Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Náklady

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Náklad je účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Jinak řečeno, náklad znamená účelový úbytek prostředků s cílem získání ekonomického prospěchu.

Účetně

Nákladem hodnoceného období se ve finančním účetnictví rozumí spolehlivě ocenitelné snížení aktiv nebo nárůst dluhů účetní jednotky, které byly vynaloženy v souvislosti s výnosy a které vedly v hodnoceném období k poklesu vlastního kapitálu.

Náklady lze zobrazit ve výkazech finančního účetnictví dvěma způsoby:

•  přímo ve vztahu k výnosům, s nimiž věcně a časově souvisí,
nepřímo, ve formě druhově rozčleněných vstupů do reprodukčního procesu, které se intervalově upravují o úroveň vstupů, které nesouvisí s výnosy hodnoceného období.

Náklad může být spojen s:

•  úbytkem peněz,
  kdy se jedná např. o nákup drobného kancelářského materiálu za hotové, který je předán rovnou do spotřeby; je příkladem vztahu
peněžní výdaj = současně náklad;
úbytkem nepeněžního aktiva,
  tj. odpis dlouhodobého majetku, spotřeba materiálu ze skladu; zde byl peněžní výdaj uskutečněn dříve než náklad;
se vznikem dluhu;
např. u dodavatelské faktury za spotřebu elektrické energie nebo opravu, která je hrazena až při její splatnosti; částka na faktuře je nepeněžním nákladem, tj. nákladem, který není bezprostředně spojen s úbytkem peněz. Náklad je zde dluhem a peněžní výdaj se posouvá až na okamžik úhrady dluhu.
Obdobným případem jsou dlužné mzdy zaměstnanců, kdy opět náklad předchází úhradě dluhu.

Akruální účetnictví oproti účetnictví založeném na metodě peněžních toků

akruálním účetnictví se v účetních výkazech projeví všechny transakce spojené s výnosy a náklady bez ohledu na to, zda došlo zároveň k peněžnímu příjmu (v případě výnosů) nebo k peněžnímu výdaji (v případě nákladů).Tyto transakce se promítnou do výkazů v tom účetním období, kdy se udály (musí být samozřejmě s tímto obdobím časově a věcně spojeny).

V účetnictví založeném na metodě peněžních toků se transakce spojené s výnosy a náklady zužují na ty, u nichž proběhla současně odpovídající změna ve výši peněžních prostředků, tj. peníze byly přijaty (u výnosů) či vydány (u nákladů). Zisk jako výsledek vzniká, převyšují-li příjmy výdaje. Na této metodě je u nás založena daňová evidence.

Oceňování je prvotně vlastností aktiv a pasiv, protože způsob oceňování rozvahových položek přímo ovlivňuje výši nákladů a výnosů.

Náklad je uznán jako položka patřící do výkazu zisku a ztráty tehdy, jestliže snížení budoucího ekonomického prospěchu, vznikající v souvislosti se snížením aktiv nebo zvýšením dluhů, lze spolehlivě změřit (ocenit). Náklad je uznán jako prvek výsledovky na principu propojení spotřeby aktiv (popř. zvýšení dluhu) na určitou specifickou položku výkazu s výdělkem (výtěžkem) vztahujícím se k téže položce výkazu.

Vychází se ze skutečnosti, že určitá transakce či událost vyvolá jí odpovídající výnos i náklad (např. prodej zboží je spojen s uznáním výnosu ve formě tržby a souběžně s uznáním nákladů souvisejících s nákupem prodaného zboží). Tato věcná shoda se obvykle označuje jako věcná shoda výnosů s náklady nebo též princip přiřazování (souměření) výnosů a nákladů. Zajištění věcné srovnatelnosti výnosů s náklady je v současné praxi založeno na uznání výnosů běžného období, což znamená, že se vymezí (uznají) nejdříve výnosy příslušející vykazovanému období z hlediska času (tj. časově se rozliší) a k těmto výnosům se přiřadí s nimi související náklady.

Náklady běžného období jsou dvojího druhu:

náklady spojené s výnosy v tomto období dosaženými;
Některé náklady, jako např. náklady prodaných výrobků či prodaného zboží, jsou spojeny s výnosy svojí podstatou. Nejsou-li tržby za zboží, neexistují ani náklady prodaného zboží. Takové náklady vznikají a jsou zahrnuty do výkazů jen tehdy, jsou-li uznány jim odpovídající výnosy. Tento koncept se nazývá princip přiřazování nákladů k jim příslušejícím výnosům nebo též princip věcné shody výnosů s náklady.
- náklady spojené se samotnou časovou periodou;
Řada jiných nákladů (např. nájemné, úroky z úvěrů atd.) vzniká bez ohledu na to, jaká je v daném období úroveň prodeje. Užitek těchto nákladů nelze bezprostředně odvodit z velikosti tržeb, ale spíše z jejich vztahu k období, k časové periodě.

Mezinárodní úprava

Mezinárodní účetní standardy

MÚS zahrnují takové náklady, které vznikají v souvislosti s obvyklými provozními a finančními transakcemi (např. spotřeba materiálu, mzdy, odpisy), právě tak jako ztráty, které mohou vyplývat buď z mimořádných událostí (požár, povodeň) nebo z běžné činnosti podniku.

Podle MÚS č. 1 Zveřejňování účetní závěrky platí, že položka může být výnosem nebo nákladem ve výsledovce, jestliže:

je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch spojený s položkou bude do podniku přicházet nebo z něho odcházet, a současně
- položce lze přisoudit hodnotu, jež může být spolehlivě změřena (oceněna).

Pokud jde o klasifikaci nákladů pro účely zveřejňování účetní závěrky podle MÚS č. 1, výkaz zisků a ztrát se může sestavovat v účelovém členění nebo v druhovém členění. Při účelovém členění se porovnávají tržby s náklady na prodané výkony a samostatně se vykazují náklady správní, odbytové, popř. jiné skupiny nákladů. Při tomto členění se musí navíc poskytovat v příloze údaje o nákladových druzích za provozní činnost. Minimální druhové členění by mělo obsahovat čtyři položky: odpisy, osobní náklady, spotřebu materiálu a externí dodávky výkonů, popř. jiné provozní náklady.

4. direktiva EU

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.