Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Nemovitá věc

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Podle § 498 ObčZ jsou nemovitými věcmi:

  pozemky,
podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep) a věcná práva k nim,
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (právo stavby prohlášené za nemovitou věc v § 1242 ObčZ a stavby ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku dle přechodného ustanovení § 3055),
věci, které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a o kterých zvláštní právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku (např. komunikace).

Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je oddělená od sousedních částí hranicí území správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.

Parcelou se rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí (podle § 498 jsou nemovitou věcí podzemní stavby se samostatným účelovým určením), je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.

Součástí pozemku jsou stroje a další zařízení upevněná ve stavbě – tuto možnost dává § 508 ObčZ (aby byl stroj ve vlastnictví osoby, která není vlastníkem pozemku, musí být zapsáno do katastru nemovitostí). Stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje.

Stavba nesmí být (až na výjimky) samostatnou věcí a není ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí. Stavba je tak z hlediska právního pojetí součástí pozemku. Toto právní pojetí však může být uplatněno pouze za předpokladu, že vlastníkem pozemku a stavby na něm se nacházející je jedna a tatáž osoba (popř. při existenci spoluvlastníků jedny a tytéž osoby).

Předmětem evidence v katastru nemovitostí nejsou rozestavěné stavby. Pokud je stavba považovaná podle starého občanského zákoníku za samostatnou věc, má k 1. 1. 2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 ObčZ nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto nadále evidována v katastru nemovitostí i při případných dalších převodech.

Nově byl zaveden pojem „právo stavby“ - § 1240 ObčZ.

Právo stavby je také věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech. Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do veřejného seznamu. Zápisu do veřejného seznamu podléhá i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu.

Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Ujednají-li si strany něco jiného, zapíše se to do veřejného seznamu.

Rovněž tak patří k nemovitým věcem ty, které byly na zemi a půdě zřízeny s tím úmyslem, aby tam trvale zůstaly, jako: domy a jiné budovy se vzduchovým prostorem v kolmé čáře nad nimi; rovněž: nejen vše, co do země je zapuštěno, ve zdi upevněno, přinýtováno a přibito, jako: kotle na vaření piva, na pálení kořalky a zazděné skříně, nýbrž i takové věci, které jsou určeny, aby se jich při nějakém celku stále upotřebovalo: např. u studní okovy, provazy, řetězy, hasící nářadí a podobně.

Podle § 1099 ObčZ vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. Výhrada přechodu vlastnictví - viz § 2133 ObčZ (v rámci úpravy kupní smlouvy). U nemovitých věcí zapsaných ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) se podle § 1105 ObčZ vlastnické právo převádí zápisem do tohoto seznamu.

Účetně

Pozemky jsou dlouhodobým hmotným majetkem z hlediska účetního vždy bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Ocenění pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pozemky se neodpisují. Na tento účet nepatří součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části na účtech 021, 025 a 029.

...
Zbývajících 58 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.