Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Výnosy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Výnosy podle vztahu k úrovni výkonů rozlišujeme na výnosy externí a výnosy interní.

Výnosy externí jsou finančním ekvivalentem, který podnik získává prodejem svých majetkových složek za jejich tržní cenu odběrateli nebo zákazníkovi a který se projeví v rozvaze přírůstkem finančních prostředků nebo pohledávek. Majetková složka znamená nejen výrobky, zboží, práce a služby, které jsou předmětem provozní činnosti podniku, ale i dlouhodobý finanční majetek, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pohledávky, zásoby a jiné složky aktiv, které podnik prodává méně často a jejichž prodej nesouvisí s provozní činností podniku, a také majetková práva, které prodejci v souvislosti s prodejem vznikají, ačkoliv v aktivech zobrazena nejsou.

V případě interních výnosů se pojem používá k vyjádření přírůstku výkonů provedených v konkrétním vnitropodnikovém útvaru. Tento přírůstek je zpravidla oceněn na úrovni nákladů, které bylo třeba na provedení výkonů vynaložit. V rozvaze se projeví jako přírůstek nedokončené výroby, hotových výrobků nebo jiného aktivovaného majetku, ne však ve formě pohledávek nebo finančních prostředků.

Pro externí i interní výnosy je stejně jako pro náklady typický jejich účelový vztah k výkonům.

Účetně

Výnos je definován jako přírůstek aktiv, či snížení pasiv, které zvyšují výsledek hospodaření. Z definice vyplývá, že výnos je pouze takový příjem, v širším slova smyslu, který způsobuje zvýšení výsledku hospodaření účetní jednotky. Může být spojen i se snížením dluhů (viz dluhy), pokud snížený dluh ovlivnil při svém vzniku náklady. O výnos se tedy nejedná, jde-li o zvýšení aktiv v důsledku přijaté zápůjčky, zvýšení kapitálu vkladem, či darem. Výnos vždy vzniká v souvislosti s hospodářskou činností podniku jako ekvivalent za prodané výrobky, zboží, či provedené služby.

Výnos může být spojen:

•  s přírůstkem peněz,
např. při prodeji výrobků v hotovosti je výnos i příjem peněz realizován současně;
s přírůstkem jiného nepeněžního aktiva,
např. při prodeji na fakturu je výnos zaznamenán jako pohledávka a příjem peněz nastává až v budoucnu;
se snížením či zánikem dluhu (spíše výjimečně).

Výnosy jsou zvýšením ekonomického prospěchu během účetního období, a to jednak ve formě zvýšení aktiv, jednak ve formě určitých případů snížení dluhu. Prominutí splatného dluhu ústí v konečném důsledku do zvýšení vlastního kapitálu.

Rozdílem mezi výnosy a náklady zjišťujeme výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu). Podnik každoročně generuje svojí činností buď zisk nebo ztrátu a tento roční výsledek připojuje ke kumulovaným výdělkům předchozích let.

Účtová třída 6 zahrnuje jak externí výnosy, vznikající z prodeje výkonů, resp. jiného smluvního vztahu vůči jinému právnímu subjektu, tak i interní výnosy útvarů.

Interní výnosy jsou však z hlediska finančního účetnictví:

•  eliminací výdajů, zúčtovaných ve třídě 5, které se netýkají běžného časového období nebo
nástrojem, který ve finančním účetnictví dává možnost srovnat skutečný a předpokládaný průběh některých hospodářských operací dohadného charakteru.

Kromě toho jsou součástí účtové třídy 6 ještě další účty, které představují eliminaci dříve zúčtovaných nákladů v případě, že k předpokládanému úbytku majetku nedošlo, resp. opravují výši nákladů, které byly zúčtovány v nadhodnocené výši (např. 657-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku).

Realizační princip

Realizační princip rozhraničuje dva aspekty rozeznání elementů účetních výkazů:

1.  v období, kdy jsou výkony realizovány, vykazují se výnosy ve výkazu zisku a ztráty, 
2. do doby jejich realizace se dané výrobky považují za majetek a vykazují se v rozvaze.

Moment vzniku ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.