Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Leasing operativní

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Nájem majetku spolu s pachtem majetku lze stručně charakterizovat jako instituty, jimiž dochází k dočasnému přenechání majetku jiné osobě za úplatu.

Smlouvou nájemní se přitom pronajímatel zavazuje přenechat věc nájemci k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (viz § 2201 a násl. ObčZ).
Smlouvou pachtovní se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci (viz § 2332 a násl. ObčZ).

Srovnáme-li výše uvedená vymezení jednotlivých pojmů, lze zjednodušeně konstatovat, že základním rozdílem je otázka, zda majetek je jinou osobou pouze užíván (např. nájem prostor) či současně i požíván, tj. jsou z něj brány související plody a užitky (např. pacht obchodního závodu, zemědělský pacht apod., kdy pachtýři z jejich provozu či obhospodařování plynou vzniklé příjmy).

Pro účely ZDP se není nutno dále zabývat podrobněji otázkou, zda příslušný majetek je předmětem smlouvy nájemní či smlouvy pachtovní. Ustanovením § 21c odst. 4 ZDP je totiž konstatováno, že příslušná úprava ZDP platná pro nájem se použije i pro pacht. Nájem i pacht tedy mají, z hlediska ZDP, shodný režim. Vzhledem k této skutečnosti tak můžeme v dalším textu hovořit již jen o problematice nájmů, přičemž pod tento pojem podřadíme i problematiku pachtu. Bude-li tedy dále hovořeno o nájmu, budeme pod tímto pojmem vnímat i pacht. Budou-li zmíněny osoby pronajímatele a nájemce, budeme pod těmito pojmy vnímat i propachtovatele a pachtýře. Pojem nájemné tak v tomto smyslu bude zahrnovat i pojem pachtovné.

Operativní nájem je taková forma pronájmu, při níž je nájemci na základě nájemní smlouvy dán k dispozici majetek k užívání a po skončení nájemního vztahu, zpravidla krátkodobého, dochází k jeho navrácení zpět pronajímateli. Jde o běžnou formu pronájmu. 

Nájemce užívá jím najatý majetek. Po dobu trvání nájemního vztahu je pouze jeho ekonomickým uživatelem. Po skončení nájemní smlouvy se předmět nájmu vrací pronajímateli, který ho může pronajmout dalšímu nájemci, prodat nebo jinak využít.

Účetně

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, aby ji dočasně užíval. Základním znakem nájmu je tedy jeho úplatnost a základní povinností nájemce je hradit nájemné. Úhrada nájemného může být realizována jak peněžní, tak i nepeněžní formou (např. opravami najatého majetku). Nájemné, které pronajímateli přináleží, představuje z účetního hlediska náklad časově rozlišovaný po dobu trvání nájmu.

Najatý majetek je nájemce po celou dobu nájmu povinen evidovat na podrozvahových účtech.

Daňově

Je-li najatý majetek využíván k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, je nájemné současně i nákladem daňově účinným ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1, resp. § 24 odst. 2 písm. h) bodu 1 ZDP. Jistou výjimku z tohoto pravidla však přestavuje daňově neúčinné nájemné za umělecká díla u poplatníků, kteří nevykonávají výstavní, muzejní a galerijní činnost [§ 25 odst. 1 písm. za) ZDP].

V případech, kdy předmětem nájmu je dlouhodobý hmotný majetek, který je současně i majetkem hmotným z hlediska ZDP, či pozemek, přičemž tento majetek je po skončení nájemního vztahu nájemcem odkoupen, je však pro zachování daňové účinnosti nájemného nutno dbát i podmínek doplňujících, obsažených zejména v ustanovení § 24 odst. 5 ZDP, které daňovou účinnost nájemného podmiňuje výsledkem porovnání výše kupní ceny se:

•  zůstatkovou cenou najatého hmotného majetku, který lze podle ZDP odpisovat, vypočtenou rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP (tzv. „standardním“ rovnoměrným odpisováním) ze vstupní ceny evidované u odpisovatele,
cenou určenou podle zvláštního právního předpisu, platnou ke dni sjednání kupní smlouvy v případech hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
cenou určenou podle zvláštního právního předpisu, platnou ke dni nabytí pozemku, či ke dni prokazatelného sjednání dohody o jeho budoucí koupi, je-li mezi nájemcem a pronajímatelem tato dohoda sjednána v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu s následnou koupí stavebního díla na tomto pozemku umístěného,
zůstatkovou cenou vypočtenou podle § 30b ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele majetku za dobu, po kterou majetek odpisován, byl-li předmětem nájmu hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření, odpisovatelný dle § 30b ZDP.

Ve všech uvedených případech platí, že kupní cena nesmí být nižší než zjištěné hodnoty. Není-li uvedená podmínka splněna, nelze nájemné za celou dobu nájmu považovat se zpětnou účinností za daňově uznatelné. Nájemci tak vzniká povinnost zvýšit svůj základ daně o částky nájemného uplatněné v předchozích obdobích coby náklady daňově účinné, a to v tom období, ve kterém k porušení podmínek daňové účinnosti došlo (tj. v období odkupu předmětu nájmu)  – viz § 23 odst. 3 písm. a) bodu 3 a § 5 odst. 6 ZDP. 

...
Zbývajících 58 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.