Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Likvidace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pojem likvidace vyjadřuje odstranění nebo zničení, také vyřízení, vyúčtování případně vypořádání, vyřazení z evidence.

V širším ekonomickém smyslu je pojem likvidace vymezen jako označení pro záměrné a řízené ukončení podnikatelské činnosti obchodních korporací, státních podniků i individuálních podnikatelů. Výsledkem likvidace má být uspokojení všech věřitelů a vypořádání majetkových nároků společníků, akcionářů. "Uspokojování" se provádí z majetku účetní jednotky, který je při tom postupně vyřazován.

Účetně

Zákon o účetnictví spojuje s pojmem likvidace určitou činnost. Pojem likvidace je používán v několika souvislostech:

1.  V souvislosti s ukončením existence účetní jednotky
•  otevírají účetní knihy mimo jiné ke dni vstupu do likvidace, jakož i ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem (viz § 17 odst. 1 ZoÚ),
uzavírají účetní knihy (podle § 17 odst. 2 ZoÚ)
ke dni zrušení bez likvidace (s výjimkou přeměn),
- ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
- ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
sestavují účetní závěrku (podle § 18 a 19 ZoÚ) k rozvahovému dni.
Likvidace společnosti je z účetního pohledu dále upravena bodem 5. Likvidace ČÚS č. 021.
2.

V souvislosti s vyřazením dlouhodobého majetku. K nutnosti vyřazení dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví účetní jednotky může přitom docházet z různých příčin, jakými jsou např. prodej, opotřebení majetku, jeho fyzické zničení při havárii, odcizení, darování, vklad apod.

Účetní předpisy kladou vyřazení z majetku do souvislosti s vlastní částečnou nebo úplnou likvidací dlouhodobého majetku:

   dlouhodobý majetek lze kromě případů jeho prodeje vyřadit i likvidací,
v případě likvidace stavebního objektu (případně části stavebního objektu) v důsledku další stavby, se zůstatková cena likvidovaného objektu (hovoříme zde samozřejmě o zůstatkové ceně účetní)  včetně nákladů na likvidaci, zahrne do nákladů na novou stavbu,
při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, se ocenění majetku sníží o pořizovací cenu vyřazené věci; míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku; obdobně se postupuje i u dlouhodobého nehmotného majetku.

O zůstatkové ceně dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení je účtováno na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zatímco zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného majetku se účtuje na stranu MD účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Zůstatková cena nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku vyřazeného v důsledku mank a škod se účtuje přímo na stranu MD účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti.

Vymezení z hlediska daňové legislativy

Likvidace obchodní korporace 

U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření upravený podle § 23 až 33 ZDP.

Výsledek hospodaření, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni zahájení likvidace, se u poplatníků - právnických osob upraví o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace [§ 23 odst. 8 písm. a) ZDP].

Likvidace majetku

Dochází-li k likvidaci hmotného majetku z jiných příčin, než z důvodu jeho poškození, je jeho ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.