Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH, ROZVAHA A VÝSLEDOVKA


Obsah tohoto hesla tvoří tyto kapitoly:

1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH
2. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU
3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ


1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH

Vzorový účtový rozvrh je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení Vyhlášky a ZoÚ. Navazuje rovněž na související ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
012-Nehmotné výsledky vývoje B.I.1.    
013-Software B.I.2.1.    
014-Ostatní ocenitelná práva  B.I.2.2.    
015-Goodwill B.I.3.    
019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  B.I.4.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby  B.II.1.2.    
022-Hmotné movité věci a jejich soubory  B.II.2.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů  B.II.4.1.    
026-Dospělá zvířata a jejich skupiny  B.II.4.2.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek   B.II.4.3.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky  B.II.1.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.4.3.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek      
041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.2.    
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.2.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.    
052-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek  B.II.5.1.    
053-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.2.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.1.    
062-Podíly - podstatný vliv B.III.3.    
063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.5.    
064-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.1., B.III.3., B.III.5., B.III.7.1.
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  B.III.5.    
066-Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.2.    
067-Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv B.III.4.    
068-Zápůjčky a úvěry - ostatní B.III.6.
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje K/B.I.1.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.2.1    
074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům  K/B.I.2.2.    
075-Oprávky ke goodwillu K/B.I.3.    
079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.4.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.1.2.    
082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům K/B.II.2.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.1.    
086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám K/B.II.4.2.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.4.3.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1., K/B.I.2.1., K/B.I.2.2., K/B.I.3., K/B.I.4.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II.1.1., K/B.II.1.2., K/B.II.2., K/B.II.4.1., K/B.II.4.2., K/B.II.4.3.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.5.2.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.5.2.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek K/B.I.5.1., K/B.II.5.1., K/B.III.7.2.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III.1. až B.III.6., K/B.III.7.1.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.II.3.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku K/B.II.3.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní činnosti      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky  C.I.3.1.    
124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku    
132-Zboží na skladě a v prodejnách  C.I.3.2.    
139-Zboží na cestě C.I.3.2.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál C.I.5.    
152-Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata C.I.5.    
153-Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží C.I.5.    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.1.    
195-Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.3.2.    
197-Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál K/C.I.5.    
198-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží K/C.I.5.    
199-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata K/C.I.5.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY      
21-Peněžní prostředky v pokladně      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Peněžní prostředky na účtech      
221-Peněžní prostředky na účtech C.IV.2. C.II.2.   
23-Krátkodobé úvěry      
231-Krátkodobé dluhy k úvěrovým institucím   C.II.2.  
232-Eskontní úvěry   C.II.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   C.II.1.1., C.II.1.2.  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   C.II.8.2.  
25-Krátkodobý finanční majetek      
251-Majetkové cenné papíry k obchodování C.III.2.    
252-Vlastní podíly   A.I.2.  
253-Dluhové cenné papíry k obchodování C.III.2.    
254-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.1.    
255-Vlastní dluhopisy   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti  C.III.2.    
257-Ostatní cenné papíry  C.III.2.    
258-Směnky k inkasu  C.III.2.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.III.1., C.III.2.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.III.1., K/C.III.2.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů C.II.1.1., C.II.2.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1.1., C.II.2.1.    
314-Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé C.II.1.5.2., C.II.2.4.4.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1.1., C.II.2.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Dluhy z obchodních vztahů   C.II.4.  
322-Směnky k úhradě   C.II.5.  
324-Přijaté provozní zálohy a závdavky   C.II.3.  
325-Ostatní dluhy    C.II.4.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   C.II.8.3.  
333-Ostatní dluhy vůči zaměstnancům    C.II.8.3.  
335-Pohledávky za zaměstnanci  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.2.4.2. C.II.8.4.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů  C.II.2.4.3. C.II.8.5.  
342-Ostatní přímé daně C.II.2.4.3. C.II.8.5.  
343-Daň z přidané hodnoty C.II.2.4.3.  C.II.8.5.  
345-Ostatní daně a poplatky C.II.2.4.3.  C.II.8.5.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   C.II.8.5.  
347-Ostatní dotace   C.II.8.5.  
35-Pohledávky za společníky      
351-Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba  C.II.1.2., C.II.2.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv C.II.1.3., C.II.2.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
36-Závazky ke společníkům      
361-Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba   C.II.6.  
362-Dluhy - podstatný vliv   C.II.7.  
364-Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku   C.I.9.1., C.II.8.1.  
365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace   C.I.9.1., C.II.8.1.  
366-Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti   C.I.9.1., C.II.8.1.  
367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   C.I.9.1., C.II.8.1.  
368-Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti   C.I.9.1., C.II.8.1.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
372-Dluhy z koupě obchodního závodu   C.I.9.3., C.II.8.7.  
373-Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací C.II.1.5.4., C.II.2.4.6. C.I.9.3., C.II.8.7.  
374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
376-Nakoupené opce C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
377-Prodané opce   C.I.9.3., C.II.8.7.  
378-Jiné pohledávky C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
379-Jiné dluhy   C.I.9.3., C.II.8.7.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období C.II.3.1.,
alternativně D.1.
   
382-Komplexní náklady příštích období C.II.3.2.,
alternativně D.2.
   
383-Výdaje příštích období   C.III.1.,
alternativně D.1.
 
384-Výnosy příštích období   C.III.2.,
alternativně D.2.
 
385-Příjmy příštích období C.II.3.3.,
alternativně D.3.
   
388-Dohadné účty aktivní C.II.1.5.3., C.II.2.4.5.    
389-Dohadné účty pasivní   C.I.9.2., C.II.8.6.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II.1.1. až C.II.1.3., K/C.II.1.5.1., K/C.II.1.5.2., K/C.II.1.5.4., K/C.II.2.1. až K/C.II.2.3., K/C.II.2.4.1. až C.II.2.4.4., K/C.II.2.4.6.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při společnosti C.II.2.4.1. C.II.8.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.1.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů   A.II.2.2.  
416-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací   A.II.2.5.  
417-Rozdíly z přeměn obchodních korporací   A.II.2.4.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací   A.II.2.3.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Rezervní fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
426-Jiný výsledek hospodaření minulých let   A.IV.2.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.1.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku   bez zůstatku  
432-Zálohy na podíly na zisku   A.VI.  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů   B.3.  
452-Rezerva na důchody a podobné závazky    B.1.  
453-Rezerva na daň z příjmů   B.2.  
459-Ostatní rezervy   B.4.  
46-Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím      
461-Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím   C.I.2., C.II.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba   C.I.6., C.II.6.  
472-Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv   C.I.7., C.II.7.  
473-Emitované dluhopisy   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.  
474-Dluhy z pachtu obchodního závodu   C.I.9.3., C.II.8.7.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky   C.I.3., C.II.3.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   C.I.5., C.II.5.  
479-Jiné dlouhodobé dluhy   C.I.4., C.I.9.3., C.II.4., C.II.8.3., C.II.8.7.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový dluh a pohledávka C.II.1.4. C.I.8.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     A.2.
502-Spotřeba energie     A.2.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     A.2.
504-Prodané zboží     A.1.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     A.3.
512-Cestovné     A.3.
513-Náklady na reprezentaci     A.3.
518-Ostatní služby     A.3.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     D.1.
522-Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti     D.1.
523-Odměny členům orgánů obchodní korporace     D.1.
524-Zákonné sociální a zdravotní pojištění     D.2.1.
525-Ostatní sociální pojištění     D.2.1.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     D.2.1.
527-Zákonné sociální náklady     D.2.2.
528-Ostatní sociální náklady     D.2.2.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     F.3.
532-Daň z nemovitých věcí     F.3.
538-Ostatní daně a poplatky     F.3.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Poskytnuté dary v provozní oblasti     F.5.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     F.5.
545-Ostatní pokuty a penále     F.5.
546-Odpis pohledávky     F.5.
547-Mimořádné provozní náklady     F.5.
548-Ostatní provozní náklady     F.5.
549-Manka a škody z provozní činnosti     F.5.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.1.1.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů     F.4.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv     F.4.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období     F.4.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku     E.1.1.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti     E.3.
559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti     E.1.2., E.2., E.3.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     G., H., K.
562-Úroky     J.1., J.2.
563-Kursové ztráty     K.
564-Náklady z přecenění cenných papírů     K.
565-Mimořádné finanční náklady     K.
566-Náklady z finančního majetku     K., H.
567-Náklady z derivátových operací     K.
568-Ostatní finanční náklady     K.
569-Manka a škody na finančním majetku     K.
57-Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv     I.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti     I.
58-Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace      
581-Změna stavu nedokončené výroby     B.
582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     B.
583-Změna stavu výrobků     B.
584-Změna stavu zvířat     B.
585-Aktivace materiálu a zboží     C.
586-Aktivace vnitropodnikových služeb     C.
587-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     C.
588-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     C.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů - splatná     L.1.
592-Daň z příjmů - odložená     L.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     L.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace     M.
597-Převod provozních nákladů     F.5.
598-Převod finančních nákladů     K.
599-Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů     L.1.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     I.
602-Tržby z prodeje služeb     I.
604-Tržby za zboží     II.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
643-Přijaté dary v provozní oblasti III.3.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     III.3.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     III.3.
648-Ostatní provozní výnosy     III.3.
649-Mimořádné provozní výnosy     III.3.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VII.
662-Úroky     VI.1., VI.2.
663-Kursové zisky     VII.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů     VII.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VI.1., VI.2.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VII.
667-Výnosy z derivátových operací     VII.
668-Ostatní finanční výnosy     VII.
669-Mimořádné finanční výnosy     VII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     III.3.
698-Převod finančních výnosů     VII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
75-Majetek, který není vlastnictvím účetní jednotky      
751-Majetek svěřený účetní jednotce      
752-Majetek najatý či propachtovaný      
76-Majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze      
762-Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace      
763-Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování      
764-Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut      
765-Pohledávky z leasingu      
766-Podmíněné pohledávky      
77-Dluhy a podmíněné dluhy      
771-Dluhy z finančního leasingu      
773-Podmíněné dluhy      
78-Finanční nástroje      
782-Pohledávky z pevných termínových operací      
783-Dluhy z pevných termínových operací      
784-Pohledávky z opcí      
785-Dluhy z opcí      
79-Evidenční účty      
791-Evidenční účet k účtům majetku      
792-Evidenční účet k účtům dluhů      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      


Vysvětlivky ke vzorovému účtovému rozvrhu
V rámci vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci "Položka rozvahy", resp. "Položka výkazu zisku a ztráty", uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče:

Vazba na rozvahu

Položka "korekce" v rámci aktiv

Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky Členění řádku v rámci podpoložky
K - korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1. Software
- A. až D. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu  

Vazba na výkaz zisku a ztráty

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady - římské číslice I. až VII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy - písmena latinské abecedy A. až M. Arabské číslice 1, 2, 3…2. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu. 

Rozvaha 
(sestavená v plném rozsahu) 

Ozna-
čení
řádku
výkazu 
Obsah položky
 
Přiřazený účet
(Brutto) 
Přiřazený účet
(Korekce
  AKTIVA CELKEM     
A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál  353   
B.  Stálá aktiva     
  B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek     
    B.I.1.  Nehmotné výsledky vývoje  012  072, 091AÚ 
    B.I.2.  Ocenitelná práva     
      B.I.2.1.  Software  013  073, 091AÚ 
      B.I.2.2.  Ostatní ocenitelná práva  014  074, 091AÚ 
    B.I.3.  Goodwill  015  075, 091AÚ 
    B.I.4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  019  079, 091AÚ 
    B.I.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     
      B.I.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  051  095AÚ 
      B.I.5.2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  041  093 
  B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek     
    B.II.1.  Pozemky a stavby     
      B.II.1.1.  Pozemky  031  092AÚ 
      B.II.1.2.  Stavby  021  081, 092AÚ 
    B.II.2.  Hmotné movité věci a jejich soubory  022  082, 092AÚ 
    B.II.3.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  097  098 
    B.II.4.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     
      B.II.4.1.  Pěstitelské celky trvalých porostů  025  085, 092AÚ 
      B.II.4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny  026  086, 092AÚ 
      B.II.4.3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek  029, 032  089, 092AÚ 
    B.II.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     
      B.II.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  052  095AÚ 
      B.II.5.2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  042  094 
  B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 

 
   
    B.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  061, 064AÚ 096AÚ 
    B.III.2.  Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba  066  096AÚ 
    B.III.3.  Podíly – podstatný vliv  062, 064AÚ 096AÚ 
    B.III.4.  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv  067  096AÚ 
    B.III.5.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  063, 064AÚ, 065 096AÚ 
    B.III.6.  Zápůjčky a úvěry – ostatní  068  096AÚ 
    B.III.7.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek     
      B.III.7.1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek  064AÚ, 069 096AÚ 
      B.III.7.2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  053  095AÚ 
C.  Oběžná aktiva     
  C.I.  Zásoby     
    C.I.1.  Materiál  112, 119  191 
    C.I.2.  Nedokončená výroba a polotovary  121, 122  192, 193 
    C.I.3.  Výrobky a zboží     
      C.I.3.1.  Výrobky  123  194 
      C.I.3.2.  Zboží  132, 139  196 
    C.I.4.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  124  195 
    C.I.5.  Poskytnuté zálohy na zásoby  151, 152, 153  197, 198, 199 
  C.II.  Pohledávky     
    C.II.1.  Dlouhodobé pohledávky     
      C.II.1.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311AÚ, 313AÚ, 315AÚ  391AÚ 
      C.II.1.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  351AÚ  391AÚ 
      C.II.1.3.  Pohledávky – podstatný vliv  352AÚ  391AÚ 
      C.II.1.4  Odložená daňová pohledávka  481AÚ   
      C.II.1.5.  Pohledávky – ostatní     
        C.II.1.5.1. Pohledávky
za společníky 
354AÚ, 355AÚ, 358AÚ  391AÚ 
        C.II.1.5.2. Dlouhodobé
 poskytnuté
 zálohy 
314AÚ  391AÚ 
        C.II.1.5.3. Dohadné účty
aktivní 
388AÚ   
        C.II.1.5.4. Jiné pohledávky  335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ  391AÚ 
    C.II.2.  Krátkodobé pohledávky     
      C.II.2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311AÚ, 313AÚ, 315AÚ  391AÚ 
      C.II.2.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  351AÚ  391AÚ 
      C.II.2.3.  Pohledávky – podstatný vliv  352AÚ  391AÚ 
      C.II.2.4.  Pohledávky – ostatní     
        C.II.2.4.1. Pohledávky za
společníky 
354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398  391AÚ 
        C.II.2.4.2. Sociální zabez-
pečení
a zdravotní
pojištění 
336  391AÚ 
        C.II.2.4.3. Stát – daňové
pohledávky 
341, 342, 343, 345  391AÚ 
        C.II.2.4.4. Krátkodobé
poskytnuté
zálohy 
314AÚ  391AÚ 
        C.II.2.4.5. Dohadné účty
aktivní 
388AÚ   
        C.II.2.4.6. Jiné pohledávky  335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ  391AÚ 
    C.II.3.  Časové rozlišení aktiv     
      C.II.3.1.  Náklady příštích období  381
(pokud není vykázáno v pol. D.1.) 
 
      C.II.3.2.  Komplexní náklady příštích období 382
(pokud není vykázáno v pol. D.2.) 
 
      C.II.3.3.  Příjmy příštích období  385
(pokud není vykázáno v pol. D.3.) 
 
  C.III.  Krátkodobý finanční majetek     
    C.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  254, 259AÚ  291AÚ 
    C.III.2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek  251, 253, 256, 257, 258, 259AÚ  291AÚ 
  C.IV.  Peněžní prostředky     
    C.IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně  211, 213, (+/-)261   
    C.IV.2.  Peněžní prostředky na účtech  221, (+/-)261   
D.  Časové rozlišení aktiv     
  D.1.  Náklady příštích období  381
(pokud není vykázáno v pol. C.II.3.1.)
 
  D.2.  Komplexní náklady příštích období 

382
(pokud není vykázáno v pol. C.II.3.2.)

 
  D.3.  Příjmy příštích období  385
(pokud není vykázáno v pol. C.II.3.3.)
 

Ozna-
čení
řádku
výkazu 
Obsah položky
 
Přiřazený účet
 
  PASIVA CELKEM   
A.  Vlastní kapitál   
  A.I.  Základní kapitál   
    A.I.1.  Základní kapitál  411 nebo 491 
    A.I.2.  Vlastní podíly (-)  (-)252 
    A.I.3.  Změny základního kapitálu  (+/-)419 
  A.II.  Ážio a kapitálové fondy   
    A.II.1.  Ážio  412 
    A.II.2.  Kapitálové fondy   
      A.II.2.1.  Ostatní kapitálové fondy  413 
      A.II.2.2.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)  (+/-)414 
      A.II.2.3.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  (+/-)418 
      A.II.2.4.  Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)  (+/-)417 
      A.II.2.5.  Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)  (+/-)416 
  A.III.  Fondy ze zisku   
    A.III.1.  Ostatní rezervní fondy  421 
    A.III.2.  Statutární a ostatní fondy  423, 427 
  A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (+/-)   
    A.IV.1.   Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 428, 429 
    A.IV.2.  Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (+/-)426 
  A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období   
  A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  432 
B+C  CIZÍ ZDROJE   
B.  Rezervy   
  B.1.  Rezerva na důchody a podobné závazky  452 
  B.2.  Rezerva na daň z příjmů  453 
  B.3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů  451 
  B.4.  Ostatní rezervy  459 
C.  Závazky   
  C.I.  Dlouhodobé závazky   
    C.I.1.  Vydané dluhopisy   
      C.I.1.1.  Vyměnitelné dluhopisy  473AÚ, (-)255AÚ 
      C.I.1.2.  Ostatní dluhopisy  473AÚ, (-)255AÚ 
    C.I.2.  Závazky k úvěrovým institucím  461AÚ 
    C.I.3.  Dlouhodobé přijaté zálohy  475AÚ 
    C.I.4.  Závazky z obchodních vztahů  479AÚ 
    C.I.5.  Dlouhodobé směnky k úhradě  478AÚ 
    C.I.6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba  471AÚ 
    C.I.7.  Závazky – podstatný vliv  472AÚ 
    C.I.8.  Odložený daňový závazek  481AÚ 
    C.I.9.  Závazky – ostatní   
      C.I.9.1.  Závazky ke společníkům  364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ 
      C.I.9.2.  Dohadné účty pasivní  389AÚ 
      C.I.9.3.  Jiné závazky  372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ 
  C.II.  Krátkodobé závazky   
    C.II.1.  Vydané dluhopisy   
      C.II.1.1  Vyměnitelné dluhopisy  241AÚ, 473AÚ, (-)255AÚ 
      C.II.1.2  Ostatní dluhopisy  241AÚ, 473AÚ, (-)255AÚ 
    C.II.2.  Závazky k úvěrovým institucím  221AÚ, 231, 232, 461AÚ 
    C.II.3.  Krátkodobé přijaté zálohy  324, 475AÚ 
    C.II.4.  Závazky z obchodních vztahů  321, 325, 479AÚ 
    C.II.5.  Krátkodobé směnky k úhradě  322, 478AÚ 
    C.II.6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba  361, 471AÚ 
    C.II.7.  Závazky – podstatný vliv  362, 472AÚ 
    C.II.8.  Závazky ostatní   
      C.II.8.1  Závazky ke společníkům  364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 398 
      C.II.8.2  Krátkodobé finanční výpomoci  249 
      C.II.8.3  Závazky k zaměstnancům  331, 333, 479AÚ 
      C.II.8.4  Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění 
336 
      C.II.8.5  Stát – daňové závazky a dotace  341, 342, 343, 345, 346, 347 
      C.II.8.6  Dohadné účty pasivní  389AÚ 
      C.II.8.7  Jiné závazky  372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ 
  C.III.  Časové rozlišení pasiv     
    C.III.1.  Výdaje příštích období  383
(pokud není vykázáno v pol. D.1.) 
 
    C.III.2.  Výnosy příštích období  384
(pokud není vykázáno v pol. D.2.) 
 
D.  Časové rozlišení pasiv   
  D.1.  Výdaje příštích období  383
(pokud není vykázáno v pol. C.III.1.)
  D.2.  Výnosy příštích období  384
(pokud není vykázáno v pol. C.III.2.)

Vysvětlivky k rozvaze 

K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty opravných položek. 

Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky. 

Příklad 

Účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů 

Vykazování ve výkazu rozvaha: 

Položka  Obsah položky  Účet  Korekce 
C.II.1.  Dlouhodobé pohledávky     
C.II.1.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311AÚ  (-)391AÚ 
C.II.2.  Krátkodobé pohledávky     
C.II.2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů  311AÚ  (-)391AÚ 

Příklad

Analytického členění lze využít i v situaci, kdy účet 221–Peněžní prostředky na účtech může ve výjimečných případech vykazovat záporný zůstatek.  Jde o situaci, kdy smlouva s bankou, u které je účet veden, umožňuje využít krátkodobého překlenovacího úvěru poskytnutého bankou přímo na běžný účet účetní jednotky. V takovém případě je zůstatek účtu 221 vykázán nikoli v aktivech s mínusovým znaménkem, ale v pasivech. Použití analytického účtu k účtu 221 je v takovém případě cestou, jak zůstatek správně přiřadit do rozvahy. 

Možnosti úpravy výkazů: 

  • podrobnější členění položek ve výkazu, 
  • sloučení nevýznamných položek označených arabskou číslicí; nevýznamné položky při sloučení přispívají k lepší srozumitelnosti výkazů,
    (informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi), 
  • nulové položky za běžné i srovnatelné minulé období se neuvádějí, 
  • účetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset miliard a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč; tato skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky. 


Poznámka k vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv rozvahy

Časové rozlišení v aktivech rozvahy je možné vykazovat v položce "C.II.3. Časové rozlišení akti"v nebo v položce "D. Časové rozlišení aktiv". Časové rozlišení v pasivech rozvahy je možné vykazovat v položce "C.III. Časové rozlišení pasiv" nebo v položce "D. Časové rozlišení pasiv".

Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování časového rozlišení v aktivech i pasivech rozvahy musí být stejný.3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu. 

3.1. VARIANTA I - ROZŠÍŘENÁ 

Rozvaha
(sestavená ve zkráceném rozsahu, verze rozšířená; mohou sestavit
malé účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem,
popřípadě i mikro účetní jednotky bez povinnosti ověření
účetní závěrky auditorem, pokud nevyužijí možnost sestavení rozvahy
ve zkráceném rozsahu varianta II – základní
) 

Označení
řádku
výkazu 

Obsah položky
 
Přiřazený účet
(Brutto) 
Přiřazený účet
(Korekce) 
  AKTIVA CELKEM     
A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál  353   
B.  Stálá aktiva     
  B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  012, 013, 014, 015, 019, 041, 051  072, 073, 074, 075, 079, 091, 093, 095AÚ 
  B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek  021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 042, 052, 097  081, 082, 085, 086, 089, 092, 094, 095AÚ, 098 
  B.III.  Dlouhodobý finanční majetek  053, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069  095AÚ, 096 
C.  Oběžná aktiva     
  C.I.  Zásoby  112, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 139, 151, 152, 153  191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 
  C.II.  Pohledávky     
    C.II.1.  Dlouhodobé pohledávky  311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 481AÚ  391AÚ 
    C.II.2.  Krátkodobé pohledávky  311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 336, 341, 342, 343, 345, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 398  391AÚ 
    C.II.3.  Časové rozlišení aktiv   381, 382, 385 (pokud není vykázáno v pol. D.) 391AÚ 
  C.III.  Krátkodobý finanční majetek  251, 253, 254, 256, 257, 258, 259  291 
  C.IV.  Peněžní prostředky  211, 213, 221, (+/-)261   
D.  Časové rozlišení aktiv  381, 382, 385 (pokud není vykázáno v pol. C.II.3.)   

Označení
řádku
výkazu 

Obsah položky
 
Přiřazený účet 
  PASIVA CELKEM   
 A.  Vlastní kapitál   
  A.I.  Základní kapitál  411 nebo 491, (-)252, (+/-)419 
  A.II.  Ážio a kapitálové fondy  412, 413, (+/-)414, (+/-)416, (+/-)417, (+/-)418 
  A.III.  Fondy ze zisku  421, 423, 427 
  A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  (+/-)426, 428, (-)429 
  A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období   
  A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku  432 
B+C  CIZÍ ZDROJE   
B.  Rezervy  451, 452, 453, 459 
C.  Závazky   
  C.I.  Dlouhodobé závazky  (-)255AÚ, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 461AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ, 481 
  C.II.  Krátkodobé závazky  221AÚ, 231, 232, 241, 249, (-)255AÚ, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 398AÚ, 461AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ 
  C.III.  Časové rozlišení pasiv  383, 384 (pokud není vykázáno v pol. D.) 
D.  Časové rozlišení pasiv  383, 384  (pokud není vykázáno v pol. C.III.)

3.2. VARIANTA II - ZÁKLADNÍ 

Rozvaha
(sestavená ve zkráceném rozsahu, verze základní; mohou sestavit
mikro účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem

Označení
řádku
výkazu 
Obsah položky
 
Přiřazený účet
(Brutto) 
Přiřazený účet
(Korekce) 
  AKTIVA CELKEM     
A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál  353   
B.  Stálá aktiva  012, 013, 014, 015, 019, 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 053, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 097  072, 073, 074, 075, 079, 081, 082, 085, 086, 089, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 098 
C.  Oběžná aktiva  112, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 139, 151, 152, 153, 211, 213, 221, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, (+/-) 261, 311, 313, 314, 315, 335, 336, 341, 342, 343, 345, 351, 352, 354, 355, 358, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 381, 382, 385, 388, 398, 481   191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 291, 391 
D.  Časové rozlišení aktiv  381, 382, 385 (pokud není vykázáno v pol. C.)  

Označení
řádku
výkazu 

Obsah položky
 
Přiřazený účet 
  PASIVA CELKEM   
A.  Vlastní kapitál  411 nebo 491, (-)252, 412, 413, (+/-)414, (+/-)416, (+/-)417, (+/-)418, (+/-)419, 421, 423, (+/-)426, 427, 428, (-)429, 432 
B+C  CIZÍ ZDROJE   
B.  Rezervy  451, 452, 453, 459 
C.  Závazky  221AÚ, 231, 232, 241, 249, (-)255, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 372, 373, 377, 379, 383, 384, 389, 398, 461, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 481 
D.  Časové rozlišení pasiv  383, 384 (pokud není vykázáno v pol. C.)


4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu. 

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu) 

Ozna-
čení
řádku
výkazu 
Obsah položky

 
Přiřazené účty 
I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb  601, 602 
II.  Tržby za prodej zboží  604 
A.  Výkonová spotřeba   
  A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží  504 
  A.2.  Spotřeba materiálu a energie  501, 502, 503 
  A.3.  Služby  511, 512, 513, 518 
B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  581, 582, 583, 584 
C.  Aktivace (-)    585, 586, 587, 588 
D.  Osobní náklady   
  D.1.  Mzdové náklady  521, 522, 523 
  D.2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady   
    D.2.1.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  524, 525, 526 
    D.2.2.  Ostatní náklady  527, 528 
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti   
  E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   
    E.1.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  551, 557 
    E.1.2.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  559AÚ 
  E.2.  Úpravy hodnot zásob  559AÚ 
  E.3.  Úpravy hodnot pohledávek  558, 559AÚ 
III.  Ostatní provozní výnosy   
  III.1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  641 
  III.2.  Tržby z prodaného materiálu  642 
  III.3.  Jiné provozní výnosy  643, 644, 646, 648, 649, 697 
F.  Ostatní provozní náklady   
  F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  541 
  F.2.  Prodaný materiál  542 
  F.3.  Daně a poplatky  531, 532, 538 
  F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období  552, 554, 555 
  F.5.  Jiné provozní náklady  543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597 
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)   
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly   
  IV.1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba  661AÚ, 665AÚ 
  IV.2.  Ostatní výnosy z podílů  661AÚ, 665AÚ 
G.  Náklady vynaložené na prodané podíly  561AÚ 
V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   
  V.1.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovlá- daná nebo ovládající osoba  661AÚ, 665AÚ 
  V.2.  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  661AÚ, 665AÚ 
H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem  561AÚ, 566AÚ 
VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy   
  VI.1.  Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba  662AÚ, 665AÚ 
  VI.2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  662AÚ, 665AÚ 
I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  574, 579 
J.  Nákladové úroky a podobné náklady   
  J.1.  Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba  562AÚ 
  J.2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  562AÚ 
VII.  Ostatní finanční výnosy  661AÚ, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698 
K.  Ostatní finanční náklady  561AÚ, 563, 564, 565, 566AÚ, 567, 568, 569, 598 
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)   
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   
L.  Daň z příjmů   
  L.1.  Daň z příjmů splatná  591, 595, 599 
  L.2.  Daň z příjmů odložená (+/-)  592 
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   
M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  596 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   
* Čistý obrat za účetní období 

Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty 

K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorovém účtovém rozvrhu 2016. 

Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad

Účet 559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti 

Vykazování ve výkazu zisku a ztráty: 

Řádek  Obsah položky  Účet 
E.1.2.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  559AÚ 
E.2.  Úpravy hodnot zásob  559AÚ 
E.3.  Úpravy hodnot pohledávek  559AÚ 


5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU – DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu. 

Výkaz zisku a ztráty
(sestavený ve zkráceném rozsahu; mohou sestavit
malé a mikro účetní jednotky, pokud nejsou obchodní společností
a zároveň nemají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
) 

Ozna-
čení
řádku
výkazu 
Obsah položky
 
Přiřazené účty 
I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb  601, 602 
II.  Tržby za prodej zboží  604 
A.  Výkonová spotřeba  501, 502, 503, 504, 511, 512, 513, 518 
B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  581, 582, 583, 584 
C.  Aktivace (-)  585, 586, 587, 588 
 D.  Osobní náklady  521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 
E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti  551, 557, 558, 559 
III.  Ostatní provozní výnosy  641, 642, 643, 644, 646, 648, 649, 697 
F.  Ostatní provozní náklady  531, 532, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 552, 554, 555, 597 
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 
IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly  661AÚ, 665AÚ 
G.  Náklady vynaložené na prodané podíly  561AÚ 
V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  661AÚ, 665AÚ 
H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem  561AÚ, 566AÚ 
VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy  662, 665 
I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  574, 579 
J.  Nákladové úroky a podobné náklady  562 
VII.  Ostatní finanční výnosy  661AÚ, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698 
K.  Ostatní finanční náklady  561AÚ, 563, 564, 565, 566AÚ, 567, 568, 569, 598 
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)   
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   
L.      Daň z příjmů  591, 592, 595, 599 
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   
M.      Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)  596 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   
* Čistý obrat za účetní období 
Revize a verze:
Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024. Otevřená verze textu odpovídá stavu právní úpravy k 01. 01. 2024 (od té doby beze změn).
Starší verze: k 01. 01. 2020
 k 01. 01. 2019
 k 01. 01. 2018
 k 01. 01. 2017
 k 01. 01. 2016
 k 01. 01. 2015
 k 01. 01. 2014
 k 01. 01. 2013
 k 01. 01. 2012
 k 01. 01. 2011
 k 01. 01. 2010
 k 01. 01. 2009
 k 01. 05. 2008
 k 01. 01. 2008
 k 01. 01. 2007
 k 01. 05. 2006
 k 01. 01. 2006
 k 01. 01. 2005
 k 01. 01. 2004
 k 01. 01. 2003
Analýza platnosti - změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01. 05. 2024 byly některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu:
1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; změněna byla tato ustanovení:
 
2) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.

Poznámka: systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - ukázkový text je zobrazen bezplatně.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.