Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 012 - Nehmotné výsledky vývoje

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují nehmotné výsledky vývoje, které patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a výše jejich ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Jedná se o výsledky vývoje:

vytvořené vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku), nebo
nabyté od jiných osob.

Nehmotné výsledky vývoje jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv (jak je tomu u práv na účtu 014-Ostatní ocenitelná práva).

Vývoj lze charakterizovat jako použití výsledku výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití.

Výdaje na vývoj mohou být aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku, pokud jsou kumulativně splněny tyto podmínky:

účetní jednotka je schopna prokázat technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva,
účetní jednotka musí být schopna prokázat záměr a reálnou schopnost dokončit a užívat nehmotné aktivum související s vývojem,
existuje předpoklad budoucích ekonomických užitků, které nebudou nižší než vynaložené náklady,
účetní jednotka musí být schopna prokázat dostupnosti zdrojů pro dokončení nehmotného aktiva,
nehmotné aktivum je možné spolehlivě ocenit dle účetních předpisů.

Pro úplnost je třeba dodat, že výdaje vynaložené účetními jednotkami na výzkum, které byly do konce roku 2017 vykazovány jako dlouhodobý nehmotný majetek, jsou až do jejich vyřazení odepisovány podle pravidel platných do 31. 12. 2017. Účetní jednotka je však povinna nehmotné výsledky výzkumu vykazovat v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav nehmotných výsledků vývoje (dlouhodobý nehmotný majetek) doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují přírůstky pořízených nehmotných výsledků vývoje bez ohledu na způsob pořízení,
-

na straně D se v průběhu účetního období zachycuje vyřazení nehmotných výsledků vývojové a obdobné činnosti v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny.

Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu 012-Nehmotné výsledky vývoje konečný stav dlouhodobého nehmotného majetku k rozvahovému dni doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

Pořízení

Nehmotné výsledky vývoje mohou být nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění (nákupem, bezúplatným převodem - darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné obchodní korporace, a přeřazením z podnikání do osobního užívání), nebo vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

>  Schéma č. 1 - Pořízení nehmotných výsledků vývoje

Ocenění

Nehmotné výsledky vývoje mohou být oceněny pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a ve výši vlastních nákladů.

Jsou-li výsledky vývoje vytvářeny vlastní činností variantně (variantní projekty apod.), jsou součástí ocenění i náklady na všechna variantní řešení.

Je-li součástí výdajů spojených s pořízením zhotovování věcí materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se tyto na samostatném analytickém účtu. Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet.

Technické zhodnocení

Podle § 47 odst. 4 Vyhlášky se pro účely účetní rozumí technickým zhodnocením zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ . Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého předmětu je nižší než stanovená částka, a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na dlouhodobý majetek, se zaúčtuje u nehmotného majetku na účet 518-Ostatní služby.

Další výklad k technickému zhodnocení viz hesla Technické zhodnocení, Odpis, odpisování a účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

>  Schéma č. 2 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na majetkový účet

>  Schéma č. 3 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na nákladový účet

Dotace

Pořizovací cena nebo vlastní náklady nehmotných výsledků vývojové a obdobné činnosti se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství, nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34–Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0–Dlouhodobý majetek.

Nehmotné výsledky vývoje po snížení o poskytnutou dotaci se účtují na účtu 012. Při dotaci ve výši 100 % pořizovací ceny se nehmotné výsledky vývoje evidují na podrozvahových účtech účtových skupin 75 až 79.

>  Schéma č. 4 - Účtování poskytnutí dotace na dlouhodobý nehmotný majetek

Zvýšení a snížení ocenění

O zvýšení ocenění nehmotných výsledků vývoje stejně jako o zvýšení ocenění jakéhokoliv majetku účtovat nelze (viz § 25 a 27 ZoÚ).

O přechodném snížení ocenění nehmotných výsledků výzkumu a vývoje se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

O trvalém snížení ocenění se účtuje prostřednictvím oprávek ve skupině 07, konkrétně 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje.

Účetní odpisy

Pokud se týká samotného odpisování nehmotných výsledků vývoje, pak tyto se odepisují po dobu jejich odhadované ekonomické použitelnosti a zároveň podléhají testu na snížení hodnoty prováděnému vždy k datu účetní závěrky.

Pro účetní odpisy nehmotných výsledků vývoje platí následující pravidla:

  odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek,
výše odpisů je stanovena v odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky,
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce,
odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a odpisuje se maximálně do její 100% výše,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
dlouhodobý nehmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu.

V souvislosti s účetními odpisy nehmotných výsledků vývoje je třeba odkázat na § 56 odst. 2 Vyhlášky. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že pokud dobu použitelnosti nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování nehmotných výsledků vývoje. Toto rozhodnutí účetní jednotky musí být stanoveno tak, aby doba odpisování nehmotných výsledků vývoje nebyla kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Zvolenou dobu odpisování je pak účetní jednotka povinna odůvodnit v příloze v účetní závěrce.

Technické zhodnocení odpisuje (v souladu s účetními metodami) i účetní jednotka, která nehmotné výsledky vývoje úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na nich technické zhodnocení na svůj účet a dále účetní jednotka odpisuje technické zhodnocení drobného nehmotného majetku.

Technické zhodnocení nehmotných výsledků vývoje, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení.

Dále podrobněji hesla Odpis, odpisování, Oprávky a účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

>  Schéma č. 5 - Účtování o přechodném snížení ocenění nehmotných výsledků vývoje

Vyřazení

Vyřazování nehmotných výsledků vývoje je možné zejména z následujících důvodů: prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání.

>  Schéma č. 6 - Účtování o vyřazení nehmotných výsledků vývoje (u neplátce DPH)

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Na účtu 012 bývají někdy nesprávně zachycovány i výsledky vývoje, které jsou předmětem průmyslových nebo jiných ocenitelných práv (správně mají být účtovány na 014-Ostatní ocenitelná práva).

Náklady na variantní řešení mohou tvořit velmi významnou část pořizovací ceny, bývají však někdy chybně účtovány přímo do nákladů.

Účetní jednotka někdy při obdržení dotace, která sníží ...

Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.