Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Záloha, závdavek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2024.

Obecně

Záloha je peněžní částka vyplacená dodavatelům,  zaměstnancům nebo jiným věřitelům před uskutečněním dodávky, poskytnutím služby, před vznikem nároku na mzdu apod. Se zálohou se lze setkat i v podobě zálohy na daně, např. zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob  (které se hradí v průběhu zdaňovacího období), nebo ve formě zálohové faktury, zálohového listu (jako podkladu pro platbu předem). Účetně se zobrazí skutečně uhrazené a přijaté zálohy např. podle výpisu z účtu peněžních prostředků nebo pokladního dokladu.Vyúčtování zálohy je zpravidla stanoveno v platebních podmínkách smlouvy.

Ve výše uvedených případech hovoříme o zaplacených zálohách běžných, provozních, na pořízení dlouhodobého majetku a daňových. V rozvaze mají charakter pohledávek a řadí se podle druhu do stálých aktiv nebo oběžných aktiv. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou zařazeny u dlouhodobého majetku.

Z pozice příjemce těchto záloh hovoříme o přijatých zálohách, které představují určitou formu závazku a jsou součástí cizích zdrojů.

Zálohy je nutné vyúčtovat při dílčí či konečné dodávce, při celkovém vyúčtování daní právnických i fyzických osob, služebních cest a ostatních účelů, na které byla záloha poskytnuta či přijata.

Konečné zůstatky na účtech poskytnutých a přijatých záloh při účetní závěrce obsahují pouze skutečně zaplacené a přijaté zálohy, které ještě nebyly vyúčtovány a ani jejich vyúčtování se netýká daného běžného účetního období.

Specifickou formou zálohy je závdavek, který definuje občanský zákoník:

§ 1807 ObčZ: má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha
- § 1808 a 1809 ObčZ: závdavek (specifický druh zálohy ze kterého vyplývají určité právní důsledky),
- potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní,
- byl-li ujednán, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy,
- nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat,
- dala-li strana závdavek, má právo požadovat, aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již možné, náhradu škody.

Schéma rozdělení záloh a závdavků

 Poskytnuté zálohy
a závdavky 
provozní
na zásoby
krátkodobé
 i dlouhodobé 
účtová
 skupina 15 
ostatní
krátkodobé
314 AÚ
dlouhodobé
314 AÚ
 na pořízení DM 
 na dlouhodobý nehmotný majetek 
051
na dlouhodobý hmotný majetek
052
na dlouhodobý finanční majetek
053
Přijaté zálohy
a závdavky
krátkodobé
324
dlouhodobé
475

Placení záloh se stalo běžnou součástí podnikatelské praxe. Účtování o zálohách nepřinášelo problémy. Výjimkou bylo pouze předepisování záloh. V některých firmách přistoupili při účtování o zálohách k jejich předpisování, tj. v případě obdržení zálohové faktury na provozní účely zaznamenali MD 314 / Dal 321 a při následné úhradě vyrovnali předepsaný závazek MD 321 / Dal 221. Tento postup není zcela v souladu s platnými účetními pravidly, při předpisu záloh se zaúčtuje (zvyšuje) současně pohledávka a závazek vůči jednomu obchodnímu partnerovi, zvyšují se tak aktiva i pasiva. Je zřejmé, že podstatu účetního případu správně vystihuje zaznamenání pouze změny struktury aktiv, tzn. pokud firma zaplatí (poskytne) zálohu, znamená to, že přeměnila jedno aktivum (peníze) v jiné aktivum (pohledávku).

Obdobné je i řešení přijaté zálohy, pokud firma vystavuje zálohové faktury a předepisuje je, tj. zaznamená MD 311 / Dal 324 a v okamžiku příjmu peněz vyrovná pohledávku MD 221 / Dal 311, potom rovněž předepsáním pohledávky a současně i závazku zvyšuje aktiva i pasiva, přičemž podstatou účetního případu je zvýšení peněžních prostředků a současně zvýšení závazku vůči obchodnímu partnerovi.

Většina účetních ve firmách, kde při účtování o zálohách je nejprve předepisují, si skutečnost zvýšení aktiv a pasiv, které není podloženo, uvědomují a na konci účetního období předepsané zálohy, které nebyly dosud uhrazeny, stornují, a po otevření účetnictví nového účetního období opět předepsané zálohy v účetnictví zaznamenají.

Současná doba v našich podmínkách je poznamenána tím, že daně a účetnictví se navzájem „oddalují“. Tento trend má však v účetnictví zpravidla za následek mnohem podrobnější analytické členění účtů a mnohdy i podřizování se účetnictví naplněním daňových požadavků tak, aby účetnictví zůstalo základním zdrojem informací jak účetních, tak i speciálních daňových zákonů.

Pozn.: k DPH u záloh a závdavků

V režimu „klasického“ zdanění, tj. mimo ...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.