Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Oceňování

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Oceňování je klíčový a velmi složitý problém účetnictví, zejména z toho důvodu, že existuje více možností jak majetek a závazky oceňovat. Na tom, který z více možných způsobů oceňování majetku a závazků bude použit, závisí obsah a vypovídací schopnost účetnictví a účetních výkazů.

V současné době neexistuje ucelená a jednotná teorie oceňování, která by dávala účetnictví jednoznačná řešení konkrétních oceňovacích problémů. Zásadní vliv oceňování majetku a závazků v účetnictví na jím poskytované informace však vyžaduje poměrně přísnou regulaci, aby bylo možno dospět k porovnatelným informacím. Tato regulace se děje jednak v celosvětovém měřítku (viz např. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví), jednak na úrovni nadnárodních seskupení jako je Evropská unie a konečně na úrovni národních účetních systémů.

Základní předpisy při oceňování

Základní způsoby oceňování v účetnictví v současných podmínkách ČR jsou zakotveny v:

  ZoÚ – zejména část čtvrtá – způsoby oceňování,
navazujících účetních předpisech, tj. zejména ve Vyhlášce a ČÚS,
interním předpisu účetní jednotky,
v případě, že uvedené právní předpisy nabízejí variantní řešení oceňování a nechávají možný výběr na rozhodnutí účetní jednotky.

Závazné způsoby oceňování

Účetní jednotky oceňují majetek a závazky:

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu - dle § 25 ZoÚ,
b) ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku, ke kterému se účetní závěrka sestavuje) - dle § 27 ZoÚ.

Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem uvedeným níže (viz ocenění majetku a závazků v souladu s ustanovením § 25 ZoÚ), ocení účetní jednotka jednotlivé složky majetku v souladu s § 24 odst. 3 ZoÚ

a) při nabytí podniku či jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a to i při přeměně obchodní korporace s výjimkou změny právní formy
  1. oceněním jednotlivých složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které bylo právo k podniku převedeno nebo přešlo, nebo
  2. oceněním jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu,
b) v ostatních případech poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny. Metoda ocenění je pro takovýto případ vymezena § 61a Vyhlášky.

Tato metoda stanoví, že při nákupu více složek majetku (dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob, případně i finančního majetku, pohledávek apod.) za jednu kupní cenu je nutno:

1. individuálně přecenit jednotlivý nabytý majetek,
2. od celkového součtu individuálně přeceněného majetku odečíst případné převzaté závazky,
3. vypočítat rozdíl: ( kupní cena – bod 2) = základ pro poměrné rozúčtování.

Základ pro poměrné rozúčtování může být:

a) roven nule,
b) kladný,
c) záporný.

Ad a)    je-li základ roven nule, potom jednotlivý majetek zaúčtujeme podle individuálního ocenění,
Ad b) je-li základ kladný, potom je nutno poměrně zvýšit individuální ocenění majetku, s výjimkou finančního majetku oceňovaného jmenovitou hodnotou (peněžní prostředky, ceniny),
Ad c) Je-li základ záporný, potom je nutno poměrně snížit individuální ocenění majetku, s výjimkou finančního majetku oceňovaného jmenovitou hodnotou (peněžní prostředky, ceniny).

Vyhláška v citovaném § 61a odst. 2 dále umožňuje pro případ, kdy součástí nabytého majetku nejsou dluhy a odhad znalce by byl neúměrný významu ocenění, provést individuální ocenění kvalifikovaným odhadem, který však musí být přiměřený tržní hodnotě majetku.

Vyhláška dále doplňuje, že při poměrném rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční ceny (podle výše uvedených pravidel) se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.

Obdobně platí výše uvedená pravidla i při nabytí více než jedné části majetku.

Při pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, které slouží jednotnému účelu, popřípadě u dalších souborů stanovených prováděcím právním předpisem, se ocení soubor jako celek.

Ocenění majetku a závazků v souladu s § 25 ZoÚ: ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.