, jimiž dochází k dočasnému přenechání majetku jiné osobě za úplatu.

Smlouvou nájemní se pronajímatel zavazuje přenechat věc nájemci k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (viz § 2201 a násl. ObčZ).
Smlouvou pachtovní se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci (viz § 2332 a násl. ObčZ).

Srovnáme-li výše uvedená vymezení jednotlivých pojmů, lze zjednodušeně konstatovat, že základním rozdílem je otázka, zda majetek je jinou osobou pouze užíván (např. nájem prostor) či současně i požíván, tj. jsou z něj brány související plody a užitky (např. pacht obchodního závodu, zemědělský pacht apod., kdy pachtýři z provozu či obhospodařování majetku plynou vzniklé příjmy).

Z hlediska ZDP lze tyto formy dočasného úplatného přenechání majetku k užívání (popř. i požívání) jiné osobě dále členit na nájem (či pacht), který není z hlediska ZDP považován za finanční leasing (viz heslo Operativní leasing), a nájem či pacht, který z hlediska ZDP finančním leasingem je. Mezi těmito formami je totiž ZDP důsledně rozlišováno.

Toto členění (jehož ještě podrobnější podoba je patrna z následujícího schématu) je dáno odlišnými režimy ZDP přináležícími jednotlivým „subkategoriím“, které jsou blíže rozvedeny v rámci hesel Operativní leasing a Finanční leasing.

Od leasingu je nutno také důrazně rozlišovat koupi věci na splátky, která má naprosto jiný režim a dále pořízení věci na úvěr s postupným splácením.

Za základní znaky odlišující nájem, resp. pacht, od jiných forem „dispozic s majetkem“ lze považovat charakteristiky postavení nájemce (či pachtýře) a pronajímatele (resp. propachtovatele):

Nájemce (resp. pachtýř)

•  užívá (resp. i požívá) najatý (resp. propachtovaný) předmět po dobu sjednanou ve smlouvě ke své podnikatelské činnosti (či k osobnímu užití, jedná-li se o nájem či pacht „nepodnikatelský“),
je po celou dobu pouze ekonomickým uživatelem majetku (není jeho právním vlastníkem),
platí nájemné (resp. pachtovné), popř. další dodatečné služby,
odkoupí po skončení nájemní (či pachtovní) smlouvy nebo i v jejím průběhu najatý (resp. propachtovaný) předmět (finanční leasing) nebo předmět nájmu či pachtu (obvykle) vrací (operativní leasing).

Pronajímatel (či  propachtovatel) 

•  neužívá pronajatý či propachtovaný předmět  bezprostředně ke své podnikatelské (nebo i osobní) činnosti, ale poskytuje službu - nájem či pacht,
je po celou dobu nájmu právním vlastníkem předmětu nájmu (resp. pachtu), přijímá nájemné (pachtovné), které zahrnuje splácení poskytnutého kapitálu a odměnu za poskytnutí věci, popř. za další služby; částka nájemného či pachtovného je pro něj výnosem,
prodá po skončení nájemní či pachtovní smlouvy nebo i v jejím průběhu najatý předmět nájemci (finanční leasing) nebo mu nájemce (či pachtýř) po skončení nájmu (pachtu) předmět (obvykle) vrátí (operativní leasing).

Výhody a nevýhody leasingového financování

Hlavních výhod leasingového financování je uváděna celá řada. Mezi nejvýznamnější patří:

získání užívacího práva k předmětu nájmu (či pachtu) není spojeno s jednorázovým vynaložením finančních prostředků a tyto prostředky není nutné obstarat okamžitě při převzetí předmětu nájmu (pachtu),
při leasingovém financování je možné rozložit splátky podle platební schopnosti nájemce resp. pachtýře,
v mnoha případech snazší dostupnost leasingu oproti jiným formám financování (zejména v případech menších či „začínajících“ firem se ztíženou přístupností k úvěrům,

leasingové splátky nájemce či pachtýř po dobu nájmu (pachtu) zahrnuje do nákladů (při dodržení zákonem stanovených podmínek), a tím si snižuje základ daně z příjmů,

leasingová společnost má obvykle levnější úvěr pro refinancování leasingových operací od bankovních ústavů než by získal sám podnikatel.

Kromě výhod existují samozřejmě i nevýhody leasingového financování, např.
 

po dobu nájmu (či pachtu) není předmět nájmu (či pachtu) ve vlastnictví nájemce (pachtýře); vlastnictví k majetku přechází na nájemce (či pachtýře) až po skončení smlouvy o finančním leasingu. Nájemce (resp. pachtýř) tak podstupuje reálné riziko, že v případě jeho platební neschopnosti pronajímatel (propachtovatel) odstoupí od smlouvy a předmět nájmu (pachtu) mu bez odpovídající náhrady odebere,

nájemce (pachtýř) má omezená práva k užívání předmětu,
nájemce (pachtýř) nemůže po dobu nájmu (resp. pachtu) příslušný předmět zpeněžit.

Leasingové operace a jejich klasifikace

Leasingové operace probíhají v několika návazných krocích, které mají určitou časovou posloupnost. Jedním z velmi důležitých kroků je uzavření leasingové smlouvy.

Klasifikaci leasingových operací je možno provádět z různých hledisek. Nejčastější jsou hlediska majetkoprávní, daňová a místo původu předmětu nájmu (resp. pachtu): ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.