Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Společnost s ručením omezeným

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Společnost s ručením omezeným je typem kapitálové obchodní společnosti, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Spolu s dalšími typy obchodních společností a družstvem je řazena mezi obchodní korporace.

Firma společnosti obsahuje označení "společnost s ručením omezeným", které může být nahrazeno zkratkou "spol. s r. o." nebo "s. r. o.".

Přestože korporace je ve své podstatě společenstvím osob (viz § 210 ObčZ), může mít s.r.o. i jen jediného společníka (§ 11 ZOK).

Společníci za dluhy společnosti s ručením omezeným ručí společně a nerozdílně, avšak pouze do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti.

Minimální výše vkladu do společnosti s ručením omezeným vyžadovaná ZOK činí 1 Kč. Je-li základní kapitál obchodní korporace definován jako souhrn vkladů (§ 30 ZOK) a může-li mít společnost s ručením omezením i jen jediného společníka, vyplývá z této skutečnosti, že minimální požadovaná výše jejího základního kapitálu činí právě tuto 1 Kč.
Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu, připadající na tento podíl, k výši základního kapitálu.

Podíl společníka může být představován i kmenovým listem (§ 137 ZOK), který je cenným papírem na řad a nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír.

Statutárním orgánem s.r.o. je jeden nebo více jednatelů, kteří mohou (avšak nemusí) tvořit kolektivní orgán. Společnost s r.o. může zřídit i dozorčí radu.

Účetně

Na společnost s ručením omezeným jako právnickou osobu se plně vztahují ustanovení ZoÚ, dále se řídí prováděcí vyhláškou k ZoÚ (vyhláška č. 500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které podle této vyhlášky č. 500/2002 Sb. účtují.

Otevírání účetních knih a zahajovací rozvaha

1.  Společnost s ručením omezeným vede účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku, dle § 4 odst. 1 ZoÚ. Znamená to, že otevírá účetní knihy a sestavuje zahajovací rozvahu ke dni zápisu do obchodního rejstříku a uzavírá účetní knihy k poslednímu dni účetního období a dále v případech vymezených § 17 a 19 ZoÚ.
2. V zahajovací rozvaze musí být uvedeny minimálně údaje o zapisovaném základním kapitálu, výši splaceného peněžitého vkladu a hodnota předaného nepeněžního vkladu. Dále může být v případě nesplacení vkladu vedena pohledávka za upsaný a nesplacený základní kapitál. Analytické účty je nutno vést podle jednotlivých společníků i podle druhů vkladu, tj. v členění na peněžitý nebo nepeněžitý vklad.

Uzavírání účetních knih se řídí § 17 ZoÚ.

Daňově

Společnost s ručením omezeným jako poplatník daně z příjmů právnických osob plně podléhá standardnímu režimu ZDP.

Z tohoto režimu lze zdůraznit zejména specifické oblasti bezprostředně související s postavením společnosti s.r.o.:

příjmy z podílů na zisku (zejména vyplácené, ale i přijímané) – viz heslo Podíl na zisku, tantiéma,
další plnění poskytovaná ze složek vlastního kapitálu společnosti s ručením omezeným (viz následující text).

Výplata z titulu případného snížení základního kapitálu

Tato výplata je řešena § 36 odst. 2 písm. h), § 23 odst. 4 písm. h) a § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP; skutečností, z níž je vycházeno je, že stávající základní kapitál byl do obchodní korporace „vnesen“ (vložen), další jeho část pak mohla být zvýšena ze zisku obchodní korporace. Při snižování základního kapitálu doprovázeného výplatou je z hlediska daňového aplikována právní fikce, že základní kapitál je snižován nejprve o část, která byla zvýšena ze zisku nebo z fondu vytvořeného ze zisku [§ 36 odst. 2 písm. h) ZDP]. K této části je přistupováno prakticky stejně, jako k výplatě podílů na zisku. Znamená to, že výplata této části snižovaného základního kapitálu podléhá zvláštní sazbě daně, tj. srážkové dani (je-li příjemcem plnění fyzická osoba, nebo právnická osoba, která nemá postavení „mateřské“ společnosti), popř. požívá výhody osvobození od daně [§ 19 odst. 1 písm. zf) ZDP], je-li příjemcem plnění právnická osoba v postavení mateřské společnosti (viz i heslo Podíl na zisku, tantiéma). Část základního kapitálu, která byla do společnosti vložena (je-li i z této části plněno) je pak vyplácena bez zdanění na straně vyplácející s.r.o. Otázku případného zdanění však musí řešit příjemce plnění, který jeho výši porovná s jím evidovanou nabývací cenou podílu (definovanou § 24 odst. 7 ZDP). Pokud výše jím přijatého plnění tuto nabývací cenu podílu převyšuje (např. pokud byl tímto společníkem s.r.o. podíl koupen v minulosti za nízkou kupní cenu) je pak sám povinen převyšující rozdíl podrobit zdanění ve svém základu daně. Při tomto postupu je vycházeno z ustanovení § 23 odst. 4 písm. h) ZDP.

Ze stejných principů je vycházeno i realizaci výplaty z titulu případného snížení či zrušení rezervního (či obdobného) fondu. I zde je řešení odvislé od způsobu vytvoření (resp. navýšení) fondu; opět platí právní fikce, že při částečném rozpouštění rezervního fondu se členům korporace vyplácí nejdříve ta část rezervního fondu, která byla vytvořena ze zisku obchodní korporace, teprve poté část rezervního fondu, která byla vytvořena při vzniku společnosti [§ 36 odst. 2 písm. h) ZDP]. Vyplácená část rezervního (či obdobného) fondu vytvořená ze zisku obchodní korporace je podrobena srážkové dani (je-li příjemcem plnění fyzická osoba, nebo právnická osoba, která nemá postavení „mateřské“ společnosti), popř. podléhá výhodě osvobození od daně [§ 19 odst. 1 písm. zf) ZDP], je-li příjemcem plnění právnická osoba v postavení mateřské společnosti. Část rezervního fondu, která byla vytvořena při vzniku obchodní korporace (příplatek nad emisní kurs) je vyplácena bez zdanění (ze strany vyplácející s.r.o.), případné zdanění je povinností příjemce plnění [při nedostatečné nabývací ceně podílu - § 23 odst. 4 písm. h) ZDP].

Při případné výplatě dalších složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (např. vrácení vkladového ážia, příplatku mimo základní kapitál a jiných obdobných plnění´) je postupováno odlišně. Jejich výplata je doprovázena aplikací srážkové daně dle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP, přičemž základem této daně je příjem snížený o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána.

Vypořádání účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Při výplatě vypořádacího podílu společníka s.r.o. musí společnost s.r.o. vyplácený podíl zdanit srážkovou daní podle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP. Základem daně je přitom hodnota vypořádacího podílu snížená o nabývací cenu podílu na společnosti s.r.o. (viz § 24 odst. 7 ZDP). Obdobně je postupováno i při vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo obdobných plnění.

Podíl společníka s.r.o. na likvidačním zůstatku je zdaňován zvláštní sazbou daně podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. f) ZDP. Základ daně z likvidačního zůstatku v případě likvidace společnosti s.r.o. se snižuje o nabývací cenu podílu na této společnosti (viz § 24 odst. 7 ZDP).

Poněkud komplikovanější situace, z hlediska zdanění (alespoň ve srovnání s výplatou vypořádacího podílu či podílu na likvidačním zůstatku peněžní formou) nastává v případech, kdy tyto podíly jsou vypořádávány v nepeněžní formě.

Je-li příjemcem tohoto podílu právnická osoba, níže popsané doplnění způsobu zdanění nemá vliv na jednání společnosti s.r.o., která vypořádání realizuje (systém zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP zůstává zachován), požadováno je však případné další "dodanění" na straně příjemce podílu.

Ve smyslu ustanovení ...

Zbývajících 50 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.