Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zaměstnanec

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Zaměstnanec je osoba, která na základě pracovněprávního vztahu plní funkci nebo vykonává práci pro zaměstnavatele za odměnu. Zaměstnavatel je plátcem daní, pojistného, sociálních nákladů z hrubého příjmu zaměstnance a zároveň poplatníkem i plátcem sociálního pojištění, zdravotního pojištění a zákonného pojištění za zaměstnance a ostatních srážek z příjmů.

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy.

Náhrada mzdy (za podmínek a ve výši dané ustanovením § 192 ZPr) přísluší za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy (pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského).

Obdobně řeší zákoník práce v § 192 i náhradu platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Sazby pojistného činí

a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
b) u zaměstnance 7,1 % z vyměřovacího základu, z toho 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění .

U zahraničního zaměstnance  2,1 % z vyměřovacího základu. 

Vyměřovacím základem je hrubá mzda. Pokud výdělek zaměstnance nedosáhne na úroveň minimální mzdy (zpravidla z důvodu zkráceného úvazku), je vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na veřejné zdravotního pojištění minimální mzda.

S účinností od 1. 2. 2023 má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří splňují podmínky § 7a zákona č. 589/1992 Sb. Jedná se o zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, kteří mají stanovenu kratší pracovní dobu (max. 30 hod. týdně, 138 hod. měsíčně) a splňují další podmínky, např. jsou starší 55 nebo mladší  26 let připravující se na budoucí povolání studiem, pečují o dítě mladší 10 let, jsou osobou se zdravotním postižením nebo se jedná o studenty. Viz příklad č. 4 uvedený v rámci účtu 331.

Z hlediska daňových výdajů na straně zaměstnavatele je pojistné na sociální zabezpečení i pojistné na veřejné zdravotní pojištění  v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. f) ZDP výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jen pokud byly zaplaceny (odvedeny), a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období či jeho části, popř. ve specifických případech do termínu pro podání daňového přiznání.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

Zaměstnavatel, který má povinnost provádět srážku ze mzdy zaměstnanci z titulu exekuce má v souladu s § 270 odst. 2 občanského soudního řádu nárok na paušální náhradu nákladů ve výši 50 Kč. Zaměstnanci se o tuto částku snižuje čistá mzda.

Účetně

Odměna, mzda, resp. příjem zaměstnance může být vyplacen formou zálohy a doplatku. Kromě odměny za práci zaměstnanec přijímá i různé zálohy na provozní, služební výdaje, které vyúčtovává.

Celkové zúčtovací vztahy zaměstnavatele se zaměstnancem zahrnují kromě odměn, mezd i odvod daně z příjmů fyzických osob, platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, případně další zúčtování.

U společníků a členů družstva platí při účtování o příjmech obdobná pravidla jako u zaměstnanců s tím rozdílem, že se používají zvláštní účty pro příjmy ze závislé činnosti společníků a členů družstva.

Daňově

V § 6 ZDP se dále uvádí, že k příjmům ze závislé činnosti (určitá forma pracovně právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele) patří mj. i příjmy členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností (a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby) a odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Mezi zdanitelný příjem, který rovněž podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění patří také příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance nad 70 % horní hranice stravného podle § 176 odst. 1 ZPr. Daň z příjmů ze závislé činnosti se platí zálohově (viz § 38h ZDP).

Algoritmus výpočtu čisté mzdy a odvodů pro zaměstnance

Hrubá mzda
 
+
Další peněžní i nepeněžní plnění, která nejsou osvobozena od daně z příjmů (§ 6 odst. 7 a 9 ZDP)
+
1 % (resp. 0,5 % v případě nízkoemisního vozidla nebo 0,25 % v případě bezemisního vozidla ) vstupní ceny vozidla, poskytnutého pro služební i soukromé účely (§ 6 odst. 6 ZDP)
Zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru (§ 38h odst. 2 ZDP)
x 0,15*)
Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti před slevou (§ 38h odst. 2 ZDP)
-
Měsíční sleva na dani (§ 35ba, 35c a 35d ZDP)
Záloha na daň z příjmů
ze závislé činnosti po slevě
 
Hrubá mzda
 
-
Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem (§ 4, 5 , 7 a 15a zákona č. 589/1992 Sb.) 7,1 %
-
Pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (§ 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb. a § 9 zákona č. 48/1997 Sb.) 4,5 %
-
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti po slevě
Čistá mzda k výplatě
 

*) Pozn.: vedle sazby 15 % se používá dle § 16 ZDP sazba 23 % pro část základu daně převyšující 3 násobek průměrné měsíční mzdy (pro rok 2024 částka 131 901 Kč). 

Příklad č. 1

Výpočet čisté mzdy a odvodů pro zaměstnance

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.