Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zaměstnanec

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Obecně

Zaměstnanec je osoba, která na základě pracovněprávního vztahu plní funkci nebo vykonává práci pro zaměstnavatele za odměnu. Zaměstnavatel je plátcem daní, pojistného, sociálních nákladů z hrubého příjmu zaměstnance a zároveň poplatníkem i plátcem sociálního pojištění, zdravotního pojištění a zákonného pojištění za zaměstnance a ostatních srážek z příjmů.

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným (nebo kterému byla nařízena karanténa), přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy.

Náhrada mzdy (za podmínek a ve výši dané ustanovením § 192 ZP) přísluší za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy (pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského).

Obdobně řeší zákoník práce v § 192 i náhradu platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Sazby pojistného činí

a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu.

U zahraničního zaměstnance  2,1 % z vyměřovacího základu. 

Z hlediska daňových výdajů na straně zaměstnavatele je pojistné na sociální zabezpečení i pojistné na veřejné zdravotní pojištění  v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. f) ZDP výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jen pokud byly zaplaceny (odvedeny), a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období či jeho části, popř. ve specifických případech do termínu pro podání daňového přiznání.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

Zaměstnavatel, který má povinnost provádět srážku ze mzdy zaměstnanci z titulu exekuce má v souladu s § 270 odst. 2 občanského soudního řádu nárok na paušální náhradu nákladů ve výši 50 Kč. Zaměstnanci se o tuto částku snižuje čistá mzda.

Účetně

Odměna, mzda, resp. příjem zaměstnance může být vyplacen formou zálohy a doplatku. Kromě odměny za práci zaměstnanec přijímá i různé zálohy na provozní, služební výdaje, které vyúčtovává.

Celkové zúčtovací vztahy zaměstnavatele se zaměstnancem zahrnují kromě odměn, mezd i odvod daně z příjmů fyzických osob, platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, případně další zúčtování.

U společníků a členů družstva platí při účtování o příjmech obdobná pravidla jako u zaměstnanců s tím rozdílem, že se používají zvláštní účty pro příjmy ze závislé činnosti společníků a členů družstva.

Daňově

V § 6 ZDP se dále uvádí, že k příjmům ze závislé činnosti (určitá forma pracovně právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele) patří mj. i příjmy členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností (a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby) a odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Daň z příjmů ze závislé činnosti se platí zálohově (viz § 38h ZDP).

Algoritmus výpočtu čisté mzdy a odvodů pro zaměstnance

Hrubá mzda
 
+
Další peněžní i nepeněžní plnění, která nejsou osvobozena od daně z příjmů (§ 6 odst. 7 a 9 ZDP)
+
1 % (resp. 0,5 % v případě nízkoemisního vozildla) vstupní ceny vozidla, poskytnutého pro služební i soukromé účely (§ 6 odst. 6 ZDP)
Zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru (§ 38h odst. 2 ZDP)
x 0,15*)
Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti před slevou (§ 38h odst. 2 ZDP)
-
Měsíční sleva na dani (§ 35ba, 35c a 35d ZDP)
Záloha na daň z příjmů
ze závislé činnosti po slevě
 
Hrubá mzda
 
-
Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem (§ 4, 5 , 7 a 15a zákona č. 589/1992 Sb.) 6,5 %
-
Pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (§ 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb. a § 9 zákona č. 48/1997 Sb.) 4,5 %
-
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti po slevě
Čistá mzda k výplatě
 

*) Pozn.: vedle sazby 15 % se používá dle § 16 ZDP sazba 23 % pro část základu daně převyšující 4násobek průměrné měsíční mzdy (pro rok 2022 částka  155 644 Kč). 

Příklad č. 1

Výpočet čisté mzdy a odvodů pro zaměstnance

Zaměstnanec pobírá hrubou mzdu 30 000 Kč, má k dispozici vozidlo pro služební i soukromé účely v pořizovací ceně 350 000 Kč, v domácnosti s ním žije jedno vyživované dítě. Zaměstnanec podepsal za příslušné zdaňovací období prohlášení.

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.