Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 012 - Nehmotné výsledky vývoje

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2021.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují nehmotné výsledky vývoje, které patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a výše jejich ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Jedná se o výsledky výzkumu a vývoje:

vytvořené vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku), nebo
nabyté od jiných osob.

Nehmotné výsledky vývoje jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv (jak je tomu u práv na účtu 014-Ostatní ocenitelná práva).

Pro úplnost je třeba dodat, že výdaje vynaložené účetními jednotkami na výzkum, které byly do konce roku 2017 vykazovány jako dlouhodobý nehmotný majetek, budou až do jejich vyřazení odepisovány podle pravidel platných do 31. 12. 2017. Účetní jednotka však bude povinna nehmotné výsledky výzkumu přeřadit a nově vykazovat v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Některé pojmy z oblasti výzkumu a vývoje jsou vysvětleny v pokynu D-288, který byl změněn s účinností od 10. 11. 2014 sdělením Ministerstva financí čj. MF-11384/2014/15 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2014) a v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků zmiňme alespoň některé důležité pojmy:

a) základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi,
b) aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu,
c) inovacemi je zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují:
- inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení,
- organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.

Výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou:

a) v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru,
b) v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky, nebo ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
c) v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe.

Dále je upraven pojem smluvní výzkum, kterým je:

výzkum prováděný jménem podniku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
k jehož provádění je využívána výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura, přičemž
podnik vlastní výsledky výzkumných činností, nese riziko neúspěchu a za obdržené služby poskytne výzkumné organizaci nebo výzkumné infrastruktuře přiměřenou odměnu.

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou – pokud jde o výsledky výzkumu a vývoje - zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, technické audity a energetické audity. 

Za výdaje (náklady) vynaložené na realizaci projektů se považují:

a) osobní výdaje (náklady) na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a pomocný personál apod.,
b) odpisy (nebo jejich část) hmotného movitého majetku a nehmotného majetku používaného v přímé souvislosti s řešením projektu,
c) další provozní výdaje (náklady) vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například výdaje (náklady) na materiál, zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek, výdaje na knihy a časopisy, na elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky apod.,
d) úplata (nebo její část) u finančního leasingu hmotného movitého majetku, který souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje,
e) cestovní náhrady.

Činnosti prováděné poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje:

a) experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů,
b) systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů nebo k produkci nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení,
c) výroba funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části,
d) zkušební provozy a zkušební výroba, pokud jsou prováděny za účelem vyhodnocení hypotéz, sestavení vzorce a specifikace nového výrobku,
e) koncepční nebo metodické práce, kterými se rozumí rozvoj nových nebo podstatně modifikovaných průzkumů a statistických systémů, vývoj nových metodik šetření, vyvíjení nových nebo podstatně zdokonalených metod,
f) vývoj softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu, pokud je cílem projektu systematické vyjasnění vědecké nebo technické nejistoty, zejména vývoj operačních systémů, programovacích jazyků, řízení dat, komunikačního softwaru, vývoj internetové technologie,
g) zdravotnický a farmaceutický výzkum a vývoj včetně klinických zkoušek léků, vakcín nebo léčebných metod, avšak pouze do udělení povolení k výrobě,
h) činnosti v oblasti šlechtitelství prováděné do fáze uznání (registrace) odrůdy,
i) výzkum a vývoj v oblasti služeb,
j) sběr údajů, jejich zpracování a interpretace, studie záměrů politiky národní, regionální nebo místní a podnikatelské.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (dlouhodobý nehmotný majetek) doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují přírůstky pořízených nehmotných výsledků výzkumu a vývoje bez ohledu na způsob pořízení,
-

na straně D se v průběhu účetního období zachycuje vyřazení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny.

Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu 012-Nehmotné výsledky vývoje konečný stav dlouhodobého nehmotného majetku k rozvahovému dni doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

Pořízení

Nehmotné výsledky vývoje mohou být nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění (nákupem, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné obchodní korporace, a přeřazením z podnikání do osobního užívání), nebo vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

>  Schéma č. 1 - Pořízení nehmotných výsledků vývoje

Ocenění

Nehmotné výsledky vývoje mohou být oceněny pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a ve výši vlastních nákladů.

Jsou-li výsledky vývoje vytvářeny vlastní činností variantně (variantní projekty apod.), jsou součástí ocenění i náklady na všechna variantní řešení.

Je-li součástí výdajů spojených s pořízením zhotovování věcí materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se tyto na samostatném analytickém účtu. Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet.

Technické zhodnocení (definované pro účely účetní)

Podle § 47 odst. 4 Vyhlášky se pro účely účetní rozumí technickým zhodnocením zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ . Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého předmětu je nižší než stanovená částka, a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na dlouhodobý majetek, se zaúčtuje u nehmotného majetku na účet 518-Ostatní služby.

Další výklad k technickému zhodnocení viz hesla Technické zhodnocení, Odpis, odpisování a účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

>  Schéma č. 2 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na majetkový účet

>  Schéma č. 3 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na nákladový účet

Dotace

Pořizovací cena nebo vlastní náklady nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství, nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34–Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0–Dlouhodobý majetek.

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.