Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Pohledávky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pohledávka charakterizuje nárok věřitele na určité peněžní, popř. věcné plnění ze strany dlužníka. Z hlediska rozvahy jsou pohledávky v aktivech (mohou mít podobu stálých, oběžných i ostatních aktiv). Pohledávky se v rozvaze vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti k okamžiku sestavení účetní závěrky, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky.

Neuplatní-li se pohledávka včas, popř. pominul-li nárok na její úhradu, dochází k jejímu promlčení. Promlčení je pro obchodní vztahy řešeno v ustanovení § 609 až 630 ObčZ. Promlčením právo na plnění povinnosti druhé strany nezaniká, nemůže však být přiznáno nebo uznáno soudem, jestliže povinná osoba po uplynutí promlčecí doby promlčení namítne. Přijetí plnění na promlčenou pohledávku není bezdůvodné obohacení, a proto není věřitel povinen takové plnění vracet.

•  Druhy pohledávek z hlediska možnosti její úhrady:
pohledávka nedobytná (viz nedobytné pohledávky) je pohledávka, kterou nelze uspokojit pro platební neschopnost dlužníka a podle dostupných informací je jisté, že nebude zaplacena, popř. pohledávka, která byla bezvýsledně vymáhána soudně,
- pohledávka pochybná je druh pohledávky, u níž je předpoklad, že nebude zaplacena nebo její zaplacení je nepravděpodobné,
- pohledávka sporná je pohledávka proti níž dlužník vznáší námitky, popř. kterou neuznává, nebo se jedná o pohledávku vymáhanou v soudním, popř. arbitrážním řízením.

Rizikovost u pohledávek je řešena v účetnictví např. formou odpisování, tvorbou opravných položek a rezerv na tyto pohledávky.

Pohledávky nedobytné a pochybné lze řešit prostřednictvím institutu odpisu pohledávek. V závislosti na splnění určitých podmínek lze hodnotu takto odepsané pohledávky uplatnit jako daňový náklad.

K odpisu pohledávek blíže viz účet 546-Odpis pohledávky a 546/002-Odpis pohledávky podle zákona o daních z příjmů.

Pokud nedobytná nebo pochybná pohledávka nesplňuje podmínky odpisu do daňových nákladů, lze odepsat z rozhodnutí účetní jednotky a na základě její vnitřní směrnice tzv. „účetně“. V případě budoucího inkasa odepsané pohledávky bude úhrada zachycena na účtu výnosů.

Účetní odpis pohledávky, který nenaplňuje podmínky ZDP, je daňově neuznatelným nákladem z hlediska ZDP. Dojde-li k úhradě účetně odepsané pohledávky v budoucnu, bude úhrada výnosem, který je rovněž vyloučen ze základu daně z příjmů [§ 23 odst. 4 písm. e) ZDP].

O odpisu pohledávek se účtuje v účtové skupině 54, případně 64, souvztažně s účty příslušné skupiny pohledávek.

•  Druhy pohledávek z hlediska splatnosti:
dlouhodobé (s dobou splatnosti delší než 1 rok) a
- krátkodobé (s dobou splatnosti kratší než jeden rok).
...
Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.