Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Rozvaha

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Na základě bilancování je předmět účetnictví tedy majetek účetní jednotky sledován souběžně ze dvou pohledů. Z hlediska konkrétních forem majetku, tento pohled je označován jako aktiva a z hlediska zdrojů financování tohoto majetku, tento pohled je označován jako pasiva. Rozvaha je účetním výkazem, který je na principu bilancování založen. Rozvaha bývá též označována jako bilance.

Základní bilanční rovnice: suma aktiv = suma pasiv

Rozvaha je účetním výkazem, který obsahuje uspořádaný přehled majetku podniku, z hlediska struktury podnikových aktiv a pasiv v určitém ocenění k určitému datu, k tak zvanému rozvahovému dni, resp. ke konci rozvahového dne (pokud se jedná o účetní závěrku mezitímní i k jinému datu).

Rozvaha je výkazem stavovým. Představuje okamžikový řez účetní jednotkou, ve které probíhají nepřetržité změny. Je tedy podobná fotografii, která zachycuje pouze obraz jednoho momentu.

Rozvaha, která se sestavuje na počátku podnikání, je označována jako zahajovací.

Na konci účetního období se sestavuje tak zvaná rozvaha konečná. Na začátku každého dalšího období se sestavuje rozvaha počáteční. Rozvaha konečná je shodná s rozvahou počáteční následujícího účetního období, tuto skutečnost označujeme jako bilanční kontinuitu, která patří mezi účetní zásady (viz § 19 odst. 4 ZoÚ). Pokud dochází ke změně účetní metodiky, mění se struktura rozvahy a je nutno vypracovat tak zvaný převodní můstek, ve kterém je zdokumentována návaznost konečné a počáteční rozvahy, čímž je zabezpečena bilanční kontinuita.

Rozvahy sestavované v souvislosti s koncem účetního období se označují jako rozvahy řádné a jsou součástí účetní závěrky řádné. Rozvahy se mohou za určitých okolností sestavovat i k jiným datům; pak se stávají součástí účetní závěrky mimořádné v případě, že dochází k uzavření účetních knih. Pokud nedochází v momentě sestavení rozvahy k uzavření účetních knih, jedná se o účetní závěrku mezitímní (§ 19 odst. 3 ZoÚ).

Řádná rozvaha se stává součástí roční účetní závěrky a je komunikována externím uživatelům účetních výkazů. Pro vnitřní potřeby účetní jednotky se rozvahy mohou sestavovat častěji, například měsíčně.

Rozvaha se skládá z jednotlivých očíslovaných řádků a sloupců, konkrétní skladba sloupců naší rozvahy je uvedena dále zvlášť pro aktiva a pasiva.

Schematicky:

Změny rozvahových stavů

Z bilančního principu vyplývá, že každá skutečnost ovlivní nejméně dvě rozvahové položky. Existují čtyři typy změn rozvahových stavů - viz následující schéma:

Změna číslo 1
Představuje změnu uvnitř aktiv, například nákup materiálu za hotové, zaplacení pohledávky na bankovní účet, převod peněz z pokladny na bankovní účet.

Změna číslo 2
Představuje přesun uvnitř pasiv;
můžeme rozeznat tři typy přesunů: 

a) přesun uvnitř cizích zdrojů, například banka zaplatila z úvěru závazek účetní jednotky vůči dodavateli (úvěr se zvyšuje, dluh vůči dodavateli klesá)
b) přesun uvnitř vlastního kapitálu, například příděl nerozděleného zisku do rezervního fondu.
c) přesun mezi vlastními zdroji a cizími zdroji:
vlastní zdroje se snižují, cizí zdroje se zvyšují při přiznání nároku na dividendu z nerozděleného zisku akcionářům (snižuje se nerozdělený zisk, jako vlastní zdroj a stává se z něj dluh vůči akcionářům).
cizí zdroje se snižují a vlastní zdroje se zvyšují při tak zvané kapitalizaci dluhu. Ke kapitalizaci dluhu dochází například v případě, kdy místo úhrady bankovního úvěru penězi je úvěr uhrazen vlastními akciemi podniku; z věřitele se stává spolumajitel.

Změna číslo 3
Představuje zvýšení aktiv a pasiv. Zde se může jednat například o peněžní i nepeněžní vklady majitele do podniku, kdy se zvyšuje vlastní kapitál a stav daného aktiva (např. peněz). Může jít o poskytnutí úvěru či zápůjčky na bankovní účet, nákup zboží na obchodní úvěr (to znamená na dluh od dodavatele).

Změna číslo 4
Představuje současné snížení aktiv i pasiv. Zde se jedná například o splátky dluhů peněžními, či jinými aktivy, výběr majitele z podniku pro osobní spotřebu.

Z těchto typů změn vychází i jejich podvojné zápisy (viz podvojnost na syntetických účtech hlavní knihy).

Požadavky kladené na rozvahu

Kromě požadavků, které platí pro všechny účetní výkazy, jsou pro rozvahu specifické následující požadavky: 

a) podat přehled o aktivech z následujících hledisek:
podle druhů (funkční skladba majetku)
podle likvidity (likvidita, správněji likvidnost je stupeň schopnosti majetku přeměnit se na peníze)
b) podat přehled o pasivech (zdrojích krytí majetku v širším významu pojmu pasiva) z následujících hledisek:
podle velikosti vlastních a cizích zdrojů,
podle toho, zda se jedná o zdroje dlouhodobé či krátkodobé.

Z takto utříděných aktiv a pasiv lze potom vycházet dále při finanční analýze, která prostřednictvím svých metod umožní zkoumat likviditu podniku, finanční postavení podniku, zadluženost podniku, efektivnost podniku apod.

Členění aktiv v rozvaze podle funkce při koloběhu majetku

Aktiva se v účetnictví klasifikují (zařazují do skupin v závislosti na určitých vlastnostech) podle informačních potřeb uživatelů. V ČR je dána klasifikace legislativou (vyhláška č. 500/2002 Sb.). Aktiva se v rozvaze člení podle své funkce v koloběhu majetku v účetní jednotce.

Příklad koloběhu hospodářských prostředků (jednotlivých složek majetku) ve výrobním podniku:

 

Na základě své funkce ve výrobním koloběhu se aktiva člení na: 

dlouhodobá aktiva
- nehmotná
- hmotná
- finanční,
krátkodobá (oběžná aktiva),
- zásoby,
- pohledávky,
- krátkodobý finanční majetek, 
- peníze,
přechodná aktiva.

Charakteristickým rysem ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.