Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Podrozvaha, podrozvahová evidence

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Podrozvahové účty jsou účty syntetickými, musí být vedeny v rámci knih podrozvahových účtů [viz § 13 odst. 1 písm. d) ZoÚ] řádně a přehledně, aby byly spolehlivým a průkazným zdrojem pro sestavení přílohy k účetní závěrce. Záznamy na podrozvahových účtech jsou řádnými účetními záznamy, musí splňovat požadavky na účetní záznamy kladené v § 4 odst. 10 a § 31 a 32 ZoÚ. Zároveň se jedná o účetní zápisy podle § 12 ZoÚ. Podrozvahové účty, resp. knihy podrozvahových účtů, jsou nedílnou součástí účetnictví. Podrozvahové účty musí účetní jednotka mít uvedeny v účtovém rozvrhu.

Předmětem podrozvahových účtů je zachycení skutečností, které jsou součástí finančně majetkové struktury účetní jednotky, ale nejsou zachyceny na rozvahových účtech z důvodů uvedených v dalším textu.

Zůstatky podrozvahových účtů neovlivní rozvahu, nejsou tedy účty rozvahovými (viz účty aktiv, účty pasiv), jejichž zůstatky do rozvahy přímo vstupují, ani účty nákladů a účty výnosů, které specifikují tvorbu výsledku hospodaření, jedné z rozvahových položek.

V účetnictví podnikatelských subjektů se význam podrozvahových účtů zvyšuje s tím, jak se zvětšuje množství transakcí, které není možno v rozvaze vyjádřit a které je nutno uvést v příloze k účetní závěrce.

Důvody vzniku podrozvahových účtů

Důvody vzniku potřeby podrozvahových účtů v ČR lze z ekonomického hlediska rozdělit do pěti skupin:

1. Některé skutečnosti nelze zobrazit na rozvahových účtech, neboť neodpovídají definování rozvahových aktiv a pasiv:
a) Nejistá či podmíněná aktiva a dluhy.
  V případě nejistých a podmíněných dluhů se jedná o pohledávky a dluhy, jejichž vznik v budoucnosti je spojen se splněním jedné či více podmínek, na jejichž splnění nemá účetní jednotka vliv. Není tedy jisto, zda tyto dluhy či pohledávky skutečně nastanou, nejisté je i jejich ocenění, proto je nelze vykazovat v rozvaze a sledovat v rozvahové evidenci.
  b) Nedobytné pohledávky.
    Dále jsou na podrozvahových účtech zachycovány pohledávky, které byly z rozvahové evidence vyřazeny (protože pravděpodobnost, že v budoucnu přinesou prospěch je malá) a které z právního hlediska stále trvají, ale je málo pravděpodobné, že budou uhrazeny.
  c) Pohledávky a dluhy z pevných termínových obchodů a opcí, pokud nejsou zachyceny v rozvaze.
2. Aktiva a dluhy související s finančním leasingem nelze, podle platné právní úpravy v ČR, ve většině případů vykázat v rozvaze. Za primární je v tomto případě v ČR považována skutečnost, že účetní jednotka daný majetek nevlastní, a proto jej nevykazuje v rozvaze. Tento formální přístup je ovšem v rozporu s ekonomickou podstatou finančního leasingu – tedy s tím, že má účetní jednotka dlouhodobě právo příslušný majetek užívat a přisvojovat si efekty z jeho užívání plynoucí.
3. Aktiva pořízená bezúplatně z dotace.
4. „Drobný“ majetek nesplňující limit pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku (viz hesla Dlouhodobý hmotný majetek a Dlouhodobý nehmotný majetek), který v souladu se zásadou významnosti není sledován v rámci rozvahových účtů, je třeba v zájmu ochrany majetku účetní jednotky sledovat v podrozvahové evidenci.
5. Účetní jednotka v některých případech potřebuje zachytit majetek, který nevlastní a pouze jej spravuje, drží k dalšímu zpracování či prodeji, nebo jej má v úschově a nevyužívá ve svůj prospěch.

Klasifikace podrozvahových účtů

Pro podrozvahové účty jsou vyhrazeny ve směrné účtové osnově účtové skupiny 75 až 79 (viz příloha č. 4 Vyhlášky).

Podrozvahové účty je vhodné rozčlenit do následujících skupin: ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.