Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Pozemek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pokud se týká soukromoprávní úpravy, pak je nutno nejprve vymezit věc v právním smyslu. Věcí je podle ustanovení § 489 ObčZ vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Přitom mezi dva základní znaky věci patří:

užitečnost a dále
ovladatelnost.

Věci je dále možno rozdělit do dvou základních skupin, a to na:

hmotné, které v souladu s ustanovením § 496 ObčZ představují ovladatelnou část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu a
nehmotné v podobě práva a jiné věci bez hmotné podstaty (patenty, licence, know-how, pohledávky, atd.).

V pořadí další a významné členění věci spočívá v tom, zda se jedná o: 

nemovité věci či
movité věci.

Mezi nemovité věci patří především pozemky tak, jak to vyplývá z ustanovení § 498 ObčZ, dále podzemní stavby se samostatným účelovým určením (například metro) a věcná práva, která se k nim vztahují. Těmito věcnými právy jsou například věcná břemena včetně práva stavby. V rámci ObčZ je zakotvena tzv. „superficiální zásada“. Tato zásada stanoví, že vše, co je pevně spojeno s pozemkem, je jeho součástí. Je zřejmé, že tato zásada neplatí absolutně, neboť mohou existovat situace, kdy vlastník pozemku a vlastník stavby jsou různé osoby. V takovýchto případech se stavba stane součástí pozemku až v tom okamžiku, kdy jak pozemek, tak stavbu bude vlastnit jedna a tatáž osoba.

Uvedená superficiální zásada je zakotvena rovněž v ustanovení § 506 ObčZ, dle kterého je součástí pozemku:

prostor nad povrchem i pod povrchem,
stavby zřízené na pozemku s výjimkou staveb dočasných a
včetně toho,
- co je zapuštěno v pozemku nebo
- upevněno ve zdech.

Pro úplnost lze dodat, že součástí pozemku je rovněž rostlinstvo na něm vzešlé tak, jak stanoví § 507 ObčZ.

Naopak v ustanovení § 509 ObčZ je výslovně stanoveno, co není součástí pozemku. Jedná se vždy o:

inženýrské sítě, zejména
- vodovody,
- kanalizace nebo
- energetické či jiné vedení.

V této souvislosti je nutno připomenout, že součástí zmíněných inženýrských sítí jsou také stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva nabyl dne 1.1.2014 účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ( dále jen „katastrální zákon“), který nahradil zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Pro účely katastrálního zákona je pozemek vymezen jako:

část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo
hranicí katastrálního území,
hranicí vlastnickou,
hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem,
hranicí jiného práva podle § 19 katastrálního zákona,
hranicí rozsahu zástavního práva,
hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků,
popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Katastrální zákon dále definuje další pojmy, jako je: parcela, stavební parcela, resp. pozemková parcela. Vzhledem k tomu, že se v katastru evidují pozemky v podobě parcel, upravuje katastrální zákon rovněž členění pozemku. Pozemky se dle katastrálního zákona člení podle druhů na:

ornou půdu,
chmelnice,
vinice,
zahrady,
ovocné sady,
trvalé travní porosty,
lesní pozemky,
vodní plochy,
zastavěné plochy a nádvoří a
ostatní plochy.

Dále je nutno odkázat na skutečnost, že zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

V této souvislosti je z pohledu účetnictví důležité vymezit okamžik zaúčtování převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, tj. i k pozemkům, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. O takové nemovité věci se účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Přitom podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

Účetně

Pozemky náleží do kategorie dlouhodobého hmotného majetku (§ 7 odst. 1 Vyhlášky), a to bez ohledu na výši jejich ocenění. Toto zařazení pozemku mezi dlouhodobý hmotný majetek však neplatí absolutně. Totiž ty účetní jednotky, jejichž předmětem podnikatelské činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, evidují pozemky v položce zboží (§ 9 odst. 5 Vyhlášky). V této souvislosti však musí být splněny další podmínky, a to v tom smyslu, že účetní jednotka pozemky nakupuje za účelem dalšího prodeje, resp. pozemky sama nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Základním účetním znakem pozemku je to, že se jedná o majetek, který se neodpisuje. Tato účetní zásada je výslovně zakotvena v ustanovení § 56 odst. 11 Vyhlášky. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že jakkoliv je v soukromoprávní úpravě stavba součástí pozemku, tak z hlediska účetnictví nadále platí, že pozemek se neodpisuje, kdežto stavba s tímto pozemkem pevně spojená představuje dlouhodobý majetek odpisovaný.

V případě nabytí pozemku koupí je tento oceněn pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení a nákladů souvisejících s jeho pořízením.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.