Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Movitá věc

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Věci movité je možné na rozdíl od věcí nemovitých bez porušení jejich podstaty přemísťovat, pokud netvoří součást nebo příslušenství nemovité věci.

§ 489 až 513 ObčZ:

Věc v právním smyslu (dále jen "věc") je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.

Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

Věci se dělí na hmotné a nehmotné. Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.

Účetně

Movité věci patří do aktiv, a podle ceny a doby užití jsou buď dlouhodobým hmotným majetkem, nebo oběžným majetkem (viz oběžná aktiva).

Dlouhodobým hmotným movitým majetkem jsou zejména:

a)

předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění,

b) samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených ZoÚ, zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku,
c) dospělá zvířata a jejich skupiny,
d) jiný dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ocenění např. umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popřípadě jejich soubory.

V případě oběžného majetku patří do zásob a mohou být ve formě:

•  skladovaného materiálu,
nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat,
skladovaného zboží.

Movité věci splňující podmínky pro zařazení do dlouhodobého hmotného movitého majetku se opotřebovávají postupně a postupně přenášejí svoji hodnotu ve formě odpisů. Zásoby se spotřebovávají jednorázově (jsou spotřebovány, přeměněny v jinou zásobu, realizovány ...).

Daňově

Samostatné hmotné movité věci

Hmotným majetkem jsou pro účely ZDP také samostatné hmotné movité věci, popř. soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Za samostatné hmotné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (§ 26 odst. 2 ZDP). 

Těmito samostatnými hmotnými movitými věcmi, které jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou zejména:

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.