Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Rozdělení výsledku hospodaření

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Vymezení obecné

Rozdělení výsledku hospodaření zjištěného u účetní jednotky za běžné účetní období provádí v následujícím účetním období příslušný orgán účetní jednotky schvalovacím řízením v souladu s postupy podle ustanovení ZOK, společenské smlouvy, stanov apod. V případě ztráty musí být rozhodnuto o její úhradě. 

Rozdělování zisku

Rozhodnutí o rozdělení zisku může vést:

- k tvorbě fondů ze zisku (rezervního fondu, statutárních fondů a ostatních fondů),
- ke zvýšení základního kapitálu,
- k rozdělení podílů na zisku vůči společníkům, dividend akcionářům a tantiém i podílů členům družstva.
Příslušný orgán společnosti může rozhodnout o použití zisku i ke zvýšení základního kapitálu nebo k tvorbě kapitálových fondů.

Má-li po schválení účetní závěrky za účetní období kompetentním orgánem (tj. u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným valnou hromadou) dojít k rozdělení vytvořeného výsledku hospodaření, je nutno akceptovat pravidla stanovená pro daný účel ZOK. Dle těchto pravidel obsažených

- obecně v § 34 až 36 ZOK,
- pro veřejnou obchodní společnost v § 112 ZOK,
- pro komanditní společnost v § 126 ZOK,
- pro společnost s ručením omezeným v § 161 ZOK,
- pro akciovou společnost 348 až 352 v § ZOK,
- pro družstvo 586 až 593 v § ZOK.


Je třeba před vlastním rozdělením zisku zkoumat, zda jsou splněny základní podmínky pro možnost přiznání podílů na zisku.

Účetní jednotka, která vykazuje v aktivech náklady na vývoj, může vyplácet podíly na zisku pouze v případě splnění podmínky uvedené v § 28 odst. 7 ZoÚ.

Společnost není oprávněná rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál již před rozdělením, nebo by v důsledku rozdělení byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o:

a) zvýšení základního kapitálu, které nebylo ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsáno v obchodním rejstříku, a
b) fondy, které podle zákona nebo stanov nesmí společnost použít k rozdělení akcionářům. Pozn.: jedná se o fondy vytvořené za jakýmkoliv účelem, pokud ovšem tímto účelem není rozdělení zisku - vytváření takových fondů ovšem nemá význam, zisk, který je ponechán k možnému rozdělení akcionářů (společníkům) v budoucnu, je běžně evidovat jako nerozdělený zisk.

Podmínky pro možnost přiznání podílů na zisku

...
1.    
   
+ Základní kapitál (účet 411)
- Vlastní akcie (účet 252)
+ Upsaná jmenovitá hodnota akcií dosud nezapsaného základního kapitálu (účet 419)
+  Fondy povinně vytvářené na základě ZOK, nebo na základě stanov společnosti (evidované v účtové skupině 41 a 42)
   
    Hodnota celkem je menší nebo rovna stavu Vlastního kapitálu (účty skupiny 41 až 43)
     
  Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
  Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou se zaměstnanci společnosti ve shodě se stanovami podílet na rozdělení zisku.
   
2.
Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.